Chatta med oss Chat
Se våra videosVår video

DEMOKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

HANDELSKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

VILLKOR FÖR TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV FÖRETAGET

FideliscoCapitalMarketsLtd är ett finansföretag bildat och registrerat i enlighet med lagstiftningen i Republiken Cypern enligt registreringsbeviset No.HE 293.785, och har sitt säte på, AyiasElenis Street, StassinosBuilding, 2: a våningen, 1060, Nicosia, Cypern (kontakt nummer +35722767800) (hädanefter “Bolaget”), efter att ha beviljats tillstånd från Cyperns Securities and Exchange Commission (nedan “CySEC”) (licens nr 181/12) för att tillhandahålla investeringstjänster som omfattas av detta avtal, genom sitt elektroniska system via Internet (nedan “Handelsplattform”).

Bolaget kommer att erbjuda investeringstjänster (nedan kallade “tjänster“) strikt enligt följande villkor, som är icke-förhandlingsbara och kan ändras efter lämplig kallelse skett till motparten (nedan “Kund“), vid gottfinnande av bolaget, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 12 nedan.

Kunden har läst, förstått och accepterat all information, villkor och termer som anges på Bolagets hemsida www.365trading.com (nedan “huvudsaklig webbplats“) som är öppna för alla att ses över och granskas av allmänheten och som innehåller viktig rättslig information. Bolaget förbehåller sig rätten att registrera och styra andra webbplatser för marknadsföring och reklamsyfte till vissa länder som innehåller information och upplysningar till kunder och potentiella kunder på alla språk, inklusive språk andra än det engelska språket. Kunden accepterar och förstår att bolagets kommunikationsspråk är engelska och Kunden ska alltid läsa och hänvisa till den huvudsakliga webbplatsen för all information och upplysningar om bolaget och dess verksamhet.

Genom att acceptera och samtycka till villkoren i detta Avtal och öppna ett Handelskonto, godkänner Kunden följande villkor. Efter detta och (i) beroende på bolagets slutliga godkännande och (ii) på kundens finansiering av hans konto, enligt punkt 12.1, träder Kunden i ett rättsligt och bindande avtal med bolaget.

Ett avtal mellan Bolaget och dess Kunder och det förfarande som skall följas under det, styrs av Distance Marketing ofConsumerFinancial Services Law242 (I) / 2004 på Cypern (i dess ändrade lydelse), genomförande EU-direktiv 2002/65 / EG, i enlighet med vilket Avtalet inte behöver undertecknas och Avtalet har samma rättsverkan och fastställer samma rättigheter och skyldigheter och ansvar som ett tryckt avtal mellan de båda parterna. Om en Kund vill ha ett tryckt avtal, vederbörligen undertecknat och stämplat av bolaget, skall Kunden skicka två (2) undertecknade kopior av avtalet till Bolaget och uppge sin postadress och en kontrasignerad kopia kommer att skickas tillbaka till den adressen.

Detta Kundavtal tillsammans med följande dokument:

1. Risk Varning Fidelisco 2. Användarvillkor Fidelisco 3. Intressekonflikt policy Fidelisco 4. Villkor Fidelisco 5. Risker associerade med Handel med Binära Optioner
6. Risk varning 1: Risk varning notis 7. Risk varning 2: Upplysningar och varnings meddelande ang CFD transaktioner 8. Risk varning 3: Risker som involvera tredje part
9. Orderutförings policy 10. Kund kategoriseringspolicy 11. Kundklagomålsprocedur 12. Investerares kompensations fond

anger villkoren under vilka Bolaget ämnar erbjuda Tjänster till Kunden och ska styra förhållandet mellan Parterna. Genom att ansöka om att öppna ett Handelskonto med Bolaget accepterar Kunden villkoren i detta Avtal.

Kunden bör läsa alla ovan nämnda dokument som ingår i avtalet och alla andra brev eller meddelanden som skickas av Bolaget noggrant och se till att han förstår och håller med dem alla innan denne accepterar avtalet.

1. DEFINITIONER – TOLKNINGAR

Tillgångskoder – alla referenser inklusive användarnamn och lösenord som tillhandahålls av Bolaget till Kunden för att komma åt Bolagets handelsplattform.

Konto – alla transaktionskonton som Bolaget kan öppna åt Kunden

Kontoutdrag – Den periodiska utskriften av Transaktioner krediterade eller debiterade till ett Konto

Avtal – dessa Villkor för Tjänsterna som erbjuds av Bolaget.

