Chatta med oss Chat
Se våra videosVår video

DEMOKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

HANDELSKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

SEKRETESS POLICY

  Företagets primära intresse ligger i att skydda dess kunders integritet genom att säkerställa all personlig information som erhålls från dess kunder, inklusive all data som erhålls av 365trading när en kund besöker Företagets webbplatser. Information insamlad av 365trading hanteras, bevaras och bearbetas endast på de sätt som är i enlighet med obligatoriska rättsliga krav och endast till sådan omfattning som är strikt nödvändig för uppnåendet av de syften som anges här.

Insamlad Personlig Information

365trading samlar in och behandlar personuppgifter om sina kunder endast i den mån att kunna förse sina kunder med de berörda tjänsterna, som dessa anges i avsnittet “Användning av personlig information” nedan. Dessutom kan personlig information om kunder även erhållas i syfte att identifiera kunder genom de olika autentiseringskrav som fastställs av 365trading i dess villkor. Kundernas personuppgifter kan också bestyrkas av externa och oberoende kreditupplysningsföretag (som kan hålla ett register över dessa uppgifter) i syfte att förebygga bedrägerier.

Personuppgifter kan också samlas in av 365trading genom kundernas användning av webbplatsen. Sådan information kommer att lagras i en kunds personliga fil. Information som samlas in via användning av webbplatsen kan innehålla besökta sidor, frekvens och varaktighet av besök, typer av transaktioner som utförs, dokument som nedladdas och andra webbplatser som kan ha hänvisat klienter till bolagets hemsida, eller webbplatser som klienter länkar 365tradings webbplats till.

Genom att besöka bolagets hemsidor, accepterar Kunden och samtycker till de riktlinjer som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive acceptans och godkännande till bolagets praxis att samla in anonym webbplatsstatistik (inklusive besökta sidor och sökfrågor) som 365trading kan vidare ge till betrodd tredje part. Det noteras uttryckligen att den statistik som samlats in på ovan beskrivna sätt aldrig innehåller någon information som kan identifiera någon av Bolagets kunder personligen.

Länkar

Bolagets sekretesspolicy sträcker sig inte till andra webbplatser som en klient kan länkas till genom att besöka bolagets hemsida. 365trading är inte på något sätt ansvarig för någon personlig information som kan lämnas av dess kunder till tredje part genom dess webbplats.

Hantering av personlig information

365tradings anställda har förbundit sig att följa mycket strikta normer för sekretess i processen för hantering av personuppgifter. Av denna anledning är åtkomst av personuppgifter förbjudet för 365tradings anställda, med undantag för de anställda som är ansvariga för hantering och bearbetning av sådan information.

Säkerhet

365trading vidtar alla rimligen möjliga åtgärder för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder upprätthålls och att den personliga integriteten av Kundens data och/eller personuppgifter om Kunden är säkra och inte missbrukas på något sätt. Åtgärder och garantier som vidtas av 365trading säkerställer att data krypteras under överföring, att rätt autentiseringsmekanism finns på plats, och att alla maskiner och data hålls åtskilda för att tillhandahålla säkra områden.

 

Användning av personliga uppgifter

365trading insamlar anonym statistisk information angående dess Kunder. Denna procedur försäkrar att Bolagets kunders behov möts genom den intensiva övervakning och konstanta förbättring av tjänster som erbjuds av 365trading till dess Kunder.

 

Personlig information insamlas av 365trading för följande användning:

Tillhandahållandet av tjänster till kunderna, inklusive bearbetandet av transaktioner;

Bekräftelse av kundens identitet;

Bedömningen av kundens lämplighet i relation till de produkter och tjänster som tillhandahålls av 365trading.

Upprätthållande av kundens personliga profil;

Den allmänna förvaltningen av kunders konton;

Den personliga kontakten med kunderna för att säkerställa att kunderna är informerade närhelst nödvändigt eller lämpligt i förhållande till de tjänster som tillhandahålls till dem;

Ständigt hålla kunder informerade med avseende på deras handelsverksamhet med 365trading;

Förvaltningen och administrationen av produkter tillhandahållna av 365trading till dess kunder;

Personliggörande av webbplatsen som möter behoven och intressena hos Bolagets kunder och förbättringen och skapandet av nya produkter och tjänster som kan vara av intresse för kunden;

Insamlandet av statistisk information för avseenden beskrivna ovan, vilka inte på något sätt identifierar kunden personligen;

 

Genom att registrera med 365trading får kunder även chansen att acceptera eller avslå en prenumeration till följande tjänster, i marknadsförings-syfte:

 

  • tillhandahållandet av information till Kunden om de produkter och tjänster som erbjuds av 365trading;;

och

  •  tillhandahållandet av information till Kunden angående tillfällen som 365trading anser kan vara relevant för kunden.

 

365trading säljer inte eller på annat sätt överför kunders personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

 

Avprenumerering

Vid varje tidpunkt kommer kunderna ges möjlighet att avbeställa alla marknadsföringstjänster som de tidigare prenumererat till genom att klicka på den relevanta länken längst ned på respektive tjänsts e-post.

Överföring av uppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Kunders registrering hos 365trading innebär att kunderna samtycker till spridning och överföring av personuppgifter från 365trading inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) till följande institutioner och endast för följande ändamål:

 

  • Finansiella institutioner och andra liknande organisationer som, i samband med utförandet av kundorder, har kontakt med 365trading;
  •  Finansiella institutioner och andra liknande organisationer som, i samband med utförandet av kundorder, nomineras av klienter;
  •  Externa tjänsteleverantörer och professionella rådgivare som tillhandahåller tjänster till 365trading för att möjliggöra att 365trading kan tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar;
  •  På kundernas begäran, någon organisation eller personer som agerar på uppdrag av kunder, inklusive men inte begränsat till finansiella rådgivare, mäklare, advokater eller revisorer;
  •  Tredje part som kan behandla transaktioner eller tillhandahålla tjänster som begärs av kunderna; eller
  •  Någon lokal eller internationell myndighet som kan begära någon sådan information från 365trading.

Information kommer endast att lämnas från 365trading till ovanstående institutioner där det är tillfredsställt att, vid varje separat fall, dessa institut ger tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter.

 

Överföring av uppgifter till tredje part

Genom att fullborda registreringsprocessen anses kunder samtycka till överföringen av sina uppgifter till länder som inte är medlemmar i EES. Överföringen under dessa omständigheter sker endast om överföringen av sådan information är tillåtet enligt lag och lagarna i det tredje landet i fråga garanterar en adekvat skyddsnivå när det gäller behandlingen av personuppgifter som överförs.

 

Uppdatering av Kundinformation

Kunden kan när som helst underrätta 365trading att deras personuppgifter har förändrats eller att kunden har önskemål om att 365trading raderar dennes personliga information från sina filer, genom att skicka ett e-postmeddelande till support@365trading.com. Där 365trading inte är skyldig att behålla sådan information på grund av lagstiftning eller rättsliga skyldigheter, eller när denna information är nödvändig för adekvat tillhandahållande av tjänster, kommer 365trading att ändra eller ta bort sina kunders uppgifter vid en sådan begäran.

 

Cookies

Vid registrering förbinder sig kunden att använda Bolagets mjukvara för handels avseenden. Nämnda mjukvara möjliggör att 365trading kan använda cookies i relation till kundens tillgång till webbplatsen. (I informationssyfte informeras kunden att cookies är små filer av information som ofta inkluderar ett unikt identifierings nummer eller värde, som, på grund av användandet av Bolagets mjukvara och tillgång till Bolagets webbplatser, förvaras på kundens dator).

 

365trading använder session ID cookies och beständiga cookies. Session ID cookien upphör att gälla när man stänger webbläsaren. Sparade cookies ligger kvar på kundernas hårddisk under en längre tid. Dessa Sparade cookies används av 365trading för statistiska ändamål, för att spåra och målsätta användarnas lokalitet och intressen, och för att förbättra de tjänster som tillhandahålls av 365trading. Sparade cookies kan tas bort enligt instruktionerna i varje webbläsares “Hjälp” fil.

 

Kunders rättigheter

Kunderna har ingen skyldighet att tillhandahålla 365trading några personuppgifter. Dock kommer ett icke tillhandahållande av den begärda informationen att innebära att 365trading tvingas avvisa kunders ansökningar om att öppna ett konto med 365trading, eller att de inte kommer att kunna förse en kund med några tjänster, information, stöd, eller att vara i stånd att förbättra tjänsterna som begärs och tillhandahålls av 365trading.

 

Förändringar

365trading förbehåller sig rätten att, från tid till annan, göra ändringar, tillägg eller borttag i sin Sekretesspolicy, av vilken som helst anledning. Kunder informeras om sådana förändringar via Bolagets webbplats, där den mest uppdaterade versionen av Sekretesspolicyn läggs upp. Det är kundens eget ansvar att hålla sig informerad om Sekretesspolicyn. I de fall där en kund använder Bolagets webbplats efter sådana förändringar anses kunden ha samtyckt till nämnda förändringar.

 

Kontakt

För alla frågor som inte uttryckligen har behandlats i denna sekretesspolicy, tillämpas Cyperns lagar. När en kund önskar att kontakta 365trading i syfte att lämna en kommentar, eller klagomål, eller överlämna påstådda åsidosättanden av deras rätt till integritet, kan Kunden kontakta 365trading via e-post på support@365trading.com.

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".