Chat med oss Chat
Vis våre videoerVår video

DEMOKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

TRADINGKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTENE SOM TILBYS AV SELSKAPET

Fidelisco Capital Markets Ltd er et selskap som tilbyr ulike finanstjenester og som er innlemmet i og registrert under kypriotiske lover med registreringsnummer HE 293785. Selskapet har hovedkontor på 2, AyiasElenis Street, Stassinos Building, 2nd floor, 1060, Nicosia, Kypros (kontaktnummer +35722767800) (heretter kalt “selskap“), og har lisens fra Cyprus Securities and Exchange Commission (heretter kalt “CySEC”) (lisensnummer. 181/12) for å tilby investeringstjenester som behandles i denne avtalen, gjennom selskapets elektroniske system via nettet (heretter kalt “trading-plattform”).

Selskapet tilbyr investeringstjenester (heretter kalt “tjenester”) kun under følgende vilkår og betingelser, som ikke er forhandlingsbare og som kan korrigeres etter at tilstrekkelig varsel har blitt gitt til motpart (heretter kalt “kunde”) etter selskapets eget forgodtbefinnende, underlagt bestemmelsene i paragraf 12 nedenfor. 

Kunden har lest, forstått og godtatt all informasjon, vilkår og betingelser som er angitt på selskapets hjemmeside www.365trading.com (heretter kalt “nettside“), som er åpen for gjennomgang og undersøkelser av offentligheten og som inkluderer viktig, juridisk informasjon. Selskapet forbeholder seg rettigheten til å registrere og drifte andre nettsider for markedsførings- og kampanjeformål i spesifikke land, som inneholder informasjon og avgivelse av informasjon til kunder og potensielle kunder på alle språk, inkludert andre språk enn engelsk. Kunden aksepterer og forstår at selskapets kommunikasjonsspråk er engelsk og at kunden alltid skal henvende seg til nettsiden for informasjon og angivelse om selskapet og dets aktiviteter. 

Ved å godta og samtykke i vilkårene og betingelsene i denne avtalen og ved å åpne en trading-konto, godtar kunden følgende vilkår og betingelser. I henhold til dette og (i) etter selskapets endelige godkjennelse og (ii) når kunden setter inn midler på kontoen sin, vil kunden i henhold til paragraf 12.1 inngå en juridisk og bindende avtale med selskapet.

Alle avtaler mellom selskapet og kunder, og prosedyrene som følger av dette, bestemmes av Distance Marketing of Consumer Financial Services Law242(I)/2004 i Kypros, som implementerer EU-direktiv 2002/65/EC, der avtalen ikke må undertegnes og der avtalen har samme rettslige effekt og etablerer de samme rettighetene, pliktene og ansvaret som en utskreven avtale signert av begge parter. Dersom en kunde ønsker en utskreven avtale som er signert og stemplet av selskapet må kunden sende to (2) signerte kopier av avtalen til selskapet sammen med postadresse og en kontrasignert kopi vil bli sendt tilbake til den aktuelle adressen.

Denne kundeavtalen angir sammen med følgende dokumenter

 

1. Risikovarsel Fidelisco 2. Vilkår for bruk Fidelisco 3. Konflikt i interessepolitikk Fidelisco 4. Vilkår og betingelser Fidelisco 5. Risiko tilknyttet binær opsjonstrading
6. Risikoadvarsel 1: Notis om risiko 7. Risikoadvarsel 2: avsløringer om varselnotater ang. CFD-transaksjoner 8. Risikoadvarsel: Risiko som involverer tredjeparter
9. Retningslinjer for utføring av ordre 10. Retningslinjer for kategorisering av kunder 11. Prosedyre ved kundeklager 12. Kompensasjonsfond for investorer

 

vilkårene som gjelder for tjenestene som selskapet tilbyr kunden, og som styrer forholdet mellom partene. Ved å benytte selskapet til å åpne en trading-konto godtar kunden vilkårene og betingelsene som fremgår av denne avtalen. 

Kunden må nøye lese alle ovennevnte dokumenter som utgjør avtalen og eventuelle andre brev eller notater som er utsendt fra selskapet og sørge for at han/hun forstår og godtar disse før han/hun godkjenner avtalen.

1. DEFINISJONER – TOLKNINGER

Autorisert person – En person autorisert av kunden i henhold til denne avtalen til å instruere selskapet på vegne av kunden.

Avtale – dokumentet med vilkår og betingelser for tjenester som tilbys av selskapet og til kunden.

Basisvaluta – den første valutaen i et valutapar.

Bedriftshandling - en hendelse, handling eller endring i egenkapital som har en utvannende/konsentrert effekt eller annen materiell effekt på markedsverdien til de underliggende andelene, som bestemmes av selskapet etter eget skjønn, inkludert men ikke begrenset til: (i) underavdeling, konsolidering, splitt, reklassifisering, kansellering, pålydende endring eller annen endring av rettigheter tilknyttet aksjene; (ii) emisjon, fondsemisjon, aksjeemisjon eller innløsning av egenkapital; (iii) distribusjon (inkludert kontanter, kapital eller annen distribusjonsmetode) og gjenkjøp av aksjer; (iv) enhver annen hendelse som vesentlig påvirker eller kan ha vesentlig betydning for aksjenes pris (inkludert selskapsannonseringer, IPO, oppkjøp, anbudspris, arrangementer, lønn i natura, fusjoner, fisjoner, utfisjonert selskap, MBO-er, nasjonalisering, involvens osv.).

Binæropsjoner - Binæropsjoner er opsjoner som utbetaler et forhåndsbestemt, fast beløp, avhengig av hvorvidt en hendelse inntreffer når binæropsjonen utløper. Binæropsjoner har kun to mulige utfall, slik at man kan benytte en enten-eller fremgangsmåte, det vil si enten “Ja” eller “Nei”. Akkurat som tradisjonelle opsjoner er binæropsjoner basert på et underliggende aktivum som valuta, handelsvarer, indekser eller aksjer. En av de viktigste forskjellene fra tradisjonelle opsjoner er at det finnes kun to mulige utfall for opsjonen. Enten får kunden utbetalt en fortjeneste på grunnlag av hendelsen, eller så  taper kunden investeringsbeløpet. Alle kunder bør lese om risiko tilknyttet binær opsjonstrading.

Brukt margin– egenkapital som fungerer som kausjon for kundens åpne posisjoner.

Børspost – en enhet som betegner transaksjonsbeløpet, tilsvarende 100.000 av basisvalutaen (dvs. 1 børspost = 100.000 av basisvalutaen).

CFD-kontrakt eller CFD – En kontrakt for avvik. Et finansielt instrument som utvikles basert på flyktigheten i prisen til det underliggende aktivumet. Kunder bør lese Risikoadvarsel og varselnotater angående CFD-transaksjoner. 

Egenkapital – betyr den sikre delen av kundekontoen, med hensyn på gjeldende påløpte tap på kontoen av alle åpne posisjoner som er låst til saldoen og er flytende (fortjeneste/tap) med følgende formel: egenkapital = saldo + fortjeneste – tap. Dette er saldoen på kundens konto minus gjeldende tap på åpne posisjoner pluss økt fortjeneste på åpne posisjoner.

Finansinstrumenter – alle finansielle instrumenter som tilbys av selskapet, som beskrevet i paragraf 2.1.3 nedenfor og som defineres slik i gjeldende lover og reguleringer.

Finansmarkeder – internasjonale finansmarkeder der valutaer og vekslingskursen på andre finansaktivum (inkludert handelsvarer) bestemmes via handel.

Flytende fortjeneste/tap – urealisert fortjeneste (tap) i åpne posisjoner til gjeldende priser i de underliggende valutaene, kontrakter eller aksjer, aksjeindekser, edle metaller eller handelsvarer som er tilgjengelige for handel.

Force Majeure – alle hendelser utenfor selskapets rimelige kontroll, som hindrer selskapet i å overholde forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen, inkludert men ikke begrenset til: naturkatastrofer (som for eksempel, men ikke begrenset til, branner, eksplosjoner, jordskjelv, tørke, flodbølger og oversvømmelser); krig, fiendtligheter (enten det er erklært krig eller ikke), invasjon, handlinger av utenlandske fiender, mobilisering, rekvisisjon, handelsblokade, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller sivil maktovertakelse, borgerkrig, opptøyer, uroligheter, streik, gå sakte-aksjoner, lockout, uro og trusselhandlinger/trusler; lover og forskrifter hos enhver statlig eller supra-nasjonal organ eller myndighet som etter selskapets mening hindrer selskapet i å ha et ryddig marked i en eller flere av finansinstrumentene eller CFD-ene som selskapet handler med i trading-plattformen; forekomsten av en overdreven bevegelse i enhver transaksjon og/eller ethvert finansmarked og/eller underliggende aktivum eller selskapets forventning om forekomsten av en slik bevegelse, sammenbrudd eller svikt i overføring, kommunikasjon- eller datafasiliteter, strømbrudd eller feil på elektronisk eller kommunikativt utstyr; eller svikt hos relevante leverandører, finansielle institusjoner, megler,  selskapets hovedagentur, forvalter, sub-forvalter, forhandler, veksling, oppgjørssentral eller regulerende eller selvregulerende organisasjon, uansett årsak, å forhindre utførelse av forpliktelser.