Auktoriserad Person – En person auktoriserad av Kunden i enlighet med detta Avtal för att ge instruktioner till Bolaget å Kundens vägnar

Saldo – summan som hålls på Kundens vägnar på dennes Kundkonto inom vilken som helst tidsram.

Saldovaluta – den monetära enhet eller valör som Kundens konto saldon, provisioner och betalningar nomineras och beräknas i.

Bas valuta – första valutan i ett valuta par.

Binära Optioner – Binära optioner är optioner som betalar ett förutbestämt, fast belopp, beroende på om en händelse inträffar vid den tidpunkt då den Binära Optionen förfaller. Binära optioner kan bara ha en av två möjliga utgångar och gör att du kan ta ett enkelt “Ja eller Nej” -tillvägagångssätt. Liksom traditionella optioner är binära optioner baserade på en underliggande tillgång, såsom valutor, råvaror, index eller aktier, men en av de viktigaste skillnaderna från traditionella optioner är, bland annat, att det bara kan uppstå två utgångar för optionen, antingen betalas kunden avkastningen vid förekomsten av händelsen, eller så förlorar kunden investeringsbeloppet som fastställs i de olika optionerna. Alla kunder bör noga läsa Riskerna Associerade med Binär Optionshandel.

CFD kontrakt eller CFD – Ett kontrakt för skillnader. Ett finansiellt instrument som nås baserat på fluktueringen i en underliggande tillgångs pris. Kunden bör noga läsa Riskvarningen och Varningsnotisen som relaterar till Transaktioner med CFDs.

Kundkonto eller Handelskonto – det speciella personliga konto för interna beräkningar och kundinsättningar öppnat av Bolaget i Kundens namn. Avtalet kan använda ordet Handelskonto eller Kundkonto omväxlande, vilka båda har samma mening.

Stäng Position – del av köp (sälj) täckt av det motsatta köpet (köp) i kontraktet.

Kund – personen som har accepterat detta Avtal och vars ansökan om att tillgodo hållas Tjänsterna accepterats av Bolaget

Kontrakt – Alla avtal, vare sig muntliga eller skriftliga, för köp eller försäljning av alla finansiella instrument inklusive eventuella derivat, som en option (inklusive en Binär option), en termin, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar eller andra finansiella instrument, finansiella index eller finansiella mått eller råvaror

Kontrakt Specifikationer – handelsinformation och detaljer inklusive spreads, swappar, marginalkrav, partistorlekar per varje Finansiellt Instrument som erbjuds av Bolaget.

Corporate Action – en händelse, handling eller eget kapital förändring som har en utspädande/koncentrerande effekt eller någon annan väsentlig effekt på marknadsvärdet på de underliggande aktierna, som bestäms efter eget gottfinnande av Bolaget, inklusive men inte begränsat till: (i) underavdelning, konsolidering, split, om klassificering, annullering, nominellt värde förändring eller annan förändring av de rättigheter som är knutna till de aktier; (ii) rättsemission, fondemission, nyemission eller aktieinlösen; (iii) distribution (inbegripet kontanter, kapital eller något annat slags distribution) och återköp av aktier; (iv) någon annan händelse som väsentligt påverkar eller kan väsentligt påverka aktiens pris (inklusive materiella börsmeddelanden, IPO, övertaganden, anbuds erbjudanden, arrangemang, betalningar-in natura, fusioner, de-fusioner, spin-offs, MBO, nationaliseringar, konkurs osv).

Eget kapital – avser den säkra delen av Kundens konto, med de aktuella upplupna förluster på grund av alla Öppna Positioner som är knutna till saldot och flytande (Vinst/förlust) i åtanke med följande formel: Eget kapital = Saldo + Vinst – Förlust. Dessa är de medel på Kundens Konto med avdrag för den aktuella förlusten på öppna positioner och ökat med den nuvarande vinsten på öppna positioner.

Finansiella Marknader – internationella finansiella marknader i vilka valutor eller andra tillgångars valutakurser (inklusive råvaror) bestäms i flerparts handel.

Finansiella Instrument – någon av de finansiella instrument som erbjuds av Bolaget, hänförd till i paragraf 2.1.3. nedan, och som definieras som sådana under gällande Lagar eller Regleringar.

Force Majeure – vilken händelse som helst utanför rimlig kontroll av Bolaget, som hindrar bolaget från att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal, inklusive men inte begränsat till: force majeure (såsom men inte begränsat till, bränder, explosioner, jordbävningar, torka, flodvågor och översvämningar); krig, fientligheter (vare sig krig förklarats eller inte), invasion, handling av utländska fiender, mobilisering, rekvisition, handelsförbud, uppror, revolution, militär eller tillskansad makt, inbördeskrig, upplopp, tumult, strejker, go slows, lockouter, oordning och handlingar eller hot om terrorism; lagar och förordningar av några statliga eller överstatliga organ eller myndigheter som enligt Bolagets bedömning, förhindrar Bolaget från att bibehålla en ordnad marknad i en eller flera av de finansiella instrument eller CFD som Bolaget erbjuder på handelsplattformen; förekomsten av en alltför stor rörelse på nivån på en Transaktion och/eller Finansmarknad och/eller Underliggande Tillgång eller Bolagets förväntning om förekomsten av en sådan rörelse; något sammanbrott eller misslyckande av överföring, kommunikations- eller datoranläggningar, avbrott i strömförsörjningen, eller elektroniskt eller kommunikations-utrustnings misslyckande; eller ett fel från en relevant leverantör, finansinstituts mellan mäklare, agentor principal för bolaget, förvaringsinstitut, underdepå, återförsäljare, börs, feed-leverantör, clearing house oreglerat eller självreglerande organisation, av någon anledning, att fullgöra sina skyldigheter.

Flytande Förtjänst/Förlust– orealiserad vinst (förlust) på öppna positioner i aktuella priser för de underliggande valutor, kontrakt eller aktier, aktieindex, ädelmetaller eller andra råvaror som finns för handel.

Fri Marginal – medel som inte används som garanti för att öppna positioner, beräknat enligt: Fri Marginal = Eget Kapital – Marginal

KYC Process – syftar på varje “KnowYourClient” process nödvändig att utföras av Bolaget under rådande Lagar och Regleringar och vilka är skapade för att identifiera Kunden, verifiera Kundens identitet, utföra bakgrundskontroller av Kunden, bygga en ekonomisk profil av Kunden och bedöma lämpligheten av Tjänsten till Kunden.

Lagar och Regleringar – de lagar som reglerar etablering och drift, de föreskrifter, arrangemang, direktiv, cirkulär och seder i Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) eller alla andra myndigheter som styr driften av Cyperns värdepappersföretag (enligt definitionen i sådana lagar och bestämmelser), när de ändras eller modifieras från tid till annan.

Parti – en enhet som mäter transaktions belopp, lika med 100,000 av Bas valutan (i.e. 1 parti = 100,000 av Bas valutan).

Marginal – de nödvändiga garanterade medlen för att öppna positioner, som bestämts i kontraktsdetaljerna.

Marginal Nivå – index som karaktäriserar konto, beräknat som: Eget kapital/Marginal.

Marknadsskapare eller Likviditetsleverantör –en professionell aktör på de finansiella marknaderna som ständigt håller sig på finansmarknaderna på fortlöpande basis som är villig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital till priser som fastställts av denne.

Öppen Position – betyder en öppen Transaktion för försäljningen eller köpet av ett Finansiellt Instrument, hållen på Kontot, som ännu inte stängts av en motsvarande Transaktion.

Operation (Handels) Tid hos Bolaget – tid inom en affärsvecka där Bolagets handelsterminal möjliggör tillfällen till handelsoperationer. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra denna tid efter eget gottfinnande, efter att ha meddelat Kunden.

Order – en order från en Kund eller Auktoriserad Person att: (i) Utföra någon slags Transaktion på Handelsplattformen; eller (ii) bli beviljad Tjänster.

Spread – skillnaden mellan köp priset ASK (rate) och säljpriset BID (rate) av samma Kontrakt vid samma tidpunkt.

Stop – utnivå – sådant skick av konto när de öppna positionerna stängs med tvång av Bolaget till rådande priser.

Handelsplattform – de elektroniska plattformar och mjukvaror som ägs, eller är licensierade av, Bolaget, vilka används för att tillhandahålla Tjänsterna, vare sig webb-baserade (inklusive mobil) eller ej.

Handelsvillkor -de särskilda handelsvillkor som publiceras på bolagets hemsida, inklusive öppettider, minimi- och maximi kvantiteter, Corporate Actions, förfallodatum, marginalkrav, instrumentspecifikationer och handelsregler.

Transaktion – varje typ av transaktion som utförs på Kundens Handelskonto inklusive men inte begränsat till att sälja, köpa, Stop Loss, insättning, uttag, Öppen Handel, Avslutande Handel, Överföringar mellan andra konton som tillhör Kunden eller en auktoriserad representant.

Underliggande Tillgång – betyder alla tillgångar handlade på en Finansiell Marknad på vilkets priser Bolaget genererar CFDs eller Binära Optioner

Använd Marginal– mängden medel som fungerar som säkerhet för Kundens Öppna Positioner.

Webbplats – Bolagets huvudwebbplats www.365trading.com

2. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

2.1. De Tjänster som skall tillhandahållas av Bolaget till Kunden är följande:

2.1.1. Investeringstjänster

a)    Utförande av order å kundernas vägnar.

 

2.1.2. Stödtjänster

a)    Förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, exempelvis kontanta medel/finansiella säkerheter.

b)    Kredit eller lån till en investerare för att göra det möjligt för honom att genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, när det företag som beviljar lånet eller krediten medverkar i transaktionen.

c)   Valutatjänster om dessa är kopplade till tillhandahållande av investeringstjänster.

 

2.1.3. Finansiella Instrument

Bolaget skall erbjuda de ovanstående investeringstjänsterna, som tillämpligt, angående:

a)   Överlåtbara värdepapper.

b)    Penningmarknadsinstrument.

c)    Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

d)   Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran (på annat sätt än på grund av ett kontraktsbrott eller annan avslutande händelse).

e)    Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser.

 

Valutatjänsten som avses i punkt 2.1.2.c) ovan, erbjuds i förhållande till alla finansiella instrument, nämligen:

a)    Överlåtbara värdepapper.

b)   Penningmarknadsinstrument.

c)    Andelar i företag för kollektiva investeringar.

d)    Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

e)   Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran (på annat sätt än på grund av ett kontraktsbrott eller annan avslutande händelse).

f)     Optioner, terminer, swappar och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad marknad och/eller en MTF-plattform.

g)    Optioner, terminer, swappar, forwardterminer och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som kan avvecklas fysiskt inte angiva f) ovan och som inte är för kommersiella ändamål, som anses ha egenskaper av andra derivat till finansiella instrument, med hänsyn till huruvida, bland annat de clearas och avvecklas genom erkända system för clearing eller är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

h)    Derivatinstrument för överföring av kreditrisk.

i)      Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser.

j)        Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas val (på annat sätt än på grund av ett kontraktsbrott eller annat avslutande händelse), liksom alla andra derivatkontrakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i denna del, som har egenskaper som andra derivatinstrument, med beaktande av utgångspunkt från bland annat om de handlas på en reglerad marknad eller en MTF-plattform, om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

2.2. Bolaget förbehåller sig rätten att erbjuda Finansiella Instrument på någon underliggande säkerhet den finner lämpligt, så länge det är möjligt att göra det under dess licens från CySEC. Bolagets plattform kommer att vara det primära sättet att presentera den underliggande säkerhet på vilken Bolaget kommer att erbjuda det Finansiella Instrumentet och Kontraktsspecifikationen för alla och var och en av dem. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra den Huvudsakliga Webbplatsen när som helst efter skriftligt informerande till Kunden om dessa ändringar och Kunden förbinder sig att fortsätta att vara bunden av detta avtal och de modifierade Kontraktspecifikationerna.

2.3. Kunden är medveten om att de tjänster som tillhandahålls av Bolaget inte omfattar tillhandahållande av någon investeringsrådgivning som helst under några omständigheter. Den investeringsinformation som kan meddelas av Bolaget till Kunden utgör inte investeringsrådgivning och informationen skall betraktas som att den ges endast i informationssyfte. Ingen information från bolaget skall anses som en försäkran eller en garanti på de förväntade resultaten av någon transaktion.

2.4. Kunden samtycker till och medger att han är ensam ansvarig för alla investeringsstrategier, transaktioner eller investeringar, sammansättning av ett konto och skatte konsekvenser och han ska inte förlita sig för dessa ändamål på Bolaget. Kunden samtycker vidare och förstår att Bolaget inte skall ha något ansvar på något sätt som helst, oavsett omständigheterna, för någon sådan investeringsstrategi, transaktioner, investeringar eller information, sammansättningen på något konto och/eller skattekonsekvenser.

2.5. