Chat med os Chat
Se vores videoerVores video

DEMO KONTO LOG IND

Glemt kodeord?

HANDELSKONTO LOG IND

Glemt kodeord?

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTERNE TILBUDT AF SELSKABET

Fidelisco Capital MarketsLtd er et finansielt selskab, stiftet og registreret i henhold til lovgivningen i Republikken Cypern under registreringsbevis nr. HE 293785, med hjemsted på 2, AyiasElenis Street, Stassinos Building, 2nd floor, 1060, Nicosia, Cypern (kontaktnummer +35722767800) (herefter kaldt “Selskabet“), der er blevet tildelt en licens fra Cypern Securities and Exchange Commission (herefter kaldt “CySEC”) (licensnr. 181/12) til at levere Investeringstjenesterne som er omfattet af denne aftale, gennem dets elektroniske system via Internettet (herefter kaldt “Handelsplatformen”).

Selskabet vil udelukkende tilbyde Investeringstjenester (herefter kaldt “Tjenesterne”) under følgende Vilkår og Betingelser, som ikke er til forhandling, og kan ændres efter der er givet korrekt varsel til modparten (herefter kaldt “Kunden”), efter eget skøn af Selskabet, som omfattet af bestemmelserne i paragraf 12 nedenfor.

Kunden har læst, forstået og accepteret alle oplysninger, betingelser og vilkår fastsat på Selskabets hjemmeside www.365trading.com (herefter kaldt “Primære Hjemmeside”), som er åben for alle til at blive revideret, og undersøgt af offentligheden, og som indeholder vigtige juridiske oplysninger. Selskabet forbeholder sig retten til at registrere og drive andre hjemmesider til markedsføring og salgsfremmende formål til bestemte lande, som indeholder information og oplysninger til kunder og potentielle kunder på ethvert sprog, herunder andre sprog end det engelske sprog. Kunden accepterer og forstår, at Selskabets kommunikationssprog er det engelske sprog, og Kunden skal altid læse og henvise til den Primære Hjemmeside for alle informationer og oplysninger om Selskabet og dets aktiviteter.

Ved at acceptere og indvilge i vilkårene og betingelserne i denne aftale, og åbne en Handelskonto, accepterer Kunden de følgende vilkår og betingelser. Efter dette, og (i) med forbehold for Selskabets endelige godkendelse og (ii) ved Kundens finansiering af hans konto, i henhold til paragraf 12.1, indgår Kunden i en juridisk og bindende aftale med Selskabet.

Enhver aftale mellem Selskabet og dets Kunder og proceduren, der skal følges under den, er reguleret af Fjernsalg af Finansielle Ydelser Lov 242(I)/2004 Cypern (som ændret), implementerende EU-Direktiv 2002/65/EF, under hvilket Aftalen ikke skal underskrives og Aftalen har samme retsvirkning og fastlægger de samme rettigheder og forpligtelser og ansvar som en trykt aftale indgået mellem de to parter. I tilfælde af, at en Kunde ønsker at have en trykt Aftale, behørigt underskrevet og stemplet af Selskabet, skal Kunden sende to (2) underskrevne kopier af Aftalen til Selskabet, hvor hans postadresse fremgår, og en kontrasigneret kopi vil blive sendt tilbage til den adresse.

Denne Kunde Aftale fastlægger sammen med følgende dokumenter:

1. Risk Warning Fidelisco 2. Terms of use Fidelisco 3. Conflict of interest policy Fidelisco 4. Terms and conditions Fidelisco 5. Risks associated with Binary Option Trading
6. Risk warning 1 : Risk warning notice 7. Risk warning 2 : Disclosure and warnings notice re CFD transactions 8. Risk warning3 : Risks involving third parties
9. Order execution policy 10. Client categorisation policy 11. Customer complaints procedure 12. Investor compensation fund

de vilkår, under hvilke Selskabet vil tilbyde Tjenester til Kunden og regulerer forholdet mellem parterne. Ved at ansøge om en Handelskonto hos Selskabet, accepterer Kunden vilkårene og betingelserne i Aftalen.

Kunden bør læse alle de ovennævnte dokumenter, som udgør Aftalen, og eventuelle andre breve eller meddelelser, der sendes af Selskabet, omhyggeligt, og sørge for, at han forstår og er enig i dem alle, før han accepterer Aftalen.

1. DEFINITIONER – FORTOLKNINGER

Adgangskoder – alle legitimationsoplysninger, herunder brugernavn og adgangskode, givet af Selskabet til Kunden for at tilgå Selskabets Handelsplatform.

Konto – Enhver transaktionskonto, som Selskabet måtte åbne for Kunden

Kontoudtog – Den periodiske opgørelse af Transaktionerne krediteret eller debiteret en Konto

Aftale – Disse Vilkår og Betingelser for Tjenesterne tilbudt af Selskabet.

Autoriseret Person – En person autoriseret af Kunden, i overensstemmelse med denne Aftale, til at give instruktioner til Selskabet på vegne af Kunden

Saldo – beløbet holdt på vegne af Kunden på dens Kundekonto på ethvert givet tidspunkt.

Saldo Valuta – den monetære enhed eller benævnelse, i hvilken Kundens Konto saldi, gebyrer og betalinger er indstillet og beregnet.

Basisvaluta – den første valuta i et valutapar.

Binære Optioner - Binære Optioner er optioner der udbetaler et forudbestemt, fast beløb, afhængigt af hvorvidt en begivenhed finder sted på tidspunktet hvor den binære option udløber. Binære Optioner kan kun have ét af to mulige udfald, og tillader dig at tage en simpel “Ja eller Nej” tilgang. Som traditionelle optioner, er Binære Optioner baseret på et underliggende aktiv, såsom valutaer, råvarer, indekser eller aktier, men en af de væsentligste forskelle fra traditionelle optioner er, blandt andet, at der kun kan være to udfald for optionen, enten betales kunden afkastet ved forekomsten af begivenheden, eller også mister kunden investeringsbeløbet, som fastslået i hver option. Alle Kunder bør omhyggeligt læse “Risks Associated with Binary Options Trading” .

CFD-kontrakt eller CFD – En differencekontrakt (contract for difference). Et finansielt derivat baseret på prisfluktuationer i det underliggende aktiv. Kunderne bør nøje læse Bekendtgørelsen om Risikooplysning og Advarsler relateret til CFD-transaktioner.

Kundekonto eller Handelskonto – den særlige, personlige konto til interne beregningsformål og kundeindskud, som Selskabet har oprettet i Kundens navn. Aftalen kan skiftevis anvende udtrykkene Handelskonto eller Kundekonto, begge i samme betydning.

Lukke Position – handel med køb (salg) dækket ved det modsatte salg (køb) af kontrakten.

Kunde – den person, der har godkendt denne Aftale, og hvis ansøgning om at blive tildelt Tjenesterne er blevet godkendt af Selskabet

Kontrakt – Enhver kontrakt, det være sig mundtlig eller skriftlig, om køb eller salg af et hvilket som helst Finansielt Instrument, herunder derivater som f.eks. en option (herunder en Binær Option), en future, swaps, fremtidige renteaftaler og alle andre derivatkontrakter med relation til værdipapirer, valutaer, rentesatser eller –afkast eller andre finansielle instrumenter, finansielle indekser eller finansieringsaktioner eller råvarer

Kontraktspecifikationer – de handelsoplysninger og –detaljer, herunder spreads, swaps, marginkrav og lotstørrelser for hvert Finansielt Instrument, som Selskabet udbyder.

Corporate Action – en begivenhed, handling eller ændring af egenkapitalen, der har en fortyndende/opkoncentrerende effekt eller anden væsentlig indflydelse på markedsværdien af de underliggende aktier, beroende udelukkende på Selskabets skøn, herunder, men ikke begrænset til: (i) opdeling, konsolidering, split, omklassificering, annullering, ændring af aktiernes pariværdi eller enhver anden ændring af de rettigheder, der knytter sig til aktierne; (ii) aktieemission, emission af bonusaktier, aktieudbud eller indløsning af aktier; (iii) uddeling (herunder i kontanter, kapital eller anden uddelingsmåde) og tilbagekøb af aktier; (iv) enhver anden begivenhed, der i væsentlig grad påvirker eller kan påvirke aktiernes pris (herunder væsentlige selskabsmeddelelser, børsnotering, virksomhedsovertagelser, købstilbud, arrangementer af forskellig art, payments-in-kind, fusioner, fissioner, spinoffs, MBO’er, nationaliseringer, insolvens osv.).

Egenkapital – betyder den sikre del af Kundens Konto, iberegnet de aktuelt påløbne tab på kontoen på alle Åbne Positioner, der er knyttet til saldoen og flyder (Profit/Tab) efter følgende formel: Egenkapital = Saldo + Profit – Tab. Det er midlerne på Kundens Konto reduceret med det aktuelle tab på åbne positioner og forhøjet med den aktuelle profit på de åbne positioner.

Finansmarkeder – internationale finansmarkeder, hvor valutakurser og andre finansielle aktivers vekselkurser (herunder råvarer) bestemmes ved handel mellem flere parter.

Finansielle Instrumenter – ethvert af de finansielle instrumenter, som Selskabet udbyder, nævnt i punkt 2.1.3. herunder, og som er definerede som sådanne i henhold til gældende Love og Regler.

Force Majeure – enhver begivenhed, der ligger uden for Selskabets rimelige kontrol, og som forhindrer Selskabet i at leve op til nogen af dets forpligtelser i henhold til denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til: naturkatastrofer og andre uforudsigelige hændelser (såsom, men ikke begrænset til, ildebrand, eksplosioner, jordskælv, tørke, flodbølger og oversvømmelser); krig, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), invasion, udenlandske fjenders handlinger, mobilisering, beslaglæggelse, embargo, oprør, revolution, opstand, militærkup, magtmisbrug, borgerkrig, optøjer, uroligheder, strejker, arbejdseffektivitetsnedsættelser, lockouts, uorden og terrorhandlinger eller trusler om terror; handlinger og regler fra enhver national eller overstatslig myndigheds eller autoritet, som ifølge Selskabets opfattelse forhindrer Selskabet i at opretholde et ordnet marked for et eller flere af dets Finansielle Instrumenter eller CFD’er, hvormed Selskabet beskæftiger sig på Handelsplatformen; forekomsten af en overdreven bevægelse af niveauet for en hvilken som helst Transaktion og/eller Finansmarked og/eller Underliggende Aktiv eller Selskabets forventning om, at en sådan bevægelse måtte opstå; ethvert nedbrud eller svigt i transmissions-, kommunikations- eller computeranlæg, afbrydelse af strømforsyning, eller svigt af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr; eller enhver relevant leverandørs, intermediært mæglende finansinstituts, Selskabets agents eller principals, depositars, underdepositars, forhandlers, børs’, feed-udbyders, clearinginstituts eller regulatoriske eller selvregulatoriske organisationers manglende opfyldelse af deres forpligtelser.

Floating Profit/Tab – urealiseret profit (tab) på åbne positioner i løbende priser på de underliggende valutaer, kontrakter eller aktier, aktieindekser, ædelmetaller eller andre råvarer, der udbydes i handel.

Frimargen – midler, der ikke anvendes til at garantere åbne positioner, udregnet som: Frimargen = Egenkapital – Margen

KYC-proces – betyder enhver ”Kend Din Kunde” (“Know Your Client”)-proces, der kræves gennemført af Selskabet i henhold til gældende Love og Regler, og som har til formål at identificere Kunden, verificere Kundens identitet, udføre baggrundstjek af Kunden, konstruere en økonomisk profil af Kunden og vurdere hensigtsmæssigheden af at levere tjenesterne til Kunden.

Love og Regler – lovene for etablering og drift, regler, ordninger, direktiver, cirkulærer og  sædvaner for Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) eller andre autoriteter, der styrer cypriotiske investeringsvirksomheders drift (som defineret i sådanne Love og Regler), i deres til enhver tid gældende form med de tilføjelser og ændringer, der løbende måtte vedtages.

Lot – en enhed, der måler transaktionsbeløbet, svarende til 100.000 af basisvalutaen (dvs. 1 lot = 100000 i basisvalutaen).

Margen – de nødvendige garantimidler for at åbne positioner, som bestemt i kontraktspecifikationen.

Margenniveau – indeks, der karakteriserer kontoen, udregnet som: Egenkapital/Margen.

Likviditetsgaranti – en professionel deltager på finansmarkederne, der på varig basis stiller sig til rådighed på de finansielle markeder som værende villig til at handle for egen regning ved at købe eller sælge finansielle instrumenter ved brug af dennes egen kapital til priser, han definerer.

Åben Position – betyder en åben Transaktion med henblik på salg eller køb af et Finansielt Instrument, der er deponeret på Kontoen, og som endnu ikke er blevet lukket gennem en modsat Transaktion.

Selskabets Handelstider – den tidsperiode inden for en arbejdsuge, hvor Selskabets handelsterminal udbyder muligheden for handelsoperationer. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre denne tidsperiode efter behov efter forudgående orientering af Kunden.

Ordre – en ordre fra en Kunde eller en Autoriseret Person til at: (i) gennemføre en hvilken som helst type Transaktion på Handelsplatformen; eller (ii) få ydet en Tjeneste.

Spread – forskellen mellem købsprisen ASK (kursen) og salgsprisen BID (kursen) på den samme Kontrakt og samme tidspunkt.

Stop – ud-niveau – en sådan kontotilstand, hvor åbne positioner gennemtvinges lukket af Selskabet til løbende priser.

Handelsplatform – de elektroniske handelsplatforme og –software, der er ejet eller lejet på licens af Selskabet, og som anvendes til at levere Tjenesterne, det være sig de webbaserede (herunder mobile) eller andre.

Handelsbetingelser – de specifikke handelsbetingelser, der er offentliggjort på Selskabets Hjemmeside, herunder Handelstider, minimums- og maksimumsmængder, Corporate Actions, udløbsdatoer, margenkrav, instrumentspecifikationer og handelsregler.

Transaktion – enhver type transaktion, der udføres gennem Kundens Handelskonto, herunder, men ikke begrænset til, salg, køb, Stop Loss, indskud, hævning, Åbne Handler, Lukkede Handler, Overførsler mellem denne og andre konti, der tilhører Kunden eller en bemyndiget repræsentant.

Underliggende Aktiv – betyder ethvert aktiv, der handles på en Finansmarked, og ud fra hvis priser Selskabet danner CFD’er eller Binære Optioner.

Anvendt Margen – de midler, der anvendes til sikkerhedsstillelse for Kundens Åbne Positioner.

Hjemmeside – Selskabets primære hjemmeside www.365trading.com

2. TJENESTEYDELSER

2.1. De Tjenester, som Selskabet vil levere til Kunden, er følgende:

2.1.1. Investeringstjenester

a)    Udførelse af Ordrer på Kundernes vegne.

 

2.1.2. Sekundære tjenester

a)    Opbevaring og administration af Finansielle Instrumenter på Kunders vegne, herunder formueforvaltning og tilhørende tjenester såsom forvaltning af kontanter/sikkerhedsstillelse.

b)    Kredit- eller långivning til en investor, således at denne kan udføre en transaktion i et eller flere finansielle instrumenter, hvor den virksomhed, der yder lånet eller kreditten er involveret i denne transaktion.

c)    Valutavekslingstjenester i det omfang disse er knyttet til levering af investeringsydelser.

 

2.1.3. Finansielle Instrumenter

Selskabet vil udbyde de ovennævnte investeringstjenester, for så vidt de har relevans, for:

a)    Værdipapirer.

b)    Pengemarkedspapirer.

c)    Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og eventuelle andre derivatkontrakter med relation til værdipapirer, valutaer, renter eller renteafkast, eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål, der kan afvikles fysisk eller afregnes i kontanter.

d)    Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og eventuelle andre derivatkontrakter med relation til råvarer, der skal afregnes i kontanter eller kan afregnes i kontanter på foranledning af én af parterne (af anden grund end misligholdelse eller anden opsigelsesgrund).

e)    Finansielle differencekontrakter.

 

Den valutavekslingstjeneste, der nævnes i punkt 2.1.2.c) herover, udbydes i forbindelse med alle finansielle instrumenter, dvs.:

a)    Værdipapirer.

b)    Pengemarkedspapirer.

c)    Andele i kollektive investeringsforetagender.

d)    Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og eventuelle andre derivatkontrakter med relation til værdipapirer, valutaer, renter eller renteafkast, eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål, der kan afvikles fysisk eller afregnes i kontanter.

e)    Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og eventuelle andre derivatkontrakter med relation til råvarer, der skal afregnes i kontanter eller kan afregnes i kontanter på foranledning af én af parterne (af anden grund end misligholdelse eller anden opsigelsesgrund).

f)     Optioner, futures, swaps og enhver anden derivatkontrakt med relation til råvarer, der kan afvikles fysisk under forudsætning af, at de handles på et reguleret marked eller/og en MTF.

g)    Optioner, futures, swaps, forwardkontrakter og enhver anden derivatkontrakt med relation til råvarer, der kan afvikles fysisk, og som ikke ellers er nævnt i f) herover og ikke har noget kommercielt formål, der har de samme egenskaber som andre finansielle derivater, blandt andet under hensyntagen til, om de cleares og afvikles gennem anerkendte clearinginstitutter eller er underlagt regelmæssig fastsættelse af margen.

h)    Derivater til overførelse af kreditrisiko.

i)      Finansielle differencekontrakter.

j)        Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og enhver anden derivatkontrakt med relation til klimatiske variable, fragtrater, emissionskvoter eller inflationsrater eller anden officiel økonomisk statistik, der skal afregnes i kontanter eller kan afregnes i kontanter på én af parternes foranledning (af anden grund end misligholdelse eller anden opsigelsesgrund), så vel som enhver anden derivatkontrakt med relation til aktiver, rettigheder, forpligtelser, indekser og mål, som ikke ellers er nævnt i denne Del, der har de samme egenskaber som andre finansielle derivater, blandt andet under hensyntagen til, om de cleares og afvikles gennem anerkendte clearinginstitutter eller er underlagt regelmæssig fastsættelse af margen.

2.2. Selskabet forbeholder sig retten til at udbyde Finansielle Instrumenter baseret på ethvert underliggende værdipapir, det anser for hensigtsmæssigt, så længe det kan gøre dette under sin licens fra CySEC. Selskabets Platform vil være det primære middel til at præsentere det underliggende værdipapir, på basis af hvilket Selskabet vil udbyde det Finansielle Instrument og Kontraktspecifikationen for hver og én af dem. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre sin primære Hjemmeside til enhver tid efter forudgående underretning af kunden om disse ændringer og Kundens godkendelse af fortsat at være bundet af denne aftale og de ændrede Kontraktspecifikationer.

2.3. Kunden anerkender, at de Tjenester, som Selskabet udbyder, ikke omfatter levering af nogen form for investeringsrådgivning overhovedet eller under nogen omstændigheder. Enhver investeringsoplysning, som Selskabet måtte meddele Kunden, udgør ikke investeringsrådgivning, og oplysningerne skal udelukkende betragtes som værende til informative formål. Ingen oplysning givet af Selskabet må anses for at være en forsikring eller en garanti af nogen transaktions forventede resultater.

2.4. Kunden medgiver og anerkender, at han alene er ansvarlig for enhver investeringsstrategi, transaktion eller investering, sammensætningen af enhver konto og skattemæssige konsekvenser, og at han ikke skal forlade sig på Selskabet, hvad angår disse formål. Kunden anerkender og forstår videre, at Selskabet uafhængigt af omstændighederne absolut intet ansvar bærer, på nogen måde eller i nogen form, for enhver sådan investeringsstrategi, transaktion eller oplysning, sammensætningen af nogen konto og/eller skattemæssige konsekvenser.

2.5. Kunden er informeret om, at for enhver Ordre, der bliver afgivet til Selskabet, vil Selskabet fungere som en agent og ikke en principal på Kundens vegne. Det eneste Udførelsessted (som defineret i gældende Love og Regler), hvor Kundens ordrer udføres, er Selskabet. Kunden tillader imidlertid, at Selskabet kan mindske risikoen forbundet med transaktioner med Kunden og modtage dækning for sådanne transaktioner fra et selskab i den gruppe af selskaber, som Selskabet er medlem af.

2.4. Selskabets driftstider er: fra søndag kl. 22:00:01 GMT (Greenwich Mean Time) til fredag kl. 23:00:00 GMT (Greenwich Mean Time). Lukkeperioder: fra fredag kl 23:00:01 GMT (Greenwich Mean Time) til søndag kl. 22:00:00 GMT (Greenwich Mean Time), med undtagelse af helligdage, som vil blive offentliggjort gennem den Primære Hjemmeside.

2.5. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser bekræfter Kunden, at han har læst, forstået og accepteret alle de oplysninger, der er indeholdt i Selskabets “ORDREUDFØRELSESPOLITIK”.  Ordreudførelsespolitikken er tilgængelig på Selskabets Primære Hjemmeside og er offentligt tilgængelig for alle Kunder.

2.6. Anerkendelse af Risici

 1. a.    Differencekontrakter på spot-forex, spot-ædelmetaller, futures, aktier eller andre råvarer, der er tilgængelige for handel, er gearede produkter, der indebærer et højt risikoniveau. Kunden kan potentielt miste al hans investerede kapital. Disse produkter er derfor måske ikke hensigtsmæssige for alle, og Kunden bør sikre sig, at han forstår de involverede risici.
 2. b.    Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at uanset hvilke oplysninger, Selskabet måtte give ham, kan værdien af enhver investering i Finansielle Instrumenter stige eller falde, og at det endda er sandsynligt, at investeringen kan miste al værdi.
 3. c.    Kunden anerkender og accepterer, at han løber en stor risiko for at pådrage sig tab som resultat af køb og/eller salg af ethvert Finansielt Instrument, og Kunden accepterer og erklærer, at han ved at bekræfte denne aftale er villig til at løbe en sådan risiko.
 4. d.    I de tilfælde, hvor det er relevant, skal generelle synspunkter, der gives udtryk for over for Kunden (det være sig mundtligt eller skriftligt), om økonomisk klima, markeder, investeringsstrategier eller investeringer, handelsforslag, forskning eller andre lignende oplysninger, ikke ses som investeringsrådgivning eller Selskabets anbefalinger, og de vil ikke give anledning til et rådgivningsforhold. Enhver beslutning fra Kundens side om at indgå en CFD eller anvende et hvilket som helst andet handelsprodukt udbudt af Selskabet er Kundens selvstændige beslutning. Selskabet agerer ikke som rådgiver for, og tjener ikke som betroet for Kunden, og Selskabet fralægger sig specifikt sådanne pligter.
 5. e.    Når Kunden træffer en beslutning om at handle med et Finansielt Instrument, bør Kunden overveje de iboende risici i dette Finansielle Instrument og i alle dermed forbundne strategier. Klientens risikovurdering bør omfatte en overvejelse af forskellige risici, såsom (ikke udtømmende) kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutavekslingsrisiko, forretnings-, drifts- og insolvensrisiko, risici ved ”over the counter”-handel.
 6. f.     Det foregående punkt udgør ikke investeringsråd baseret på Kundens personlige omstændigheder, ej heller er det en anbefaling af at anvende nogen af tjenesterne eller investere i noget Finansielt Instrument. Der, hvor Kunden er usikker på betydningen af ovennævnte oplysninger eller advarsler, rådes Kunden på det kraftigste til at opsøge uafhængig juridisk eller finansiel rådgivning.
 7. g.    Kunden anerkender og accepterer ved sin accept af denne aftale, at der kan være andre risici end dem, der er nævnt i dette punkt 2.6. Kunden anerkender videre, at han har læst og accepteret de ”Risikoadvarsler”, han er blevet præsenteret for under tilmeldingsproceduren, og som er at finde på Selskabets Primære Hjemmeside.

3. KUNDEKLASSIFIKATION

3.1. Selskabet skal i dets interaktion med Kunden anvende de regler for professionel opførsel, der regulerer Selskabets forhold til Privatkunder. Hvis en Professionel Kunde imidlertid måtte ønske det, kan han også blive behandlet som ikke-professionel og dermed nyde en højere grad af beskyttelse. Det er Kundes ansvar, som anses for at være en professionel kunde, på skrift at anmode om en højere grad af beskyttelse, når denne mener sig ude af stand til på hensigtsmæssig vis at vurdere eller styre de involverede risici. Den endelige beslutning om at ændre Kundens klassifikation vil ske efter Selskabets skøn.

3.2. Kunden er bundet af kategoriseringsmetoden, der forklares grundigt i Selskabets ”KUNDEKATEGORISERINGSPOLITIK”, som er at finde på Selskabets Primære Hjemmeside under overskriften ”Kundekategoriseringspolitik”. Når Kunden accepterer disse vilkår og betingelser, accepterer denne anvendelsen af den kundekategoriseringsmetode, som er indeholdt i ”Kundekategoriseringspolitik”.

4. FORSIKRINGER, GARANTIER OG DÆKNING

4.1. Kunden erklærer, bekræfter og garanterer, at:

a)    De penge, der måtte overdrages til Selskabet af Kunden, udelukkende tilhører Kunden, er fri for enhver pant, påkrav elle anden behæftelse. Videre er de penge, der måtte overdrages til Selskabet af Kunden, på ingen måde direkte eller indirekte provenu fra nogen form for ulovlig handling eller udeladelse eller resultat af kriminel aktivitet.

b)    Han agerer på egne vegne og ikke som repræsentant eller befuldmægtiget for nogen tredje person, med mindre han til Selskabets tilfredshed har frembragt et dokument og/eller en fuldmagt, der sætter ham i stand til at agere som repræsentant og/eller befuldmægtiget for en tredje person.

4.2. Kunden accepterer og forstår, at Selskabet forbeholder sig retten til at refundere/sende sådanne beløb tilbage til afsenderen (eller den retmæssige ejer), som er modtaget under underpunkterne (a) og (b) af punkt 4.1 herover, efter det måtte have opnået skønsmæssigt tilstrækkeligt bevis for, at disse beløb udgør direkte eller indirekte provenu fra en ulovlig handling og/eller udeladelse og/eller resultat af en kriminel aktivitet og/eller tilhører en tredjepart. Kunden udtrykker videre sit samtykke til og sin anerkendelse af, at Selskabet kan tilbageføre alle typer af hidtidige transaktioner udført af Kunden gennem dennes Handelskonto, og at Selskabet kan opsige Aftalen i henhold til punkt 13.4 heraf. Selskabet forbeholder sig retten til at tage retslige skridt mod Kunden for at dække sig og holde sig skadesløs i tilfælde af en sådan begivenhed og kan kræve erstatning for eventuelle tab, Kunden har påført Selskabet som resultat af en sådan begivenhed.

4.3. Kunden forstår og accepterer, at alle transaktioner med relation til enhver handel inden for ethvert Finansielt Instrument som anført i punkt 2.1 herover, kun vil blive udført gennem den Handelsplatform, som Selskabet stiller til rådighed, og at de Finansielle Instrumenter ikke kan overføres til nogen anden Handelsplatform.

4.4. Kunden garanterer ægtheden og gyldigheden af ethvert dokument, der overdrages til Selskabet af Kunden.

5. ELEKTRONISK HANDEL

5.1. Når Kunden accepterer denne Aftale er denne berettiget til at ansøge om Adgangskoder til Selskabets elektroniske systemer og/eller Handelsplatform for at kunne afgive ordrer om køb eller salg af Finansielle Instrumenter og for generelt at kunne handle på Handelsplatformen med og gennem Selskabet, ved hjælp af en kompatibel Personlig Computer, smartphone, set-top-box eller anden lignende enhed i Klientens besiddelse, der er forbundet til internettet eller en anden netværkskommunikationsprotokol (f.eks. WAP). Kunden anerkender og forstår, at Selskabet forbeholder sig retten til at opsige Kundens adgang til Selskabets Handelsplatform eller en del af denne for at beskytte dettes egne interesser og dets Kunders interesser. I sådanne tilfælde kan Selskabet lukke enhver Handelskonto tilhørende Kunden i henhold til punkt 13.3.

5.2. Kunden accepterer og erklærer, at han vil opbevare Adgangskoderne på et sikkert sted, og at han ikke vil afsløre dem til nogen anden person. Han vil ikke udføre og vil undgå at udføre nogen handling, der sandsynligvis vil kunne muliggøre ulovlig eller uautoriseret adgang til eller brug af Handelsplatformen.

5.3. Kunden accepterer ikke at misbruge Handelsplatformen ved lag trading og/eller anvendelse af serverlatenstid, kursmanipulation, tidsmanipulation eller nogen anden praksis, der er ulovlig og/eller benyttes af Kunden for at opnå en uretfærdig fordel, eller som Selskabet efter eget skøn anser for upassende og uden for rammerne af denne Aftale. I et sådant tilfælde kan Selskabet efter eget skøn tilbageføre alle Kundens relaterede handler og/eller lukke Kundens eventuelle Åbne Positioner og/eller lukke Kundens Handelskonti og/eller opsige denne Aftale øjeblikkeligt i henhold til punkt 13.4.(d).

5.4. Kunden vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hemmeligholde sine Adgangskoder og holde dem ukendte for tredjepart. Kunden vil endvidere være ansvarlig for alle Ordrer afgivet gennem og via hans Adgangskoder, og enhver sådan Ordre modtaget af Selskabet vil blive anset for afsendt af Kunden. I tilfælde, hvor en tredje person er udnævnt som bemyndiget repræsentant, der kan handle på vegne af Kunden, vil Kunden være ansvarlig for alle Ordrer afgivet gennem og via repræsentantens Adgangskoder.

5.5. Kunden forpligter sig til at underrette Selskabet øjeblikkeligt, hvis han skulle opdage, at hans Adgangskoder anvendes af en uautoriseret tredjepart.

5.6. Kunden anerkender, at Selskabet kan vælge ikke at handle på Ordrer, der er indsendt til Selskabet under anvendelse af andre elektroniske midler end de Ordrer, der er indsendt til Selskabet ved hjælp af de forudbestemte elektroniske midler, såsom Platformen, og at Selskabet ikke vil have noget ansvar over for Kunden for at ikke at handle på sådanne Ordrer.

5.7. Kunden accepterer at anvende softwareprogrammer udviklet af tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, den generelle anvendelse af de ovennævnte programmer, browsersoftware, der understøtter Datasikkerhedsprotokoller, der er kompatible med de protokoller, Selskabet anvender. Kunden accepterer desuden at følge den af Selskabets adgangsprocedurer (Login), der understøtter sådanne protokoller.

5.8. Kunden anerkender, at Selskabet ikke bærer noget ansvar, hvis uautoriserede tredjeparter får adgang til oplysninger, herunder elektroniske adresser, elektronisk kommunikation og personlige oplysninger, når disse sendes mellem Kunden og Selskabet eller nogen anden part ved hjælp af Platformen.

5.9. Selskabet er ikke en Internet Service Provider og er ikke ansvarligt for eventuelle strømafbrydelser eller svigt, der forhindrer anvendelsen af systemet og/eller Platformen og kan ikke holdes ansvarligt for ikke at opfylde nogen af dets forpligtelser i henhold til denne Aftale på grund af netvæksforbindelses- eller strømsvigt. I tilfælde af sådanne strøm-/kommunikations-/internetsvigt, skulle Kunden ønske at at udføre en Ordre, skal han ringe til vores operatører på telefonnummer +35722767800 og afgive en mundtlig instruktion. Selskabet forbeholder sig retten til at afvise enhver sådan mundtlig instruktion i tilfælde, hvor dets telefonoptagelsessystem er ude af drift eller i tilfælde, hvor Selskabet ikke er overbevist om identiteten af Kunden/den, der ringer, eller i tilfælde, hvor transaktionen er kompliceret, eller i tilfælde, hvor linjens kvalitet er dårlig. Selskabet forbeholder sig videre retten til at bede Kunden om at afgive instruktioner vedrørende Kundens transaktioner via andre midler, som det måtte finde hensigtsmæssige.

6. ORDRER – INSTRUKTIONER

6.1. Med forbehold for punkt 6.20. herunder kan Selskabet under særlige omstændigheder tage imod instruktioner via telefon eller personligt, hvis Selskabet efter eget skøn er overbevist om identiteten af Kunden/den, der ringer, og Selskabet yderligere er tilfreds med kvaliteten af instruktionerne. I tilfælde af en Ordre, der er modtaget ad andre kanaler end gennem Handelsplatformen, vil Ordren af Selskabet blive videresendt til Handelsplatformen og behandlet, som om den blev modtaget gennem Handelsplatformen.

6.2. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn på enhver mulig måde at bekræfte instruktionen og/eller Ordrer og/eller meddelelser sendt via telefon. Kunden accepterer fuldt og helt risikoen for fejlfortolkning og/eller fejl i instruktioner og/eller Ordrer sendt via telefon, uanset hvad deres årsag måtte være, herunder, men ikke begrænset til, tekniske svigt.

6.3. Kunden har ret til at bemyndige en tredje person til at give instruktioner og/eller Ordrer til Selskabet eller til at håndtere ethvert andet spørgsmål relateret til denne aftale, under forudsætning af, at Kunden skriftligt har underrettet Selskabet om, at en sådan ret vil blive udøvet af tredjepart, og at denne person er godkendt af Selskabet og opfylder alle Selskabets betingelser for at tillade dette. Med mindre Selskabet modtager en skriftlig underretning fra Kunden, der ophæver nævnte persons bemyndigelse, vil Selskabet blive ved med at tage imod instruktioner og/eller ordrer  afgivet af denne person på vegne af Kunden, og Kunden vil anerkende sådanne Ordrer som gyldige og bindende for Kunden. Selskabet kræver to (2) arbejdsdages forudgående skriftlig underretning for ophævelsen af tredjeparts bemyndigelse.

6.4. Når Kundens instruktioner eller Ordrer er afgivet til Selskabet, kan de ikke tilbagekaldes undtagen med Selskabets skriftlige samtykke, der kan gives efter Selskabets eget skøn.

6.5. Transaktionen (åbning eller lukning af en position) udføres til de ”BID”- / ”ASK”-priser, der tilbydes Kunden. Kunden vælger den position, han ønsker at tage, og anmoder om at modtage en transaktionsbekræftelse fra Selskabet. Transaktionen udførest til de priser, Kunden kan se på skærmen. På grund af markedernes til tider høje volatilitet, kan prisen muligvis ændre sig under bekræftelsesprocessen, og Selskabet har ret til at tilbyde Kunden en ny pris. I tilfælde af, at Selskabet tilbyder Kunden en ny pris, kan Kunden enten acceptere den nye pris og gennemføre transaktionen eller afvise den nye pris, hvorved gennemførelses af transaktionen annulleres.

6.6. Kunden kan ved hjælp af Platformen kun afgive følgende typer Ordrer af handelsmæssig karakter:

(a) ÅBN – for at åbne en position;

(b) LUK – for at lukke en Åben Position;

(c) At tilføje, fjerne eller redigere Ordrer om Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Sell Limit, Sell Stop (som nærmere beskrevet i punkt 6.15 herunder).

Alle andre Ordrer er utilgængelige og vil automatisk blive afvist. Den Åbne eller Lukkede Position, der er bekræftet, kan ikke annulleres af Kunden.

Ordrer kan kun afgives, udføres, ændres eller fjernes inden for drift-(handels-)tidsrummet og forbliver gyldige gennem den næste handelssession. Kundens Ordre er gyldig og i overensstemmelse med type og tidspunkt for den afgivne Ordre, som angivet. Hvis Ordrens gyldighedstidspunkt ikke er angivet, vil den være gyldig på ubestemt tid.

6.7. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt i tilfælde af forsinkelser eller andre fejl, der er opstået under transmissionen af Ordrer og/eller meddelelse via internettet eller et andet kommunikationsnetværk, og ej heller for skader, der kan skyldes værdipapirers manglende gyldighed eller en fejl i saldoen på Kundens bankkonto. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt for oplysninger modtaget via internettet eller et andet kommunikationsnetværk eller for noget tab, som Kunden måtte blive påført i tilfælde af, at disse oplysninger måtte være forkerte.

6.8.Kunden anerkender og accepterer, at Selskabet har ret til at lukke enhver transaktion efter dets eget skøn uden forudgående underretning af Kunden, hvis det underliggende aktiv eller den kontrakt, som transaktionen er baseret på, afvikles på en udløbsdato som angivet af det relevante Finansmarked, en rimelig tid før en sådan Udløbsdato (et sådant tidspunkt henvises til som ”Lukketidspunktet” og den relevante udløbende transaktion henvises til som en ”Udløbende Transaktion”). Selskabet skal angive Lukketidspunktet for hvert aktiv i de relevante Kontraktspecifikationer. Selskabet er ikke forpligtet til at overføre en Åben Position til en Udløbende Transaktion.

6.9. Prisen på den Udløbende Transaktion vil være: (a) den sidst handlede pris ved eller forud for Lukketidspunktet; plus eller minus (alt efter tilfældet) (b) en eventuel spread, som Selskabet måtte anvende, når en sådan Udløbende Transaktion lukkes. Kunden anerkender, at det er Kundens ansvar at være opmærksom på Lukketidspunktet og en eventuel spread eller provision, Selskabet måtte anvende, når det lukker en Udløbende Transaktion.

6.10. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre åbnings-/lukkeprisen (kursen) og/eller størrelsen og/eller antallet af den relaterede transaktion (og/eller niveauet for en eventuel Sell Limit-, Buy Limit- eller Sell Stop-Ordre), hvis noget Finansielt Instrument skulle blive underlagt en mulig justering som resultat af en begivenhed som dem, der er beskrevet i punkt 6.12. herunder (herefter benævnt ”Corporate Event”. Denne operation anvendes udelukkende på værdipapirer og har til hensigt at opretholde den økonomiske ækvivalent af parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den transaktion umiddelbart forud for den Corportate Event. Alle Selskabets handlinger som er affødt af sådanne justeringer er endelige og bindende for Kunden. Selskabet meddeler Kunden enhver justering, så snart det er praktisk muligt.

6.11. Så længe en Kunde har nogen Åbne Positioner på ex-dagen for noget Finansielt Instrument, forbeholder Selskabet sig retten til at lukke sådanne positioner til den sidste pris på den foregående handelsdag og åbne det på tilsvarende volumen til den første tilgængelige pris på ex-dag. I dette tilfælde skal Selskabet informere Kunden via intern post inden for handelsterminalen om muligheden for sådanne handlinger, senest ved lukningen af handelssessionen forud for ex-dag.

6.12. “Corporate Events” er erklæringerne fra udstederen af de aktier, som det Finansielle Instrument er baseret på, herunder uden begrænsning med hensyn til vilkårene i hvilken som helst af de følgende:

a)    en opdeling, konsolidering eller omklassificering af aktier, et aktietilbagekøb eller en annullering af aktier, eller en gratis uddeling af aktier til eksisterende aktionærer i form af en bonus, kapitalisering eller lignende udstedelse;

b)    en uddeling til eksisterende indehavere af de underliggende aktier af yderligere aktier, anden aktiekapital eller værdipapirer, der giver ret til udbetaling af udbytte og/eller provenu ved likvidation af udstederen lige proportionalt med sådanne udbetalinger til indehavere af de underliggende aktier eller værdipapirer, rettigheder eller tegningsoptioner, der giver ret til uddeling af aktierne eller til at købe, tegne eller modtage aktier, under alle omstændigheder for en betaling (i kontanter eller på anden vis) til mindre end den aktuelle markedspris pr. aktie, som angivet af Selskabet;

c)    enhver anden begivenhed i forbindelse med aktierne, der svarer til nogen af de ovennævnte begivenheder eller på anden vis har en fortyndende eller opkoncentrerende virkning på aktiernes markedsværdi.

6.13. Hvis handlen på et relevant Finansielt Marked på noget tidspunkt skulle blive suspenderet, vil Selskabet udregne værdien af det underliggende aktiv for det Finansielle Instrument med udgangspunkt i den sidst handlede pris før suspenderingstidspunktet, som med rimelighed afgøres af Selskabet, hvis ingen handel med det underliggende aktiv finder sted på den arbejdsdag, hvor suspenderingen finder sted. I det tilfælde, at førnævnte suspendering opretholdes i fem (5) arbejdsdage, kan Selskabet efter eget skøn bestemme et Lukketidspunkt og prisen på det underliggende aktiv. Inden for løbetiden af en transaktion, hvis marked er suspenderet, vil Selskabet have ret til at Lukke Positionen efter eget skøn og/eller ændre eller variere margenkravene og margensatserne.

6.14. Hvis et Finansielt Marked meddeler, at i henhold til reglerne for dette Finansielle Marked er det relevante underliggende aktiv ophørt (eller vil ophøre) med at være opført, blive handlet eller være offentligt noteret af nogen årsag og ikke øjeblikkeligt bliver opført, handlet eller noteret på ny på det relevante Finansielle Marked eller noteringssystem med placering i samme land som det Finansielle Marked (eller i de tilfælde, hvor det Finansielle Marked ligger i den Europæiske Union, i ethvert Medlemsland i den Europæiske Union), eller allerede er blevet således udstedt, noteret eller handlet, vil den dag hvorpå en sådan begivenhed finder sted eller (hvis tidligere) bliver annonceret være Udløbsdatoen, og Lukketidspunktet vil være en rimelig tid før denne Udløbsdato. Lukkeprisen vil være den pris, som Selskabet underretter Kunden om.

6.15.Ordrer: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop for Finansielle Instrumenter udføres ved den af Kunden angivne pris, første gang denne rammes. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at udføre Ordren eller til at ændring åbningsprisen (eller lukkeprisen, alt efter tilfældet) for transaktionen i tilfælde af teknisk svigt af Handelsplatformen, quote-feedet eller andre tekniske svigt.

6.16. Under bestemte handelsforhold kan det være umuligt at udføre Ordrer (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) for et givet Finansielt Instrument til den angivne pris. I dette tilfælde har Selskabet ret til at udføre Ordren eller ændre åbnings-(lukke-)priser for transaktionen til den første tilgængelige pris. Dette kan for eksempel forekomme på tidspunkter med hurtige prisbevægelser, hvis prisen stiger eller falder så kraftigt inden for én handelssession, at handlen bliver suspenderet eller begrænset i henhold til reglerne for den relevante børs. Det kan også forekomme i de første øjeblikke af en handelssession. Som et resultat heraf vil afgivning af en Stop Loss-ordre ikke nødvendigvis begrænse Kundens tab til det ønskede beløb, fordi markedsforholdene gør det umuligt at udføre en sådan ordre ved den stipulerede pris.

6.17. Kunden kan, skriftligt via e-mail eller postforsendelse, indgive sin indvending mod udførelsen eller den manglende udførelse af en transaktion og/eller Ordre eller måden, hvorpå transaktionen og/eller Ordren blev udført på hans vegne, til Selskabet inden for to (2) arbejdsdage fra transaktionens afslutning. Ellers vil transaktionen blive betragtet som gyldig og bindende for Kunden.

6.18. Ved margenniveau ”Nul” vil Selskabet automatisk lukke alle positioner til den pris, Selskabet på det givne tidspunkt tilbyder.

6.19. Kunden accepterer og erkender, at alle samtaler/al kommunikation mellem Kunden og Selskabet kan optages på magnetiske, elektroniske eller andre medier. Kunden accepterer endvidere, at Selskabet har retten til at anvende disse optagelser som bevis i tilfælde af, at der måtte opstå en tvist mellem Selskabet og Kunden.

6.20. Selskabet har ret til at nægte at udføre transaktioner hvorom ordren er indløbet telefonisk på vegne af Kunden, hvis Kundens handlinger ikke er klare og ikke omfatter følgende operationer: åbning af en position, lukning af en position, ændring eller fjernelse af ordrer.

6.21. I tilfælde af force majeure, hackerangreb og andre ulovlige handlinger mod Handelsplatformen eller ethvert af Selskabets systemer, eller i tilfælde af suspendering af handlen på finansmarkeder med relevans for Selskabets Finansielle Instrumenter, kan Selskabet suspendere, fastfryse eller lukke Kundernes positioner og anmode om en revision af de udførte transaktioner.

6.22. Alle prisniveauer på Handelsplatformen fastsættes efter Selskabets skøn. Kundens eventuelle henvisninger til priser på andre handels- eller informationssystemer vil der blive set bort fra.

6.23.Kunden vil ikke anvende nogen software med det formål at udføre automatisk handel via dennes konto. Kunden vil endvidere afstå fra at anvende eller tillade anvendelsen af en enhed, hvormed Kunden udfører transaktioner på en sådan måde, at det hindrer eller forstyrrer den regelmæssige og normale udførelse af sådanne transaktioner, på den måde som Selskabet havde tænkt sig (dvs. anvendelse af ekspertrådgivningssoftware, auto-klikkere og lignende software).

6.24. Selskabet har ret til efter eget skøn at forøge eller formindske spreads på Finansielle Instrumenter afhængigt af markedsforholdene.

6.25. Selskabet har ret til ikke at acceptere handel med valutapar ved afgørelse efter eget skøn to (2) minutter før og efter en afgørende pressemeddelelse (f.eks. breaking news-begivenheder og offentliggørelse af økonomiske nøgletal).

7. AFVISNING AF UDFØRELSE AF ORDRER

7.1. Kunden anerkender, at Selskabet har retten til på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag og uden at give noget forudgående varsel eller nogen forklaring efter eget skøn at afvise at udføre en given Ordre, herunder i, men ikke begrænset til, de følgende tilfælde:

a)         Når Selskabet skønner, at udførelsen af Ordren har eller kan have til hensigt at manipulere markedet for de Finansielle Instrumenter; udgør et misbrug af privilegeret adgang til fortrolige oplysninger (insider-handel); bidrager til legalisering af provenuet fra ulovlige handlinger eller aktiviteter (hvidvaskning af penge); og/eller på nogen måde påvirker eller kan påvirke den elektroniske Handelsplatforms pålidelighed eller gnidningsfri drift.

b)         Når Ordren vedrører købet af et Finansielt Instrument, men der ikke er tilgængelige clearede midler deponerede hos Selskabet og/eller på Bankkontoen (som i punkt 9 herunder) til at betale for købsprisen for det pågældende Finansielle Instrument og alle gebyrer, der er forbundet med den nævnte Handelsplatform. Ved udregningen af nævnte tilgængelige midler inkluderes alle de midler, der kræves for uden begrænsning at kunne imødegå Kundens forpligtelser, der kan opstå som følge af eventuel udførelse af andre tidligere registrerede købsordrer, der vil blive fratrukket de clearede midler, som er deponeret hos Selskabet og/eller på Bankkontoen.

Selskabet er ikke forpligtet til at angive årsager til eller give varsler om suspendering, afvisning eller annullering af Kundens ordrer og instruktioner. I tilfælde af, at Selskabet vælger at suspendere eller annullere en instruktion, vil en sådan annullering endvidere ikke påvirke nogen forpligtelse, som Kunden måtte have over for Selskabet eller nogen rettighed, som Selskabet måtte have over for Kunden eller dennes aktiver.

7.2. Kunden erklærer, at han ikke bevidst vil afgive nogen instruktion eller ordre til Selskabet, der kan anstifteSelskabet til at træffe foranstaltninger i henhold til punkt 7.1 herover.

8. AFVIKLING AF TRANSAKTIONER

8.1. Selskabet afvikler alle transaktioner efter udførelsen af transaktionerne.

8.2.Et kontoudtog vil via Handelsplatformen blive stillet til rådighed for Kunden af Selskabet på månedsbasis, inden for fem (5) arbejdsdage fra afslutningen af den foregående måned. I det tilfælde, at ingen transaktioner er blevet gennemført i den seneste måned, vil Kunden anses for at have mistet retten til at blive informeret. Enhver bekræftelse eller bevis for en given handling eller et kontoudtog eller en certificering udstedt af Selskabet i forbindelse med en given transaktion eller noget andet spørgsmål er endelig og bindende for Kunden, med mindre Kunden har nogen indsigelser i forhold til et sådant kontoudtog eller certificering, og nævnte indsigelser er indgivet skriftligt og modtaget af Selskabet inden for to (2) arbejdsdage fra modtagelsen, eller den skønnede dato for modtagelsen af ethvert kontoudtog eller certificering.

8.3. I det tilfælde, at Kunden er i stand til at indhente et onlinekontoudtog på løbende basis, anses Selskabet for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til punkt 8.2, og enhver indsigelse fra Kunden vil kun være gyldig, hvis den er modtaget af Selskabet inden for to (2) arbejdsdage fra den transaktion, der gøres indsigelse over.

9. KUNDEKONTI

9.1. Alle beløb, der af Kunden overdrages til Selskabet, eller som Selskabet besidder på vegne af Kunden af hensyn til levering af investeringstjenester som angivet i punkt 2. herover, vil blive deponeret i Kundens navn og/eller i Selskabets navn på vegne af Kunden i en konto hos en bank eller anden institution, der anvendes til deponering af midler, som Selskabet fra tid til anden vil angive (“Bankkontoen“).

9.2. Ved underskrivelsen af Aftalen bemyndiger Kunden Selskabet til at udføre indbetalinger og hævninger på denne Bankkonto på Kundens vegne, herunder, uden at dette berører den generelle anvendelse af ovennævnte, hævninger til afvikling af alle transaktioner gennemført i henhold til indeværende Aftale og alle beløb, der skal betales af eller på vegne af Kunden til Selskabet eller nogen anden person.

9.3. Med mindre Parterne aftaler andet skriftligt, skal ethvert beløb, Selskabet skylder til Kunden, udbetales direkte til Kunden.

9.4. Selskabet bevarer retten til modregning og kan efter eget skøn fra tid til anden og uden Kundens bemyndigelse modregne indeståender, der besiddes på vegne af og/eller til Kundens kredit imod Kundens forpligtelser over for Selskabet og/eller sammenlægge Kundens konti hos Selskabet. Med mindre andet er aftalt skriftligt af Selskabet og Kunden, medfører denne Aftale ikke nogen rettigheder ud over de heri indeholdte, endsige til nogen lånefaciliteter.

9.5. Kunden har ret til at hæve de midler, der ikke er i anvendelse til margendækning, fri for enhver forpligtelse, uden at lukke nævnte konto.

9.6. Pengeoverførsel (hævning fra Handelskontoen) gennemføres inden for tre (3) bankdage efter modtagelse af en hævningsanmodningsinstruktion fra Kunden. Det overførte beløb reducerer saldoen på Kundens konto på den dag, hvor hævningsanmodningen behandles. Selskabet forbeholder sig retten til at afvise en hævningsanmodning, hvis anmodningen ikke er i overensstemmelse med punkt 9.9. herunder, eller forsinke behandlingen af anmodningen, hvis det ikke er tilfreds med Kundens fulde dokumentation.

9.7. Kunden accepterer at betale eventuelle afholdte udgifter til bankoverførelser, når denne hæver penge fra sin konto til sin valgte bankkonto. Kunden er fuldt ansvarlig for de betalingsoplysninger, han har givet til Selskabet, og Selskabet påtager sig intet ansvar for Kundens midler, hvis de af Kunden givne oplysninger er forkerte. Det er også underforstået, at Selskabet ikke påtager sig noget ansvar for midler, der ikke er indskudt direkte på Selskabets bankkonti.

9.8. Kunden accepterer, at alle beløb, der af Kunden eller på Kundens vegne sendes til Bankkonti, vil blive indsat på Kundens Handelskonto med valørdato for den modtagne betaling og med fradrag af eventuelle afgifter/gebyrer opkrævet af Bankkonto-udbydere eller enhver anden mellemmand, der er involveret i denne transaktionsproces. Selskabet skal være overbevist om, at afsenderen er Kunden eller en bemyndiget repræsentant for Kunden, før det stiller noget beløb til rådighed for Kundens Handelskonto, ellers forbeholder Selskabet sig retten til at refundere/sende det modtagne nettobeløb tilbage til afsenderen ved hjælp af samme metode som modtagelsen.

9.9 Hævninger bør foretages ved hjælp af den samme metode, som Kunden anvendte til at lave indskud på sin Handelskonto og til den samme afsender. Selskabet forbeholder sig retten til at afvise en hævning via en bestemt betalingsmetode og foreslå en anden betalingsmetode, i hvilket fald Kunden skal udfylde en ny hævningsanmodning. Selskabet forbeholder sig endvidere retten til at anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandling af Kundens hævningsanmodning. Hvis Selskabet ikke er tilfreds med den af Kunden fremskaffede dokumentation, kan Selskabet tilbageføre hævningstransaktionen og genindsætte beløbet på Kundens Handelskonto.

9.10. I tilfælde af, at et beløb, der er modtaget på Bankkonti tilbageføres af Bankkonto-udbyderen på et givet tidspunkt og af en given årsag, vil Selskabet øjeblikkeligt tilbageføre det berørte indskud fra Kundens Handelskonto og forbeholder sig endvidere retten til at tilbageføre enhver anden type transaktioner, der er udført efter datoen for det berørte indskud. Det er underforstået, at disse handlinger kan resultere i en negativ saldo på alle, eller nogle af Kundens Handelskonti.

9.11. Kunden accepterer, at i tilfælde af en sådan negativ saldo på nogen af dennes Handelskonti, kan Selskabet overføre et sådant beløb fra enhver anden af Kundens Handelskonti til den konto for at dække den negative saldo. Det er endvidere underforstået og accepteret af kunden, at i det tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelige midler til at dække den negative saldo på Handelskontoen, forbeholder Selskabet sig den absolutte ret til at opsige denne aftale med fireogtyve (24) timers varsel via Handelsplatformen eller e-mail, og gøre krav på beløb til dækning af den negative saldo og eventuelle udgifter, denne måtte medføre.

9.12. Kunden indvilliger i at give afkald på alle sine rettigheder til at modtage eventuelle renter, der måtte optjenes af de penge, der står på Bankkontoen og giver sit samtykke til, at Selskabet benytter sig af således påløbne renter til at dække udgifterne til registrering/generelle omkostninger/afgifter/gebyrer og renter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af Bankkontoen.

10. SELSKABETS GEBYRER

10.1. Selskabet er berettiget til at modtage gebyrer fra Kunden for de leverede Investeringstjenester som beskrevet i denne Aftale, såvel som kompensation for de udgifter, det pådrager sig for de forpligtelser, det påtager sig i forbindelse med gennemførelsen af nævnte Investeringstjenester. Selskabet forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre størrelsen, beløbene og procentsatserne for dets gebyrer, og Kunden vil blive underrettet om sådanne ændringer i overensstemmelse hermed.

10.2. Kunden skal straks betale Selskabet, når dette begæres af sidstnævnte, og Selskabet er berettiget til at debitere Kundens konto med eventuel moms eller andre skatter, bidrag eller afgifter, der måtte skyldes som følge af enhver transaktion, der vedrører Kunden eller nogen handling fra Selskabets part i henhold til Aftalen (bortset fra skatter, der skal betales af Selskabet i forbindelse med Selskabets indkomst eller fortjeneste).

10.3. Selskabet har pant i alle de beløb, der er indskudt på de konti, der er nævnt i punkt 9 herover, og iopgørelser for Kundens Finansielle Instrumenter, i det omfang, Kunden fortsat er Selskabet beløb skyldig. Før udøvelsen af denne rettighed, der ikke kræver Kundens samtykke, skal Selskabet give Kunden et varsel med angivelse af dennes hensigt om at udøve tilbageholdelsesretten og fristen, ved udløbet af hvilken Selskabet vil udøve denne ret.

10.4. I tilfælde af, at Kunden undlader at betale et givet beløb senest den dato, hvor det nævnte beløb skal betales, er Selskabet berettiget til at debitere Kundens konti som nævnt i punkt 9 herover med nævnte beløb og/eller i Kundens navn at likvidere ethvert af Kundens Finansielle Instrumenter med henblik på at dække det førnævnte beløb.

10.5. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre alle sådanne provisioner, omkostninger og finansieringsgebyrer. Alle oplysninger om de nævnte ændringer vil være at finde på den Primære Hjemmeside, som Kunden skal revidere i den periode, Kunden har med Selskabet at gøre, og specielt før denne afgiver nogen ordrer til Selskabet. Kunden anses for at have set, revideret og overvejet Selskabets provisioner, omkostninger og finansieringsgebyrer og eventuelle ændringer, som Selskabet fra tid til anden måtte lave af disse.

10.6 Hvis Trading konto er inaktiv i 90 dage eller mere, at Selskabet forbeholder sig ret til at opkræve et månedligt konto vedligeholdelse gebyr på € 10,00. Uanset ovenstående er det klart, at vedligeholdelse ikke overstige den samlede balance af en sådan ikke-aktive konto.

11. SELSKABETS ANSVAR

11.1. Selskabet gennemfører transaktioner i god tro og med rettidig omhu, men kan ikke holdes ansvarligt for nogen undladelse, forsætlig undladelse eller svig udført af nogen person, noget firma eller noget selskab, som Selskabet modtager instruktioner fra til udførelse af Kundens Ordrer og/eller ud fra hvilke transaktioner gennemføres på vegne af Kunden, bortset fra i det omfang, hvor dette ville være et resultat af uagtsomhed, forsætlig undladelse eller svig begået af Selskabet.

11.2. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt for tab af muligheder, som følge af hvilket værdien af Kundens Finansielle Instrumenter ville have kunnet øges, eller for nogen reduktion i værdien af Kundens Finansielle Instrumenter, uanset hvordan en sådan reduktion måtte opstå, bortset fra i det omfang, et sådant tab eller en sådan reduktion direkte skyldes forsætlig undladelse eller svig udført af Selskabet eller dets ansatte.

11.3. Hvis Selskabet pådrager sig eventuelle påkrav, tab, ansvar, omkostninger eller udgifter, som måtte opstå i forbindelse med udførelsen eller som et resultat af udførelsen af Aftalen og/eller i forbindelse med leveringen af Investeringstjenester og/eller i forbindelse med salg af Kundens Finansielle Instrumenter med henblik på opfyldelse af eventuelle krav fra Selskabet eller på grund af misligholdelse af Kundens udtog og/eller Ordrer og/eller instruktioner indeholdt i Aftalen, er det underforstået, at Selskabet ikke bærer noget som helst ansvar, og at det er Kundens ansvar at holde Selskabet skadesløs i forbindelse med sådanne forhold.

11.4. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt for tab, der er resultatet af vildledning i forhold til de faktiske omstændigheder eller fejlagtige vurderinger eller en udført handling eller en handling, som Selskabet har undladt at udføre, hver gang det er indtrådt, med mindre denne vildledning eller handling eller forsømmelse direkte skyldes forsætlig forsømmelse eller bedrageri udført af Selskabet eller dets ansatte.

11.5. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt for tab af Finansielle Instrumenter og midler tilhørende Kunden, herunder de tilfælde, hvor Kundens aktiver opbevares af en tredjepart såsom en bank eller anden institution, der anvendes som betalingsudbyder, eller for en handling, der blev udført på basis af urigtige oplysninger ved dennes udførelse før det er blevet informeret af Kunden om eventuelle ændringer i nævnte oplysninger.

11.6. Selv om Selskabet tager alle rimelige skridt og gennemfører sådanne generelle forespørgsler hos lettilgængelige kilder for at sikre efter bedste evne, at de Banker, det udfører sine forretningstransaktioner igennem eller hvori Kundens midler indskydes, kan Selskabet ikke garantere, og påtager sig derfor intet ansvar for, den finansielle status for en given bank eller anden reguleret finansiel institution, hvori sådanne indskud foretages, og påtager sig intet ansvar i tilfælde af likvidation, betalingsstandsning eller andre typer svigt af en sådan bank eller institution, som medfører et tab af alle eller en andel af de midler, der er indskudt hos dem.

11.7. Selskabet giver i kraft af sit medlemskab af Investor Compensation Fund (“Fonden“) Kunden ekstra sikkerhed for at få erstatning af Fonden for eventuelle påkrav som følge af svigt fra Selskabets side, eller hvis Selskabet ikke opfylder sine forpligtelser, uanset om denne forpligtelse skyldes et brud på relevante love og regler, på Aftalen eller eventuelle forseelser begået af Selskabet. Ved accept af Aftalen erklære Kunden at have læst, forstået og accepteret informationen under overskriften   “INVESTOR COMPENSATION FUND”, sådan som disse oplysninger er offentligt tilgængelige på Selskabet Primære Hjemmeside for alle Kunder.

12. VARIGHED AF AFTALEN OG ÆNDRINGER DERTIL

12.1. Denne aftale træder i kraft ved det første indskud på Kundens konto, forudsat at Selskabet har sendt Kunden skriftlig information for at få hans samtykke. Den gælder på ubestemt tid indtil dens ophør i henhold til bestemmelserne i punkt 13.

12.2. Aftalen kan ændres i de følgende tilfælde:

 1. Ensidigt af Selskabet, hvis en sådan ændring er nødvendig som følge af en ændring af loven, eller hvis CySEC, Central Bank of Cyprus eller enhver anden regulatorisk myndighed udsteder beslutninger eller bindende direktiver, der påvirker Aftalen. I ethvert sådant tilfælde skal Selskabet underrette Kunden om nævnte ændring, enten skriftligt eller pr. elektronisk post eller gennem dets Primære Hjemmeside eller gennem Handelsplatformen, og Kundens samtykke er ikke påkrævet for en sådan ændring.
 2. I tilfælde, hvor ændring af Aftalen ikke er påkrævet i henhold til punkt 12.2(a) herover, skal Selskabet underrette Kunden om den relevante ændring enten skriftligt eller gennem dets Primære Hjemmeside eller gennem Handelsplatformen. Hvis der skulle opstå indsigelser, kan Kunden opsige aftalen inden for femten (15) dage efter underretningen ved at sende et anbefalet brev, og under den forudsætning, at alle verserende transaktioner på vegne af Kunden skal være fuldført. Efter udløbet af ovennævnte frist, uden at Kunden har gjort indsigelse, regnes Kunden for at have givet sit samtykke og/eller accepterer ændringens indhold.

13. OPSIGELSE

13.1. Kunden har ret til at opsige aftalen ved at give selskabet mindst syv (7) dages skriftligt varsel med angivelse af datoen for opsigelsen i denne, under forudsætning af, at alle Kundens Åbne Positioner i tilfælde af en sådan opsigelse er lukkede ved datoen for opsigelsen.

13.2. Varslets første dage anses for at være den dato, hvor varslet er modtaget af Selskabet.

13.3. Selskabet kan opsige Aftalen ved at give Kunden mindst syv (7) dages skriftligt varsel med angivelse af datoen for opsigelsen i denne.

13.4. Selskabet kan opsige aftalen straks uden at give syv (7) dages varsel i følgende tilfælde:

a)      Kundens død;

b)      Hvis en ansøgning er lavet eller en ordre er udstedt eller et møde er blevet indkaldt eller en resolution er blevet godkendt eller foranstaltninger til konkurs eller likvidation af Kunden er blevet foretaget;

c)      En sådan opsigelse kræves af en kompetent tilsynsmyndighed eller tilsynsorgan;

d)      Kunden overtræder en bestemmelse i Aftalen, og Aftalen i Selskabets opfattelse ikke kan implementeres;

e)      Kunden overtræder lovgivning eller regler, som han er underlagt, herunder, men ikke begrænset til, love og regler vedrørende valutakontrol og registreringskrav;

f)       Kunden inddrager Selskabet direkte eller indirekte i nogen form for svindel.

13.5. Opsigelsen af Aftalen påvirker under ingen omstændighed opståede rettigheder, eksisterende forpligtelser eller enhver kontraktlig bestemmelse, hvis hensigt det var at forblive i kraft efter opsigelsen, og i tilfælde af opsigelse, skal Kunden betale:

a)      Ethvert verserende gebyr, der tilkommer Selskabet, og ethvert andet beløb, han er Selskabet skyldig;

b)      Enhver afgift og yderligere udgifter, Selskabet har pådraget sig eller vil pådrage sig som følge af opsigelsen af Aftalen;

c)      Erstatning for tab, der er opstået under afviklingen af verserende forpligtelser.

13.6. I tilfælde af Kundens overtrædelse af punkterne 13.4.(e) og 13.4.(f) forbeholder Selskabet sig retten til at tilbageføre alle tidligere transaktioner, der udsætter  Selskabets interesser og/eller nogen af dets Kunders interesser for fare, før opsigelsen af Aftalen.

13.7. Efter Aftalens opsigelse skal Selskabet øjeblikkeligt overdrage de af Kundens aktiver, der er i dets besiddelse, til Kunden, med det forbehold at Selskabet vil være berettiget til at beholde de af Kundens aktiver, der er nødvendige for at lukke positioner, der allerede er blevet åbnet og/eller betale eventuelle verserende forpligtelser på Kundens part, herunder, men ikke begrænset til, betaling af ethvert beløb, Kunden skylder til Selskabet i henhold til Aftalen.

14. ANERKENDELSE AF RISICI

14.1. Kunden anerkender og accepterer uforbeholdent, at uanset hvilke oplysninger, Selskabet måtte have tilbudt, kan værdien af enhver investering i Finansielle Instrumenter svinge nedad eller opad, og at det endda er sandsynligt, at investeringen kan reduceres til en værdi på nul.

14.2. Kunden anerkender og accepterer uforbeholdent, at han løber en stor risiko for at pådrage sig tab som et resultat af køb og/eller salg af ethvert Finansielt Instrument gennem Selskabet og gennem Handelsplatformen, og han accepterer og erklærer, at han er villig til at påtage sig denne risiko.

14.3. Kunden erklærer, at han har læst, forstår og uforbeholdent accepterer det følgende:

 1. Oplysninger om et Finansielt Instruments hidtidige præstationer garanterer ikke dets nuværende og/eller fremtidige præstationer. Anvendelsen af historiske data udgør ikke en bindende eller sikker prognoser om de tilsvarende fremtidige præstationer for de Finansielle Instrumenter, nævnte oplysninger henviser til.
 2. Når et Finansielt Instrument handles i en anden valuta end valutaen i Kundens bopælsland kan eventuelle ændringer i vekselkurser have negativ indvirkning på dets værdi, pris og præstation.
 3. Et Finansielt Instrument på udenlandske markeder kan medføre risici, der afviger fra de normale risici på markeder i Kundens bopælsland. I nogle tilfælde kan disse risici være større. Udsigten til udbytte eller tab fra transaktioner på udenlandske markeder påvirkes også af svingninger i vekselkurserne.
 4. Kunden skal ikke købe Finansielle Instrumenter, med mindre han er villig til at påtage sig risikoen for at miste alle de penge, han har investeret, og han vil også være ansvarlig for eventuelle yderligere provisioner og andre udgifter, der måtte opstå.

14.4. Kunden anerkender og accepterer, at der kan være andre risici, som ikke er indeholdt i dette punkt 14, og at han har læst og accepteret alle oplysninger under overskriften “RISIKOADVARSELSMEDDELELSE”. Disse oplysninger er at finde på Selskabets Primære Hjemmeside, de er offentlige og tilgængelige for alle Kunder.

15. FORHOLDET MELLEM SELSKABET OG KUNDEN

15.1. Selskabet forbeholder sig retten til at anvende, ansætte eller udpege kvalificerede og behørigt uddannede tredjepersoner med henblik på at mægle ved udførelsen af ordrer og gennemførelsen af transaktioner for Kunden.

15.2. Selskabet erklærer, at det træffer alle nødvendige forholdsregler, hvor det er muligt, med henblik på at løse eventuelle interessekonflikter mellem på den ene side Selskabet selv og dets tilknyttede personer og Kunder og på den anden side dets Kunder. Selskabet henleder dog Kundens opmærksomhed på følgende muligheder for en interessekonflikt.

a)    Selskabet og/eller ethvert tilknyttet selskab og/eller ethvert selskab, der er medlem af den gruppe af selskaber, som Selskabet tilhører, kan potentielt:

i.       Indgå en aftale med Kunden for at udføre dennes Ordre;

ii.       Være en udsteder af de underliggende aktiver og/eller future-kontrakt, på hvilken det Finansielle Instrument, som Kunden ønsker at gennemføre en transaktion for, er baseret;

iii.       Handle på egne vegne og/eller for en anden Kunde som køber og/eller sælger og/eller have en interesse i de underliggende aktiver og/eller future-kontrakter, på hvilke de Finansielle Instrumenter, som Kunden ønsker at gennemføre en transaktion, er baseret;

iv.       Fungere som agent og/eller have en handelsrelation eller et andet forhold til en udsteder af underliggende aktiver og/eller future-kontrakter, som det Finansielle Instrument er baseret på;

v.       Betale et gebyr til tredjemand, der enten anbefalede Kunden til Selskabet eller på nogen måde har medieret, så Kundens Ordrer fremsendes til Selskabets udførelse.

b)   Selskabet kan udføre forskellige Ordrer (endda Ordrer, der er i strid med hinanden) på vegne af forskellige Kunder.

c)    Selskabet kan mindske risikoen i forbindelse med Kundens transaktioner hos, og opnå dækning for en sådan risiko fra, ethvert selskab, der er medlem af den gruppe af selskaber, som Selskabet tilhører.

15.3. Kunden garanterer, at han har læst og accepterer den “POLITIK VEDRØRENDE INTERESSEKONFLIKTER”, som Selskabet har vedtaget. Denne politik er at finde på Selskabets Primære Hjemmeside, hvor den er omtalt i detaljer, offentlig og tilgængelig for alle Kunder.

16. FORTROLIGE OPLYSNINGER

16.1. Selskabet er ikke forpligtet til at videregive oplysninger til Kunden eller tage hensyn til oplysninger, hverken når det træffer beslutninger eller når det agerer på vegne af Kunden, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i denne Aftale, og hvor dette er pålagt af de relevante gældende love og regler og direktiver.

16.2. Selskabet har ret til, uden på forhånd at underrette Kunden, at videregive sådanne oplysninger om Kundens transaktioner eller sådanne andre oplysninger, som det måtte finde nødvendige for at overholde eventuelle krav fremsat af enhver person, der ved lov måtte være berettiget til at kræve en sådan videregivelse eller en eventuel Selskabs-forpligtelse til at gennemføre denne videregivelse til en given person.

16.3. Selskabet vil håndtere alle Kundens personlige data i henhold til de relevante Love og Regler om beskyttelse af Personlige Oplysninger.

16.4. Kunden har læst og accepterer vilkårene i den “PRIVATLIVSPOLITIK”, som Selskabet har vedtaget, sådan som denne politik er nævnt i detaljer på Selskabets Primære Hjemmeside, offentlig og tilgængelig for alle Kunder.

17. VARSLER

17.1. Med mindre det modsatte udtrykkeligt er bestemt, skal alle varsler, instruktioner, bemyndigelser, anmodninger eller andre meddelelser, der i henhold til Aftalen skal meddeles Selskabet af Kunden, være skriftlige og skal sendes til Selskabets postadresse, der optræder på første side af Aftalen, eller til enhver anden adresse, som Selskabet fra tid til anden vil angive til Kunden med dette formål, og får først virkning, når det disse rent faktisk er modtaget af Selskabet, forudsat at de ikke krænker eller strider imod nogen bestemmelse i denne Aftale.

17.2. Selskabet forbeholder sig retten til at angive en anden metode til at kommunikere med Kunden.

17.3. Aftalen er personlig for Kunden, der ikke har ret til at overdrage eller overføre nogen af sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold hertil.

17.4. Selskabet kan til enhver tid overdrage og/eller overføre en hvilken som helst af sine rettigheder og/eller forpligtelser, som de måtte opstå eller er fastsat i Aftalen, til enhver juridisk eller fysisk person.

18. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

18.1. Kunden anerkender, at han ikke er blevet udsat for manipulerende påvirkninger af Selskabet eller af nogen på vegne af Selskabet, der på nogen måde har tilskyndet eller overtalt ham til at indgå Aftalen.

18.2. Såfremt Kunden er mere end én person, vil Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen være solidariske, og enhver henvisning til Kunden i Aftalen skal, hvor passende, være at forstå som en henvisning til én eller flere af disse personer. Enhver advarsel eller anden varsel, der er givet til én af de personer, der udgør Kunden, vil anses for at være blevet givet til alle de personer, der udgør Kunden.

18.3. Hvis en bestemmelse i Aftalen på noget tidspunkt er eller bliver ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig på nogen måde, i henhold til en lov og/eller regel fra nogen jurisdiktion, vil lovligheden, gyldigheden eller håndhæveligheden af det resterende bestemmelser i Aftalen eller lovligheden, gyldigheden eller håndhæveligheden af denne bestemmelse i henhold til loven og/eller reglerne fra nogen anden jurisdiktion, ikke blive påvirket.

18.4. Alle transaktioner på vegne af Kunden vil være underlagt de love, der styrer etablering og drift, regler, ordninger, direktiver, cirkulærer og sædvaner (samlet kaldet ”Love og Regler” i det følgende) forCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der styrer driften af Investeringsvirksomheder (som defineret i sådanne Love og Regler), i deres til enhver tid gældende form med de tilføjelser og ændringer, der løbende måtte vedtages. Selskabet er berettiget til at træffe eller undlade at træffe forholdsregler, som det måtte anse for hensigtsmæssige med henblik på overholdelse af de Love og Regler, der er gældende på det givne tidspunkt. Sådanne forholdsregler, der måtte blive truffet, og alle gældende Love og Regler er bindende for Kunden.

18.5. Kunden skal træffe alle med rimelighed nødvendige forholdsregler (herunder, uden at det berører den generelle betydning af ovenstående, udførelsen af alle nødvendige dokumenter), så Selskabet behørigt kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

18.6. Kunden forpligter sig til at betale samtlige stempeludgifter vedrørende Aftalen og for enhver dokumentation, der måtte kræves for at udføre transaktionerne i henhold til Aftalen.

18.7. Placeringen af detaljerede oplysninger om udførelsen af og betingelserne for investeringstransaktionerne i de Finansielle Instrumenter, der udføres af Selskabet, og andre oplysninger om Selskabets aktivitet kan tilgås og er henvendt til alle fysiske personer og juridiske enheder på Selskabets Primære Hjemmeside via internettet, www.365trading.com.

19. GÆLDENDE LOVGIVNING, JURISDIKTION

Denne Aftale og alle transaktionsrelationer mellem Kunden og Selskabet er underlagt Cyperns love, og den kompetente domstol for bilæggelse af eventuelle tvister, der måtte opstå mellem dem, er byretten i den retskreds, hvor Selskabets hovedsæde er placeret.

20. KUNDEERKLÆRING

Kunden erklærer på tro og love, at:

a)      Han omhyggeligt har læst og fuldt forstået hele Aftalens tekst, at han har haft mulighed for at tage imod professionel rådgivning om dens indhold, og at han fuldt og uforbeholdent accepterer vilkårene i denne Aftale;

b)      Han har læst og er gået igennem alle de oplysninger, der er givet om Selskabet på internettet, dets udbudte tjenester, relevante gebyrer og omkostninger, almen risikooplysning, kundekategorisering, investor compensation fund, resumé af politikken om interessekonflikter, ordreudførelsespolitik og privatlivspolitik og har fundet, at alle relevante oplysninger lever op til standarderne.

c)      Han giver sit samtykke til og accepterer direkte annoncering via uopfordrede henvendelser, enten via telefon eller personligt fremmøde, fax, automatiske opkald, e-mail eller andre telefoniske, elektroniske eller digitale midler fra Selskabet.

d)      Han er over 18, og efter hans bedste viden og overbevisning er den information, han angav i investorspørgeskemaet, og al anden dokumentation, han har fremskaffet i forbindelse med sin ansøgning, korrekt, komplet og ikke vildledende, og han vil meddele Selskabet enhver ændring i de oplysninger eller den information, han angav i investorspørgeskemaet.

e)      Han accepterer, at for alle ordrer, han vil afgive til Selskabet, vil Selskabet fungere som agent og ikke som principal på Kundens vegne. Det eneste Handelssted for udførelse af hans Ordrer er Selskabet. Dette handelssted er et ikke-reguleret marked.

f)       Han har valgt det investeringsbeløb, som han, når han tager sine samlede økonomiske forhold i betragtning,finder rimeligt under disse omstændigheder.

 

FIDELISCO CAPITAL MARKETS LTD


 

 

 

 

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".