Frimargin – egenkapital som ikke brukes for å garantere åpne posisjoner, beregnet som: frimargin = egenkapital – margin

Handelstider hos selskapet – tidsperioden innen en forretningsuke der selskapets trading-terminal gir kunden muligheten til handelsprosesser. Selskapet forbeholder seg rettigheten til å endre disse periodene etter egne ønsker, etter at kunden er blitt varslet. 

Konto – En transaksjonskonto som selskapet kan åpne for kunden.

Kontoutskrift – Periodisk utskrift av transaksjonene som krediteres eller debiteres en konto.

Kontrakt – Enhver kontrakt, skriftlig eller muntlig, for kjøp eller salg av ethvert finansinstrument inkludert derivater som opsjoner (inkludert binæropsjoner), terminer, byttehandler, fremtidige renteavtaler eller enhver annen derivat-kontrakt tilknyttet sikkerheter, valutaer, rentesatser eller utbytte, eller ethvert annet finansinstrument, finansindeks eller finansstørrelse eller handelsvare. 

Kontraktsspesifikasjoner – trading-informasjonen og detaljene angående differanser, bytter, marginkrav, størrelse på ethvert finansinstrument som tilbys av selskapet.

Kunde – personen som har godtatt denne avtalen og som fikk søknaden sin godkjent av selskapet. 

Kundekonto eller trading-konto – den spesifikke, personlige kontoen for interne beregninger og kundeinnskudd, åpnet av selskapet i kundens navn. Avtalen kan bruke ordene trading-konto og kundekonto på tvers av hverandre, og begge har samme betydning. 

KYC-prosess - betyr alle “Know Your Client”-prosesser («Kjenn din kunde») som er påkrevd av selskapet under gjeldende lovverk og reguleringer, som er utviklet for å identifisere kunden, bekrefte identiteten til kunden, utføre bakgrunnssjekk av kunden, opparbeide en økonomisk profil av kunden og vurdere egnetheten av tjenestene til kunden. 

Lover og reguleringer – lovene som regulerer bedriften og dens drift, arrangementer, direktiver, rundskriv og kontroll hos Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) eller andre autoriteter som regulerer driften av investeringsfirma i Kypros (som definert i slike lover og reguleringer), i henhold til gjeldende endringer eller tilføyelser.

Lukket posisjon - kjøpsavtale (salg) dekket av kontraktens motsatte salg (kjøp).

Margin – det nødvendige garantifondet for å åpne posisjoner, som bestemt i spesifikasjonene i kontrakten.

Marginnivå – indeks som beskriver kontoen, beregnet som egenkapital/margin.

Markeds- eller likviditetstilbyder – en profesjonell deltaker i finansmarkedene som kontinuerlig holder seg utenfor finansmarkedet og som ser seg villig til å handle ved å selge og kjøpe finansinstrumenter mot sin egen kapital til egendefinerte priser.

Nettside – selskapets hjemmeside www.365trading.com

Ordre – en ordre fra en kunde eller en autorisert person til å: (i) utføre en hvilken som helst type transaksjon via trading-plattformen; eller (ii) bli tilbudt en tjeneste.

Saldovaluta – myntenheten eller valøren på kundens saldo, som brukes til å beregne kommisjonsgebyrer og betalinger.

Saldo – summen som kunden til enhver tid har på kundekontoen.

Spredning – forskjellen mellom kjøpsprisen ASK (kurs) og salgsprisen BID (kurs) i samme kontrakt, på samme tid.

Stopp – en kontotilstand der åpne posisjoner tvinges lukket av selskapet til gjeldende priser.

Tilgangskoder – alle opplysninger inkludert brukernavn og passord som tilbys kunden fra selskapet for å få tilgang til selskapets trading-plattform.

Trading-forhold  – de spesifikke trading-forhold som offentliggjøres på selskapets nettside, inkludert handelstider, minimum- og maksimumsantall, bedriftshandling, utløpsdatoer, marginkrav, instrumentspesifikasjoner og trading-regler.

Trading-plattform – den elektroniske trading-plattformen og programvaren som eies eller lisensieres av selskapet og som brukes for å tilby tjenester, enten nettbasert (inkludert mobil) eller på andre måter.

Transaksjon – alle typer transaksjoner som utføres i kundens trading-konto inkludert, men ikke begrenset til, salg, kjøp, stopp tap, innskudd, uttak, åpne handler, lukke handler, overføring mellom kontoer som tilhører kunden eller en autorisert representant.

Underliggende aktivum – betyr ethvert aktivum som handles på et finansmarked og som selskapet benytter for å generere CFD-er eller binære opsjoner.

Åpen posisjon – betyr en åpen transaksjon for salg eller kjøp i et finansinstrument, på kontoen som ennå ikke er lukket av en motsatt transaksjon.

2. TJENESTER

2.1. Tjenestene som leveres fra selskapet til kunden er følgende

2.1.1. Investeringstjenester

a)    Utførelse av ordre på vegne av kunder.

 

2.1.2. Tilleggstjenester

a)    Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter på kundekontoer, inkludert formynderi og relaterte tjenester som administrering av kontanter/sikkerhet.

 b)    Tildeling av kreditt eller lån til investorer for å tillate vedkommende å gjennomføre en transaksjon i ett eller flere finansielle instrumenter, der selskapet som innvilges lånet eller kreditten er involvert i transaksjonen.

c)    Tjenester for valutaveksling der disse er tilknyttet provisjonen av investeringstjenestene.

 

2.1.3. Finansielle instrumenter

Selskapet tilbyr ovennevnte investeringstjenester som er aktuelle med hensyn til:

a)    Omsettelige verdipapirer.

b)    Pengemarkedsinstrumenter.

c)    Opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer, valuta, rentesatser, avkastningsmål og andre derivater, finansielle indekser eller finansielle tiltak som kan gjøres opp fysisk eller kontant.

d)    Opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer som må gjøres opp kontant eller som kan gjøres opp med kontanter etter at den ene parten har valgt dette (annet enn på grunn av en standard eller annen form for slutthendelse).

e)    Finansielle kontrakter for avvik.

 

Tjenesten for valutavelskling nevnt i paragraf 2.1.2 c) ovenfor tilbys i tilknytning til alle finansielle instrumenter, det vil si:

a)    Omsettelige verdipapirer.

b)    Pengemarkedsinstrumenter.

c)    Andeler i foretak for kollektiv investering.

d)    Opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer, valuta, rentesatser, avkastningsmål og andre derivater, finansielle indekser eller finansielle tiltak som kan gjøres opp fysisk eller kontant.

e)    Opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer som må gjøres opp kontant eller som kan gjøres opp med kontanter der den ene parten har valgt dette (annet enn på grunn av en standard eller annen form for slutthendelse).

f)     Opsjoner, terminer, bytteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer som kan gjøres opp fysisk forutsatt at de handles på et regulert marked og/eller en MTF.

g)    Opsjoner, terminer, bytteavtaler og eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet verdipapirer som kan gjøres opp fysisk, ikke nevnes i f) ovenfor og ikke er til kommersielle formål, som har egenskapene til andre avledede finansinstrumenter med hensyn til om de blant annet blir klarert og gjort opp gjennom anerkjente oppgjørssentraler eller er gjenstand for regelmessige marginkrav.

h)    Derivater for overføring av kredittrisiko.

i)      Finansielle kontrakter for avvik.

j)        Opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og andre avledede kontrakter tilknyttet klimavariabler, fraktsatser, utslippsgrenser er inflasjonsrater eller annen offisiell, økonomisk statistikk som må gjøres opp i kontanter eller som kan gjøres opp med kontanter etter at den ene parten har valgt dette (annet enn på grunn av en standard eller annen form for slutthendelse), i tillegg til eventuelle andre avledede kontrakter tilknyttet aktivum, rettigheter, obligasjoner, indekser og måltall som ellers ikke nevnes i denne delen, som har egenskapene til andre avledede finansinstrumenter, idet det tas hensyn til om, blant annet, de omsettes på et regulert marked eller en MTF, er klarert og gjort opp gjennom anerkjente oppgjørssentraler eller er gjenstand for regelmessige marginkrav.

2.2. Selskapet forbeholder seg retten til å tilby finansinstrumentene på underliggende verdipapirer som anses for å være hensiktsmessig, så lenge det er i stand til å gjøre dette under lisensen fra CySEC. Selskapets plattform er det primære mediet for presentering av underliggende verdipapirer som selskapet benytter for å tilby finansinstrumentet og kontraktspesifikasjonen for hvert enkelt aktivum. Selskapet forbeholder seg retten til å endre nettsiden når som helst ved skriftlig varsel til kunden angående disse endringene, og kunden godtar en fortsatt binding i henhold til denne avtalen og de endrede bestemmelsene i kontrakten.

2.3. Kunden erkjenner at tjenestene som tilbys av selskapet ikke under noen omstendigheter omfatter anskaffelse av enhver form for investeringsråd. All informasjon om investeringer som annonseres av selskapet til kunden anses ikke for å være investeringsråd og informasjonen skal anses gitt kun av informative årsaker. Ingen informasjon som tilbys av selskapet skal anses som en forsikring eller garanti på de forventede resultatene i en transaksjon.

2.4. Kunden samtykker i og erkjenner at han/hun helt og holdent er ansvarlig for enhver investeringsstrategi, transaksjon eller investering, sammensetning av konto og skattemessige konsekvenser, og skal ikke sette sin lit til selskapet for disse formålene. Kunden anerkjenner og forstår videre at selskapet ikke har noen form for ansvar på noen som helst måte, uavhengig av omstendigheter, for alle slike investeringsstrategier, transaksjoner, investeringer eller informasjon, sammensetning av konto og/eller skattemessige konsekvenser.

2.5. Kunden er informert om at for alle bestillinger via selskapet vil selskapet fungere som en agent og ikke som en fullmaktsgiver på kundens vegne. Det eneste omsetningsstedet (som definert i gjeldende lover og reguleringer) for omsetningen av kundens ordre er selskapet. Kunden samtykker imidlertid i at selskapet kan redusere risikoen forbundet med transaksjonene utført for kunden og motta dekning for slike transaksjoner fra et selskap i gruppen som selskapet er medlem av.

2.4. Selskapets åpningstider er: fra søndag 22:00:01 GMT (Greenwich Mean Time) til fredag 23:00:00 GMT (Greenwich Mean Time). Stengte tidsrom: fra GMT (Greenwich Mean Time) til søndag 22.00.00 GMT (Greenwich Mean Time), unntatt helligdager som vil bli annonsert via selskapets nettsted.

2.5. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene bekrefter kunden at han/hun har lest, forstått og akseptert informasjonen beskrevet i selskapets “RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE”. Retningslinjene for utførelse av ordre finnes på selskapets nettside og er offentlig tilgjengelig for alle kunder.

2.6. Erkjennelse av risiko

 1. a.    Kontrakter for avvik på spot-forex, spot edle metaller, terminer, andeler eller andre handelsvarer som er tilgjengelig for handel, er lånefinansierte produkter og involverer en høy grad av risiko. Det er mulig at kunden taper all investert kapital. Derfor er ikke nødvendigvis disse produktene passende for alle, og kunden må selv sørge for å forstå risikoen som er involvert.
 2. b.    Kunden anerkjenner og aksepterer uforbeholdent at verdien på en investering i finansinstrumenter, uavhengig av eventuell informasjon som tilbys fra selskapet, kan øke eller minke, og at det til og med er mulig at investeringen blir verdiløs.
 3. c.    Kunden erkjenner uforbeholdent at han eller hun løper en stor risiko for å utsette seg selv for tap og skade som resultat av kjøp og/eller salg via ethvert finansinstrument og at kunden godtar og erklærer ved å samtykke i denne avtalen at han/hun er villig til å ta en slik risiko.
 4. d.    Hvis aktuelt skal ikke eventuelle generelle synspunkter uttrykt til kunden (skriftlig eller muntlig) om økonomisk klima, markeder, investeringsstrategier eller investeringer, trading-forslag, undersøkelser eller annen slik informasjon ses på som investeringsråd eller anbefalinger og vil ikke gi oppgav til noe rådgivende forhold. Alle kundens beslutninger om å inngå en CFD eller et annet trading-produkt som tilbys av selskapet er kundens selvstendige avgjørelse. Selskapet opptrer ikke som rådgiver for, og tjener ikke som en formynder for kunden, og selskapet fraskriver seg ethvert slikt ansvar.
 5. e.    Når kunden foretar en beslutning om å handle innen et finansinstrument bør kunden vurdere risikoen som ligger i et slikt finansinstrument og i eventuelle strategier tilknyttet dette. Kundens risikovurdering bør inkludere en vurdering av ulike risikoer, som inkluderer, men ikke er begrenset til, kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko, handel, operasjonell og konkursrisiko, risikoene for handel over disk.
 6. f.     Foregående paragraf utgjør ikke investeringsrådgivning basert på kundens personlige forhold, og er heller ikke en anbefaling om å inngå i noen av tjenestene eller investere i finansinstrumenter. Der kunden er usikker på betydningen av ovennevnte opplysninger eller advarsler, anbefales kunden på det sterkeste å søke uavhengig juridisk eller økonomisk rådgivning.
 7. g.    Ved å godta denne avtalen erkjenner og aksepterer kunden at det kan finnes risikoer utover de som er nevnt i paragraf 2.6. Kunden erkjenner også at han/hun har lest og godtatt «Risikoadvarsler», gitt til ham/henne under registreringsprosessen og som er lastet opp på selskapets nettside.

3. KUNDEKLASSIFISERING

3.1. Selskapet skal i sin kontakt med kunden benytte de profesjonelle retningslinjer som gjelder selskapets forhold til personkunder. Hvis en person ønsker dette kan han/hun imidlertid også bli behandlet som en ikke-profesjonell og dermed få en høyere grad av beskyttelse. Det er kunden, som anses for å være en profesjonell kunde, som skriftlig må be om en høyere grad av beskyttelse når han/hun ikke er i stand til å på en tilstrekkelig måte vurdere eller behandle den involverte risikoen. Den endelige avgjørelsen angående endring av kundens klassifisering er helt og holdent selskapets ansvar.

3.2. Kunden er bundet av kategoriseringsmetoden som forklares inngående i selskapets «RETNINGSLINJER FOR KUNDEKATEGORISERING» som finnes på selskapets nettside, under tittelen «Retningslinjer for kundekategorisering». Ved å godta disse vilkårene og betingelsene godtar kunden bruk av kategoriseringsmetoden som beskrevet i «Retningslinjer for kundekategorisering».

4. ASSURANSE, GARANTIER OG DEKNING

4.1. Kunden erklærer, bekrefter og garanterer at:

a)    Alle penger som overleveres til selskapet fra kunden tilhører utelukkende kunden og har ingen retensjon, kostnad, pant eller andre heftelser. Videre er alle penger som overleveres til selskapet fra kunden ikke på noen som helst måte direkte eller indirekte utbytte av ulovlige handlinger eller produkt av kriminell aktivitet.

b)    Kunden handler på egne vegne og ikke som en representant eller tillitsperson for noen tredjeperson, med mindre han har lagt frem, og selskapet har godkjent, et dokument og/eller en fullmakt slik at han/hun kan handle som representant og/eller forvalter for en tredjeperson.

4.2. Kunden samtykker i og forstår at selskapet forbeholder seg retten til å refundere/sende tilbake til avsender (eller berettiget eier) eventuelle beløp mottatt som faller under seksjonene (a) og (b) i paragraf 4.1 ovenfor, etter å ha bevis som selskapet etter eget skjønn anser for å være tilstrekkelig bevis for at disse beløpene direkte eller indirekte stammer fra ulovlige handlinger og/eller unnlatelse og/eller produkt av kriminal aktivitet og/eller tilhører tredjepart. Kunden samtykker videre til og erkjenner at selskapet kan reversere alle tidligere transaksjoner og alle typer tidligere transaksjoner foretatt av kunden på vedkommendes trading-konto og at selskapet kan si opp avtalen i henhold til punkt 13.4. Selskapet forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot kunden for å dekke og beskytte seg selv ved en slik hendelse og kan kreve erstatning for eventuelle skader forårsaket av kunden som et resultat av en slik hendelse.

4.3. Kunden forstår og godtar at alle transaksjoner i tilknytning til de finansielle instrumentene opplistet i paragraf 2.1 ovenfor kun utføres gjennom trading-plattformen som selskapet tilbyr og at finansinstrumentene ikke på noen måte kan overføres til andre trading-plattformer.

4.4. Kunden garanterer at alle dokumenter som er overlevert til selskapet er ekte og gyldige.

5. ELEKTRONISK HANDEL

5.1. Ved å godta denne avtalen er kunden berettiget til å søke om adgangskoder innenfor selskapets elektroniske systemer og/eller trading-plattform, for å kunne legge inn kjøpsordre eller salg via finansielle instrumenter og for å kunne handle gjennom trading-plattformen og via selskapet, gjennom en kompatibel PC, smarttelefon, set-top boks, eller lignende enhet som er tilkoblet internett eller en annen nettverksprotokoll for kommunikasjon (f.eks. WAP). Kunden erkjenner og forstår at selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslutte kundens tilgang til selskapets trading-plattform, eller deler av den, for å sikre effektiv drift av systemer og for å beskytte egeninteresser og kundenes interesser. I slike tilfeller kan selskapet avslutte noen av eller alle kundens trading-kontoer i henhold til paragraf 13.3.

5.2. Kunden er enig i og erklærer at han/hun kommer til å oppbevare adgangskoder på et sikkert sted, og ikke kommer til å dele disse med andre personer. Han/hun kommer ikke til å utføre handlinger som kan tillate uregelmessig eller uautorisert tilgang eller bruk av trading-plattformen.

5.3. Kunden samtykker i å ikke misbruke trading-plattformen ved forsinket handel og/eller bruk av treghet i serveren, prismanipulasjon, tidsmanipulasjon og annen praksis som er ulovlig og/eller brukes til å gi kunden en urettferdig fordel eller som selskapet etter eget skjønn anser for å være upassende og utenfor bestemmelsene i denne avtalen. I slike tilfeller kan selskapet etter eget skjønn reversere alle handlene utført av kunden og/eller lukke eventuelle åpne posisjoner og/eller lukke alle trading-kontoene som kunden innehar og/eller avslutte denne avtalen øyeblikkelig i henhold til bestemmelsene i paragraf 13.4 (d).

5.4. Kunden foretar alle nødvendige tiltak for å hemmeligholde tilgangskodene sine og sørge for at disse er kjent kun for ham/henne. Kunden er dessuten ansvarlig for alle ordre som gis gjennom og med tilgangskodene hans/hennes, og alle slike ordre som selskapet mottar anses å være fra kunden. I tilfeller der en tredjeperson er utnevnt som en autorisert representant til å handle på vegne av kunden, vil kunden være ansvarlig for alle ordre som gis gjennom og med representantens tilgangskoder.

5.5. Kunden plikter å varsle selskapet øyeblikkelig dersom han/hun blir gjort oppmerksom på at tilgangskodene hans/hennes er blitt brukt av en uautorisert tredjepart.

5.6. Kunden erkjenner at selskapet kan velge å ikke iverksette tiltak basert på ordre sendt til selskapet via andre elektroniske midler enn de som sendes til selskapet via forhåndsbestemte, elektroniske midler som plattformen, og selskapet har ikke noe ansvar ovenfor kunden for å unnlate å iverksette tiltak basert på slike ordre.

5.7. Kunden samtykker i å bruke programvare utviklet av tredjeparter inkludert men ikke begrenset til de som nevnes ovenfor, og nettlesere som støtter datasikkerhetsprotokoller som er kompatible med protokollene som benyttes av selskapet. I tillegg samtykker kunden i å følge adgangsprosedyren (innlogging) hos selskapet som støtter slike protokoller.

5.8. Kunden erkjenner at selskapet ikke har noe ansvar dersom uautoriserte tredjepersoner får tilgang til informasjon, inkludert elektroniske adresser, elektronisk kommunikasjon og personlige opplysninger, når ovennevnte overføres mellom kunden og selskapet eller andre parter via plattformen.

5.9. Selskapet er ikke en internettleverandør og er heller ikke ansvarlig for eventuelle strømbrudd eller feil som forhindrer bruk av systemet og/eller plattformen og kan ikke holdes ansvarlig for ikke å oppfylle eventuelle forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av feil i nettverkstilkobling eller elektriske feil. Ved slik feil i elektrisitet/kommunikasjon/nettverk, må kunden dersom han/hun ønsker å utføre en posisjon, ringe operatorene våre på telefon + 35722767800 og gi verbale instruksjoner. Selskapet forbeholder seg rettigheten til å avslå eventuelle verbale instruksjoner i tilfeller der selskapet ikke er sikker på innringerens/kundens identitet eller i tilfeller der transaksjonen er komplisert eller i tilfeller der kvaliteten på telefonforbindelsen er dårlig. Selskapet forbeholder seg videre rettigheten til å be kunden om å gi instruksjoner angående kundens transaksjoner med andre midler der dette anses som hensiktsmessig eller nødvendig.

6. ORDRE – INSTRUKSJONER

6.1. Med forbehold om paragraf 6.20 nedenfor kan selskapet i enkelte tilfeller motta instruksjoner via telefon eller i egen person, forutsatt at selskapet etter eget skjønn er sikker på innringerens/kundens identitet, og selskapet også er tilfreds med klarheten i instruksjonene. I tilfeller der ordre mottas av selskapet på andre måter enn via trading-plattformen, vil ordren bli overført av selskapet til trading-plattformen og behandlet som om den var mottatt via trading-plattformen.

6.2. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bekrefte instruksjoner og/eller ordre og/eller kommunikasjon sendt via telefonen. Kunden godtar fullt ut risikoen for feiltolking og/eller feil i instruksjonene og/eller ordrene som sendes via telefonen, uavhengig av hvordan dette er forårsaket, inkludert, men ikke begrenset til, tekniske feil.

6.3. Kunden har rett til å autorisere en tredjeperson til å gi instrukser og/eller ordre til selskapet eller håndtere alle andre forhold tilknyttet denne avtalen, forutsatt at kunden har varslet selskapet skriftlig om at en slik rettighet skal utøves av en tredjepart, og at denne personen er godkjent av selskapet og oppfyller alle vilkår selskapet har for å tillate dette. Med mindre selskapet mottar et skriftlig varsel fra kunden som avslutter nevnte persons autorisasjon, vil selskapet fortsette å godta instruksjoner og/eller ordre gitt av denne personen på vegne av kunden, og kunden må anse slike ordre som gyldige og bindende. Selskapet krever et skriftlig varsel innen to (2) virkedager før autorisasjonen til en tredjepart kan avsluttes.

6.4. Når kundens instruksjoner eller ordre er gitt til selskapet kan de ikke trekkes tilbake uten selskapets skriftlige samtykke som kan gis etter selskapets eget skjønn.

6.5. Transaksjonen (åpning eller lukking av en posisjon) utføres med “BID” / “ASK”-prisene som tilbys til kunden. Kunden velger posisjonen han/hun ønsker å ta og ber om å motta bekreftelse på transaksjonen fra selskapet. Transaksjonen utføres til prisene kunden kan se på skjermen sin. På grunn av høy flyktighet i markedene under bekreftelsesprosessen, kan prisen endres, og selskapet har rett til å tilby kunden en ny pris. Dersom selskapet tilbyr kunden en ny pris, kan kunden enten godta den nye prisen og utføre transaksjonen, eller avslå den nye prisen og dermed avbryte utførelsen av transaksjonen.

6.6. Kunden som benytter trading-plattformen kan kun gi følgende ordre ved trading:

(a) ÅPNE – for å åpne en posisjon;

(b) LUKKE – for å lukke en posisjon;

(c) For å legge til, fjerne, redigere ordre for Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop (som beskrevet i paragraf 6.15 nedenfor).

Alle andre ordre er utilgjengelige og blir automatisk avvist. Bekreftede åpne eller lukkede posisjoner kan ikke kanselleres av kunden.

Ordre kan plasseres, utføres, endres eller fjernes kun innen handelstiden og skal forbli effektiv frem til neste trading-økt. Kundens ordre skal være gyldig og i henhold til type og tid i den gitte ordren, som spesifisert. Dersom gyldighetstiden av ordren ikke er spesifisert er den gyldig på ubestemt tid.

6.7. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle forsinkelser eller andre feil forårsaket av formidling av ordre og/eller meldinger via internett eller andre kommunikasjonsnettverk, samt for skader som kan være forårsaket av ugyldigheten på verdipapirer, eller en feil i saldoen på kundens bankkonto. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for informasjon mottatt via internett eller andre kommunikasjonsnettverk eller for eventuelle tap som kunden påføres i tilfelle denne informasjonen er feil.

6.8.Kunden erkjenner og godtar at selskapet har rett til å lukke enhver transaksjon etter eget skjønn uten å gi forhåndsvarsel til kunden, dersom det underliggende aktivumet eller kontrakten som transaksjonen er basert på legger seg på en utløpsdato som bestemmes av det aktuelle finansmarkedet, innen rimelig tid før en slik utløpsdato (også kalt «utløpstid» og den aktuelle, utløpende transaksjonen kalles en «utløpende transaksjon»). Selskapet skal angi utløpstid for hver enkelt aktivum i de relevante kontraktspesifikasjonene. Selskapet er ikke forpliktet til å forlenge en åpen posisjon i en utløpende transaksjon.

6.9. Prisen på den utløpende transaksjonen er: (a) den sist omsatte prisen på eller før utløpstiden; pluss eller minus (avhengig av omstendighetene) (b) eventuell spredning som selskapet kan benytte når en slik utløpende transaksjon lukkes. Kunden erkjenner at det er kundens eget ansvar å gjøre seg kjent med utløpstiden og med eventuelle spredninger eller provisjoner som kan gjelde når en utløpende transaksjon lukkes.

6.10. Selskapet forbeholder seg retten til å endre prisen ved åpning/lukking (kurs) og/eller størrelse og/eller nummeret på den tilknyttede transaksjonen (og/eller nivå og størrelse på eventuelle Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop-ordre) dersom noen finansinstrumenter blir gjenstand for eventuelle justeringer som et resultat av enhver hendelse nevnt i paragraf 6.12 nedenfor (heretter «bedriftshendelse»). Denne operasjonen brukes utelukkende på verdipapirer og har til hensikt å bevare de økonomiske rettighetene og pliktene til partene under transaksjonen umiddelbart før den aktuelle bedriftshendelsen. Alle handlinger fra selskapet som følge av slike justeringer er avgjørende og bindende for kunden. Selskapet skal informere kunden om eventuelle justeringer så snart som praktisk mulig.

6.11. Mens kunden har åpne posisjoner på ex-utbyttedagen for ethvert finansinstrument, forbeholder selskapet seg rettigheten til å lukke slike posisjoner til den forrige prisen av den forrige handelsdagen og åpne et tilsvarende volum av finansinstrumentet til den først tilgjengelige prisen på ex-utbyttedagen. I slike tilfeller må selskapet informere kunden via internpost i trading-systemet om muligheten for slike handlinger senest når handelsøkten avsluttes før ex-utbyttedagen.

6.12. “Bedriftshendelser” er erklæringer fra utstederen av egenkapitalen som det finansielle instrumentet er basert på og med hensyn til, inkludert, men ikke begrenset til, noe av følgende:

a)    en underavdeling, konsolidering eller reklassifisering av aksjer, et tilbakekjøp eller en kansellering av andeler, eller gratis distribusjon av andeler til eksisterende aksjonærer i form av bonus, kapitalisering eller lignende;

b)    en fordeling til eksisterende innehavere av de underliggende andeler av ekstraandeler, annen aksjekapital eller verdipapirer som gir rettigheten til betaling av utbytte og/eller avkastning ved avvikling av utsteder proporsjonalt med betaling til innehavere av de underliggende andelene, eller verdipapirene, rettigheter eller garantier som gir rettigheter til distribuering av andeler eller til å kjøpe, tegne eller motta aksjer ved alle former for betaling (kontant eller annet) til minste gjeldende markedspris per andel som bestemt av selskapet;

c)    enhver annen hendelse i forhold til andelene som samsvarer med noen av ovennevnte hendelser eller som ellers har en utvannende eller konsentrerende effekt på andelenes markedsverdi.

6.13. Dersom trading i et relevant finansmarked til et hvilket som helst tidspunkt er suspendert, vil selskapet beregne verdien av de underliggende aktiva i finansinstrumentet med hensyn til den forrige handelsprisen før suspensjonen trådde i kraft, som med rimelighet bestemmes av selskapet dersom ingen handel i det underliggende aktivumet utføres innen virkedagen suspensjonen inntreffer. Dersom ovennevnte suspensjon fortsetter i fem (5) virkedager, kan selskapet etter eget skjønn bestemme en utløpstid og pris på det underliggende aktivumet. I løpet av tidsperioden der markedet er suspendert, har selskapet rett til å lukke en posisjon etter eget skjønn og/eller justere eller endre marginkravene og marginsatsene.

6.14. Dersom et finansmarked i henhold til reglene for slike finansmarkeder annonserer at det relevante underliggende aktivumet har opphørt (eller kommer til å opphøre) å bli oppført, omsatt eller børsnotert av en eller annen grunn og ikke umiddelbart blir oppført, omsatt eller notert på nytt i det relevante finansmarkedet eller noteringssystem lokalisert i samme land som finansmarkedet (eller der finansmarkedet er innen EU, i et hvilket som helst medlemsland i EU), eller allerede er utstedt, notert eller omsatt samme dag som en slik hendelse inntreffer, eller (hvis det tidligere) er annonsert, skal dette angis som utløpsdatoen, og utløpstiden skal være en rimelig tid innen denne utløpsdatoen. Utløpsprisen vil da være prisen som selskapet varsler kunden om.

6.15.Ordre: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop i finansinstrumenter utføres til prisen som kunden anmelder som den første gjeldende pris. Selskapet forbeholder seg retten til ikke å utføre ordren, å endre åpningsprisen (eller utløpsprisen) av transaksjonen ved eventuelle tekniske feil i trading-plattformen, kurstilførselen eller andre tekniske feil.

6.16. Under visse handelsforhold kan det være umulig å utføre ordre (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) i finansinstrumenter til den anmeldte prisen. Dette kan for eksempel skje på tidspunkt med hurtige prisfall eller –økninger i en enkelt tradingøkt til et slik omfang at det i henhold til reglene i den relevante børsen, vil suspendere eller begrense trading. Dette kan også innlemmes i startfasen av en tradingøkt. Som et resultat vil derfor plassering av Stop Loss-ordre ikke nødvendigvis begrense kundens tap til de tiltenkte beløpene, fordi markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre til den fastsatte prisen.

6.17. Kunden kan sende, skriftlig via e-post eller ved levering for hånd, innvendinger mot gjennomføringen av utførelse eller mangelen på utførelse eller metoden for utførelse av en transaksjon og/eller ordre utført på hans/hennes vegne innen to (2) virkedager fra transaksjonens slutt. Ellers er transaksjonen gyldig og bindende for kunden.

6.18. Ved marginnivå “null” vil selskapet automatisk lukke alle posisjoner til prisen som da tilbys av selskapet.

6.19. Kunden samtykker i og innser at alle samtaler/kommunikasjon mellom kunden og selskapet kan bli loggført på magnetiske, elektroniske eller andre enheter. Kunden godtar videre at selskapet har rett til å benytte disse loggene som bevis dersom det oppstår en tvist mellom selskapet og kunden.

6.20. Selskapet har rett til å nekte gjennomføring av transaksjoner på vegne av kunden bestilt via telefon dersom kundens handlinger er utydelige og ikke inkluderer følgende operasjoner: åpningsposisjon, lukkeposisjon, endring eller fjerning av ordre

6.21. I tilfeller av force-majeure, hackerangrep eller andre ulovlige handlinger mot trading-plattformen eller andre av selskapets systemer, eller i tilfelle at suspensjon av handel oppstår i finansmarkedenes som er relevante for finansinstrumentene til selskapet, kan selskapet suspendere, fryse eller lukke kundens posisjoner og be om at de utførte transaksjonene revideres.

6.22. Alle prisnivå i trading-plattformen bestemmes etter selskapets eget skjønn. Eventuelle referanser fra kunden til priser på andre handels- eller informasjonssystemer vil bli ignorert.

6.23.Kunden skal ikke benytte programvare for å utføre automatisk trading på kontoen sin. Videre skal ikke kunden bruke eller tillate bruk av enheter ved utføring av transaksjoner på måter som hindrer og/eller forstyrrer den vanlige og ordinære gjennomføringen av slike transaksjoner som forventet av selskapet (dvs. bruk av programvare for ekspertråd, auto-klikker og lignende programvare).

6.24. Selskapet har rett til å etter eget skjønn øke eller redusere spredningen på finansinstrumenter avhengig av markedsforhold.

6.25. Selskapet har rett til å avslå trading i valutapar, fastsatt etter eget skjønn, to (2) minutter før og etter kritiske nyhetsmeldinger (dvs. siste nytt om hendelser og annonseringer om økonomiske indikatorer).

7. AVSLAG PÅ Å UTFØRE ORDRE

7.1. Kunden erkjenner at selskapet til enhver tid har rett til, av en hvilken som helst grunn og uten å gi varsel og/eller forklaring etter eget skjønn, å avslå, å utføre en ordre, inkludert, men ikke begrenset til følgende tilfeller:

a)         Når selskapet anser at utførelsen av ordren tar sikte på eller kan ta sikte på å manipulere markedet til de finansielle instrumentene; utgjør et ulovlig utbytte av privilegert, konfidensiell informasjon (innsidehandel); bidrar til legalisering av inntekter fra ulovlige handlinger eller aktiviteter (hvitvasking); og/eller påvirker eller kan påvirke, på en hvilken som helst måte, stabiliteten eller jevn drift av den elektroniske trading-plattformen;

b)         Når ordren gjelder kjøp av et hvilket som helst finansmarked men det ikke finnes tilgjengelige, klarerte midler avsatt hos selskapet og/eller på bankkontoen (som i paragraf 9 nedenfor) til å betale prisen på det relevante finansinstrumentet og alle gebyrer tilknyttet nevnte trading-plattform. Ved beregning av ovennevnte tilgjengelige midler, forventes alle midler å tilfredsstille kundens forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til forpliktelser som kan oppstå fra mulig utførelse av tidligere registrerte ordre, som blir trukket fra de klarerte midlene som er satt inn hos selskapet og/eller bankkontoen.

Selskapet er ikke forpliktet til å grunngi eller varsle om grunnene for suspendering av, avslag på eller kansellering av kundens ordre eller instruksjoner. Videre, i tilfelle selskapet bestemmer seg for å suspendere eller kansellere en instruksjon, vil en slik kansellering ikke påvirke eventuelle plikter som kunden har til selskapet eller eventuelle rettigheter selskapet har i forhold til  kunden eller hans/hennes aktiva.

7.2. Kunden erklærer at han/hun ikke bevisst skal gi ordre eller instruksjoner til selskapet som kan føre til iverksetting av tiltak fra selskapet i henhold til paragraf 7.1 ovenfor.

8. TRANSAKSJONSOPPGJØR

8.1. Selskapet holder frem et oppgjør av alle transaksjoner ved utførelse av slike transaksjoner.

8.2. En kontoutskrift gis av selskapet til kunden via trading-plattformen en gang i måneden, innen fem (5) virkedager fra slutten av foregående måned. I tilfeller hvor ingen transaksjoner ble avsluttet den foregående måneden, anses kunden for å ha mistet retten til å bli informert. Eventuelle bekreftelser eller bevis på handlinger eller kontoutskrifter eller sertifiseringer utstedt av selskapet i forbindelse med transaksjoner eller andre saker er endelige og bindende for kunden, med mindre kunden har innvendinger i tilknytning til slike kontoutskrifter. Nevnte innvending skal i tilfelle innleveres skriftlig og mottas av selskapet innen to (2) virkedager fra mottak av eller antatte mottaksdatoen av kontoutskrifter eller sertifiseringer.

8.3. I tilfeller der kunden er i stand til å ha en nettbasert kontoutskrift for kontoen sin på en kontinuerlig basis, anses selskapet for å ha oppfylt forpliktelsene sine under paragraf 8.2 og eventuelle innvendinger fra kunden er kun gyldige dersom de mottas av selskapet skriftlig innen to (2) virkedager fra transaksjonen det er innvendinger på.

9. KUNDEKONTOER

9.1. Alle beløp overlevert av kunden til selskapet eller som kundene holder på vegne av kunden for provisjon av investeringstjenester som nevnt i paragraf 2 ovenfor, skal holdes i kundens navn og/eller i navnet til selskapet på vegne av kunden på en konto hos en hvilken som helst bank eller annen institusjon brukt til å godta midler, og som selskapet spesifiserer fra tid til annen («bankkonto»).

9.2. Ved signering av avtalen autoriserer kunden selskapet til å foreta innskudd og uttak fra bankkontoen på hans/hennes vegne, uten å berøre de generelle bestemmelsene ovenfor, uttak for oppgjør av alle transaksjoner som er utført under avtalen og alle beløp som skal betales av eller på velge av kunden til selskapet eller andre personer.

9.3. Med mindre partene blir enige om annet skriftlig, skal alle utestående beløp til selskapet fra kunden, betales direkte til kunden.

9.4. Selskapet beholder rettigheten til å sette av beløp og kan etter eget skjønn fra tid til annen og uten kundens godkjennelse sette av beløp på vegne av og/eller for å kreditere kunden mot kundens forpliktelser til selskapet og/eller slå sammen kundens kontoer hos selskapet. Med mindre annet er avtalt skriftlig mellom selskapet og kunden skal ikke denne avtalen gi opphav til rettigheter utover de som er fastsatt her eller til eventuelle trekkfasiliteter.

9.5. Kunden har rett til uten forpliktelser å ta ut midler som ikke brukes til å dekke marginer fra kontoen sin uten å avslutte nevnte konto.

9.6. Pengeoverføring (uttak fra trading-kontoen) utføres innen tre (3) virkedager etter å ha mottatt kundens forespørsel om uttak. Uttaksbeløpet blir deretter trukket fra kundens saldo samme dag som uttaksforespørselen behandles. Selskapet reserverer seg rettigheten til å avslå uttaksforespørsler dersom forespørselen ikke er i henhold til paragraf 9.9 nedenfor, eller forsinke behandlingen av forespørselen dersom selskapet ikke er tilfreds med dokumentasjonen fra kunden.

9.7. Kunden samtykker i å betale eventuelle påløpte overføringsgebyrer ved uttak av penger fra kontoen sin til valgte bankkonto. Kunden er fullstendig ansvarlig for betalingsopplysningene som han/hun har angitt til selskapet og selskapet godtar ingen ansvar for kundens midler dersom opplysningene som kunden har gitt ikke er korrekte. Det forstås også at selskapet ikke godtar noe ansvar for midler som ikke settes inn direkte til selskapets bankkontoer.

9.8. Kunden samtykker i at beløpet som sendes av kunden eller på kundens vegne fra bankkontoen settes inn på kundens trading-konto til verdidatoen av den mottatte betalingen, fratrukket eventuelle gebyrer/avgifter ilagt av banktilbyderne eller av andre mellomledd som er involvert i en slik transaksjonsprosess. Selskapet må være tilfreds med at avsenderen er kunden eller en autorisert representant av kunden før beløpet blir gjort tilgjengelig på kundens trading-konto, ellers forbeholder selskapet seg rettigheten til å refundere/sende tilbake det mottatte nettobeløpet til avsenderen med samme fremgangsmetode som ble brukt ved mottak av midlene.

9.9 Uttak skal gjøres med samme metode som kunden benytter for å finansiere trading-kontoen sin og til samme avsender. Selskapet forbeholder seg retten til å avslå et uttak med en spesifikk betalingsmetode og foreslå en annen betalingsmåte der kunden må utføre et nytt forespørsel om uttak. Selskapet forbeholder seg videre retten til å be om ekstra dokumentasjon mens kundens uttaksforespørsel behandles. Dersom selskapet ikke er fornøyd med dokumentasjonen som kunden tilbyr, kan selskapet reversere uttakstransaksjonen og sende beløpet tilbake til kundens trading-konto.

9.10. Dersom et mottatt beløp på bankkontoen reverseres av banktilbyderen til et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst årsak, vil selskapet umiddelbart reversere det berørte innskuddet fra kundens trading-konto og forbeholder seg videre rettigheten til å reversere alle andre typer transaksjoner utført etter datoen for det aktuelle innskuddet. Det er underforstått at disse handlingene kan resultere i en negativ saldo på alle eller noen av kundens trading-konto(er).

9.11. Kunden samtykker i at ved negativ saldo på en av kundens trading-konto(er), kan selskapet overføre det samme beløpet fra en annen trading-konto som kunden har for å dekke den negative saldoen. Videre er det underforstått og akseptert av kunden at dersom det ikke finnes tilstrekkelig saldo til å dekke den negative saldoen på trading-kontoen, forbeholder selskapet seg rettigheten til å avslutte avtalen med tjuefire (24) timers varsel gjennom trading-plattformen eller e-post og krav på den negative saldoen og eventuelle utgifter dette kan medføre.

9.12. Kunden samtykker i å si fra seg alle rettighetene til å motta renter på pengene som holdes på bankkontoen, og samtykker i at selskapet drar nytte av slik rente for å dekke utgifter/avgifter/gebyrer tilknyttet registrering eller generell drift og gebyrer tilknyttet administrering og vedlikehold av bankkontoen.

10. SELSKAPETS GEBYRER

10.1. Selskapet har rett til å kreve gebyrer av kunden for investeringstjenestene som tilbys i henhold til avtalen, i tillegg til kompensasjon for utgiftene det medfører for forpliktelsene ved å påta seg utførelsen av ovennevnte investeringstjenester. Selskapet forbeholder seg rettigheten til å fra tid til annen endre størrelsen, beløpet og prosentsatsen av gebyrene og kunden blir informert om slike endringer.

10.2. Kunden skal umiddelbart betale selskapet når dette forespørres av sistnevnte, og selskapet har rett til å belaste kundens konto for merverdiavgift eller andre avgifter, bidrag eller avgifter som skal betales som følge av transaksjoner som angår kunden eller enhver handling av selskapet i henhold til avtalen (med unntak av skatter som skal betales til selskapet i henhold til selskapets inntekter eller fortjenester).

10.3. Selskapet skal ha en panterett på alle beløp som er satt inn på kontoene beskrevet i paragraf 9 ovenfor og i kontoutskriftene av finansinstrumenter til kunden, i den grad det gjenstår oppgjør fra kunden til selskapet. Før nevnte rett utøves, som ikke krever samtykke fra kunden, skal selskapet varsle kunden om intensjonen om å utøve panteretten, samt fristen for utløp da selskapet vil utøve nevnte rett.

10.4. Hvis kunden ikke betaler et beløp innen datoen beløpet skal betales, har selskapet rett til å belaste kundens konto i henhold til paragraf 9 ovenfor, for nevnte beløp og/eller likvidere kundens finansinstrumenter for å dekke ovennevnte beløp.

10.5. Selskapet forbeholder seg retten til å etter eget skjønn endre alle slike kommisjoner, kostnader og finansieringsgebyrer. All informasjon tilknyttet overnevnte endringer er tilgjengelig på nettsiden som kunden må gjennomgå i perioden vedkommende handler med selskapet og spesielt før ordre utføres hos selskapet. Kunden anses å ha sett, gjennomgått og godtatt selskapets kommisjoner, kostnader og finansieringsgebyrer og alle endringer som selskapet gjør fra tid til annen.

11. SELSKAPETS ANSVAR

11.1. Selskapet skal inngå transaksjoner i god tro og med aktsomhet, men skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle utelatelser, bevisst utelatelse eller bedrageri av enkeltpersoner, firmaer eller selskaper som selskapet mottar instruksjoner fra for utøving av kundens ordre og/eller transaksjoner som utføres på vegne av kunden, med mindre dette er resultat av uaktsomhet, bevisst utelatelse eller svindel av selskapet.

11.2. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av muligheter som et resultat av at verdien på kundens finansielle instrumenter kan øke eller for reduksjon i verdien på kundens finansielle instrumenter, uavhengig av hvordan en slik reduksjon kan oppstå, med mindre et slikt tap eller reduksjon direkte skyldes bevisst utelatelse eller bedrageri av selskapet eller dets ansatte.

11.3. Dersom selskapet pådrar seg krav, skader, ansvar, kostnader eller utgifter som måtte oppstå i forbindelse med utførelse av eller som resultat av utførelse av avtalen og/eller i tilknytning til provisjonen av investeringstjenesten og/eller i tilknytning disponering av kundens finansinstrumenter i lys av tilfredsstillelse av eventuelle krav satt frem av selskapet eller på grunn av mangel på innfrielse av kundens utskrifter og/eller instruksjoner inneholdt i avtalen er det underforstått at selskapet ikke har noe som helst ansvar og at det er kundens ansvar å erstatte selskapet for dette..

11.4. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som resultat av bedrageri i forhold til fakta eller feilaktig vurdering eller enhver handling utført eller som selskapet har unnlatt å gjøre, når det oppstod, med mindre det er til en slik grad at slikt bedrageri eller unnlatelse eller handling skyldes direkte eller bevisst utelatelse eller bedrageri av selskapet eller dets ansatte.

11.5. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for tap av finansinstrumenter og midler for kunden, inkludert tilfeller der kundens aktiva holdes av en tredjepart, som en bank eller en annen institusjon som benyttes som en betalingstilbyder, eller for en handling som ble utført basert på feilaktig informasjon som var tilgjengelig før de ble informert av kunden om eventuelle endringer i nevnte informasjon.

11.6. Selv om selskapet foretar alle rimelige tiltak og gjør slike generelle henvendelser fra lett tilgjengelige kilder for å sikre til den beste evne at banker det overfører forretningene sine gjennom eller der innskuddene av kundepenger holdes er pålitelige, kan ikke selskapet garantere og godtar derfor ikke ansvar for finanssituasjonen i en bank eller annen regulert finansiell institusjon der slike innskudd foretas og godtar ikke noe ansvar i form av likvidering eller annen svikt i banken eller institusjonen som fører til tap av alle eller deler av midlene som settes inn hos dem.

11.7. Selskapet er medlem av Investor Compensation Fund («fondet») som tilbyr kunden ekstra sikkerhet når det gjelder å motta kompensasjon fra fondet for eventuelle krav som oppstår på grunn av feil på vegne av selskapet eller dersom selskapet ikke klarer å oppfylle pliktene sine uavhengig av om denne plikten oppstår fra et brudd på gjeldende lover eller reguleringer, avtalen eller en hvilken som helst forseelse fra selskapets side. Ved å godta avtalen har kunden lest, forstått og godtatt informasjonen under tittelen «Kompensasjonsfond for investorer» i den form dette dokumentet er lastet opp på nettsiden. Dette dokumentet er offentlig og er tilgjengelig for alle kunder.

12. VARIGHET AV AVTALEN OG ENDRING AV DENNE

12.1. Denne avtalen skal tre i kraft ved første finansiering av kundens konto, forutsatt at selskapet har sendt kunden en skriftlig bekreftelse på at kontoen er godkjent. Den skal gjelde på ubestemt tid til den sies opp på grunn av bestemmelsene i paragraf 13.

12.2. Avtalen kan endres i følgende tilfeller:

 1. Ensidig av selskapet dersom slik endring er nødvendig etter en endring av lovverket eller dersom CySEC, Central Bank of Cyprus, eller andre regulatore autoriteter utsteder vedtak eller bindende direktiver som påvirker avtalen. I slike tilfeller skal selskapet varsle kunden om nevnte endring enten skriftlig eller via elektronisk post eller via hjemmesiden eller gjennom trading-plattformen og kundens samtykke er ikke nødvendig for at en slik endring skal tre i kraft.
 2. I tilfeller der endring av avtalen ikke er nødvendig som beskrevet i paragraf 12.2 (a) ovenfor, skal selskapet varsle kunden om de relevante endringene enten skriftlig eller via hjemmesiden eller via trading-plattformen. Dersom innvendinger oppstår kan kunden si opp avtalen innen femten (15) dager fra varslet ble sendt ved å sende et rekommandert brev og under betingelsen av at alle ventende transaksjoner på vegne av kunden skal fullføres. Ved utløp av overnevnte frist uten at kunden har reist noen innvendinger, anses kunden for å ha samtykket i og/eller godtar innholdet i endringen.

13. OPPSIGELSE

13.1. Kunden har rett til å si opp avtalen ved å gi selskapet minst sju (7) dagers skriftlig varsel der datoen for oppsigelsen spesifiseres, under betingelsen av at kundens åpne posisjoner lukkes ved datoen for oppsigelse.

13.2. Den første dagen av varselet skal anses å være den datoen at et slikt varsel er mottatt av selskapet.

13.3. Selskapet kan si opp avtalen ved å gi kunden minst sju (7) dagers skriftlig varsel, med dato for oppsigelse i denne.

13.4. Selskapet kan si opp avtalen umiddelbart uten å gi sju (7) dagers varsel i følgende tilfeller:

a)      Kundens død;

b)      Hvis en søknad er sendt inn eller dersom en ordre er utstedt eller et møte er innkalt eller en oppløsning er godkjent eller eventuelle konkurstiltak eller avvikling av kunden er utført;

c)      En slik oppsigelse er påkrevd av en lovgivende myndighet eller organ;

d)      Kunden bryter noen av bestemmelsene i avtalen og avtalen etter selskapets mening ikke kan gjeninnføres;

e)      Kunden bryter lover eller forskrifter som han/hun er underlagt, inkludert, men ikke begrenset til, lover og forskrifter tilknyttet valutakontroll og registreringskrav;

f)       Kunden involverer selskapet i en form for svindel, direkte eller indirekte.

13.5. Oppsigelsen av avtalen skal ikke på noen måte berøre rettighetene som har oppstått, eksisterende forpliktelser eller eventuelle kontraktmessige bestemmelser som var ment å gjelde etter opphør, og i tilfelle oppsigelse skal kunden betale:

a)      Eventuelle ubetalte avgifter til selskapet og alle andre utestående beløp til selskapet;

b)      Eventuelle avgifter og ekstrakostnader som er påført eller som vil bli påført selskapet som resultat av opphør av avtalen;

c)      Eventuelle skader som har oppstått i forbindelse med organisering av eller oppgjør av utestående forpliktelser.

13.6. Ved mislighold fra kundens side av paragrafene 13.4 (e) og 13.4 (f), forbeholder selskapet seg rettigheten til å reversere alle tidligere transaksjoner som utsetter selskapets interesser og/eller alle eller noen av kundens interesser for risiko, før opphør av avtalen.

13.7. Ved opphør av avtalen skal selskapet øyeblikkelig overlevere til kunden vedkommendes eiendeler, forutsatt at selskapet ikke har rett til å beholde slike eiendeler fra kunden for å kunne lukke posisjoner som allerede er åpnet og/eller betale eventuelle ventende plikter fra kunden, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av eventuelle beløp som kunden skylder selskapet i henhold til avtalen.

14. ANERKJENNELSE AV RISIKO

14.1. Kunden anerkjenner og godtar uforbeholdent at, uavhengig av eventuell informasjon som tilbys av selskapet, kan verdien av enhver investering i et finansinstrument fluktuere oppover eller nedover og det er til og med sannsynlig at investeringen kan bli redusert til null.

14.2. Kunden anerkjenner og godtar uforbeholdent at han løper en stor risiko for å pådra seg tap og skade som resultat av kjøp og/eller salg av ethvert finansinstrument via selskapet og gjennom trading-plattformen, og godtar og erklærer at han/hun er villig til å ta en slik risiko.

14.3. Kunden erklærer at han/hun har lest, forstått og uforbeholdent godtar følgende:

 1. Informasjon om tidligere ytelser av et finansinstrument garanterer ikke for gjeldene og/eller fremtidig ytelse. Bruk av historiske data utgjør ikke en bindende eller trygg forutsigelse av korresponderende fremtidig ytelse av finansinstrumentene som nevnte informasjon refererer til.
 2. Når et finansinstrument handles i en enhet som er ulik enheten i kundens bostedsland, kan eventuelle endringer i vekslingskursen ha negativ effekt på verdien, prisen og ytelsen av denne.
 3. Et finansinstrument på utenlandske markeder kan innebære risikoer som er ulike vanlige risikoer på markedene i kundens bostedsland. I enkelte tilfeller kan disse risikoene være høyere. Utsiktene til fortjeneste eller tap fra transaksjoner på utenlandske markedet er også påvirket av svingninger i valutakursen.
 4. Kunden må ikke kjøpe finansielle instrumenter med mindre han/hun er villig til å påta seg risikoen for å tape alle pengene han/hun har investert og vil dessuten være ansvarlig for eventuelle ekstra kommisjoner eller andre utgifter som påløper.

14.4. Kunden anerkjenner og godtar at det kan være andre risikoer som ikke er beskrevet i denne paragrafen, og at han/hun har lest og godtatt all informasjon under titlene «risikoadvarsel». Denne informasjonen lastes opp til selskapets hjemmeside, og er offentlig og tilgjengelig for alle kunder.

15. FORHOLDET MELLOM SELSKAPET OG KUNDEN

15.1. Selskapet forbeholder seg rettigheten til å bruke, ansette eller utnevne tredjeparter som er kvalifiserte og behørig opplærte personer i den hensikt å formidle i utførelse av ordre og inngåelse av transaksjoner for kunden.

15.2. Selskapet erklærer at alle nødvendige tiltak tas, der dette er mulig, for å forutse eller løse eventuelle interessekonflikter mellom på den ene siden seg selv og tilknyttede personer og kunder, og på den andre siden kundene. Selskapet gjør imidlertid kunden oppmerksom på følgende muligheter for interessekonflikt:

a)    Selskapet og/eller tilknyttede selskaper og/eller selskaper som er medlem av gruppen som selskapet tilhører kan:

i.       Skrive seg inn i en avtale med kunden for å utføre kundens ordre;

ii.       Være en utsteder av de underliggende aktiva og/eller fremtidige kontrakter som de finansielle instrumentene som kunden ønsker å inngå en transaksjon med er basert på;

iii.       Opptre på vegne av og/eller for en annen kunde som kjøper og/eller selger og/eller kan ha en interesse i de underliggende aktiva og/eller fremtidige kontrakter som finansinstrumentene til utstederen som kunden ønsker å utføre en transaksjon med er basert på;

iv.       Fungere som en agent og/eller ha handels- eller andre forhold med tilbyderen av de underliggende aktiva og/eller fremtidige kontrakter som det finansielle instrumentet er basert på;

v.       Betale en avgift til tredjeparter som enten anbefalte kunden til selskapet eller som på en hvilken som helst måte formidlet slik at kundens ordre videresendes til selskapet for gjennomføring.

b)    Selskapet kan utføre forskjellige ordre (selv i motsetning til hverandre) på vegne av ulike kunder.

c)    Selskapet kan redusere risikoen tilknyttet kundens transaksjoner med, og oppnå dekning for en slik risiko, fra alle selskaper som er medlem av gruppen som selskapet tilhører.

15.3. Kunder erklærer at han/hun har lest og godtar “RETNINGSLINJER FOR INTERESSEKONFLIKTER» som selskapet benytter. Disse retningslinjene er lastet opp og nevnes i detalj på selskapets hjemmeside som er offentlig og tilgjengelig for alle kunder.

16. KONFIDENSIELL INFORMASJON

16.1. Selskapet har ingen forpliktelse til å opplyse kunden om informasjon eller ta i betraktning informasjon enten når beslutninger tas eller når det går til en hvilken som helst handling på vegne av kunden, med mindre annet er uttrykkelig nevnt i denne avtalen og der dette er pålagt av gjeldende lover, forskrifter og direktiver.

16.2. Selskapet har rett til, uten å informere kunden på forhånd, å avsløre slike opplysninger om kundens transaksjoner eller annen slik informasjon som er nødvendig for å overholde krav fra andre personer som har rett til å kreve slike opplysninger etter lov eller innen selskapets forpliktelse til å gå videre med nevnte informasjonsdeling til andre personer.

16.3. Selskapet håndterer alle personlige opplysninger om kunden i henhold til gjeldende lover og forskrifter for beskyttelse av personlige data.

16.4. Kunden har lest og godtar vilkårene i «PERSONVERNERKLÆRINGEN» som selskapet har vedtatt, og denne erklæringen nevnes i detalj på selskapets hjemmeside og er offentlig og tilgjengelig for alle kunder.

17. MERKNADER

17.1. Med mindre det motsatte er særskilt bestemt, skal alle varsel, instruksjoner, fullmakter, forespørsler og annen kommunikasjon fra kunden til selskapet i henhold til avtalen være skriftlig og skal sendes til selskapets postadresse som står på første side av avtalen, eller til en annen adresse som selskapet fra tid til annen spesifiserer til kunden for dette formål og er gyldig kun når det faktisk mottas av selskapet, forutsatt at det ikke bryter og ikke er i strid med noen av vilkårene i denne avtalen.

17.2. Selskapet forbeholder seg retten til å spesifisere andre metoder for kommunikasjon med kunden.

17.3. Avtalen er personlig for kunden, som ikke har rett til å overdra eller overføre noen av hans/hennes rettigheter og/eller forpliktelser som er underlagt denne.

17.4. Selskapet kan til enhver tid tildele og/eller overføre, til enhver juridisk eller fysisk person, alle sine rettigheter og/eller forpliktelser etter hvert som de oppstår eller er fastsatt i avtalen.

18. GENERELLE BESTEMMELSER

18.1. Kunden erkjenner at ingen løfter ble gitt til ham eller henne på vegne av selskapet som på noen som helst måte har tilskyndet eller overtalt ham eller henne til å inngå denne avtalen.

18.2. Dersom kunden er mer enn én person, skal kundens forpliktelser i henhold til avtalen sammenføyes og flere og enhver henvisning til kunden i avtalen skal tolkes, eventuelt som referanse til en eller flere av disse personene. Enhver advarsel eller annen merknad gitt til en av personene som utgjør kunden skal anses å ha blitt gitt til alle personene som kunden består av. Enhver ordre som gis av en av personene som utgjør kunden skal anses for å være gitt av alle personene som kunden består av.  

18.3. I tilfelle noen bestemmelse i denne avtalen er eller blir, til et hvilket som helst tidspunkt, ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig, i henhold til lov og/eller forskrifter i enhver jurisdiksjon, lovligheten, gyldigheten og gjennomførbarheten av gjenværende bestemmelser i avtalen og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av denne bestemmelsen i henhold til lov og/eller forskrifter i andre jurisdiksjoner, skal ikke berøres.

18.4. Alle transaksjoner på vegne av kunden skal være underlagt lovene som regulerer etablering og drift, forskrifter, avtaler, direktiver, rundskriv og skikker (heretter under fellesbetegnelsen «lover og regler») av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), som styrer driften av investeringsfirmaer (som definert i slike lover og regler), som blir endret eller justert fra tid til annen. Selskapet har rett til å foreta eller unnlate å foreta tiltak som de anser for å være ønskelig med hensyn til samsvar med de lover og forskrifter som er gjeldende til ethvert tidspunkt. Alle slike tiltak som kan iverksettes og alle lover og regler som er i kraft skal være bindende for kunden.

18.5. Kunden skal utføre alle rimelige tiltak som er nødvendige (inkludert, uten å berøre de generelle bestemmelsene ovenfor, gjennomføring av alle nødvendige dokumenter), slik at selskapet behørig kan oppfylle forpliktelsene sine i henhold til avtalen.

18.6. Kunden forplikter seg til å betale alle utgifter til godkjenning i forbindelse med avtalen og all dokumentasjon som er påkrevd for gjennomføring av transaksjonene i avtalen.  

18.7. Plasseringen av detaljert informasjon angående gjennomføring og vilkår for investeringstransaksjoner i finansinstrumenter som er gjennomført av selskapet og annen informasjon angående selskapets aktiviteter er tilgjengelig og adresseres til alle fysiske personer og juridiske enheter på selskapets hjemmeside på nettet, www.365trading.com.

19. GJELDENDE LOVGIVNING, JURISDIKSJON

Denne avtalen og alle transaksjonsrelasjoner mellom kunden og selskapet er underlagt lovene i Kypros og den gjeldende domstolen for oppgjør av enhver tvist som måtte oppstå mellom dem er tingretten i distriktet der selskapets hovedkontor er lokalisert.

20. KUNDEERKLÆRING

Kunden erklærer høytidelig at:

a)      Han/hun har lest og forstått hele teksten i avtalen, har hatt mulighet til å motta profesjonelle råd om dets innhold og er fullt og uforbeholdent enig i vilkårene i denne avtalen;

b)      Han/hun har lest og har gått gjennom all informasjon på nettet om selskapet, tjenestene som tilbys, relevante gebyrer og kostnader, generell risikoerklæring, kundeorganisasjon, kompensasjonsfond for investorer, retningslinjer for interessekonflikt, retningslinjer for utførelse av ordre, generell risikoerklæring og personvernerklæring, og anser all relevant informasjon til å være tilfredsstillende.

c)      Han/hun samtykker i og godtar direkte reklame gjennom uanmeldte forretningshenvendeleser, enten via telefon eller via fysisk oppmøte, faksimile, automatiske telefonsamtaler, e-poster eller andre elektroniske eller digitale midler fra selskapets side.

d)      Han/hun er over 18 år og at så langt han/hun er bekjent, er informasjonen som oppgis i investorskjemaet og all annen dokumentasjon som er levert i forbindelse med søknaden, korrekt, fullstendig og ikke villedende, og han/hun vil informere selskapet om eventuelle endringer i opplysningene eller informasjonen som er angitt i investorskjemaet.

e)      Han/hun godtar at for alle ordre som plasseres hos selskapet, vil selskapet fungere som en agent og ikke som en fullmaktsgiver på kundens vegne. Det eneste omsetningsstedet for ordrene hans/hennes er selskapet. Omsetningsstedet er et ikke-regulert marked.

f)       Han/hun har valgt investeringsbeløp og har tatt i betraktning den totale finansielle situasjonen, og anser denne for å være rimelig under slike omstendigheter.

 

FIDELISCO CAPITAL MARKETS LT

 

 

 

 

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".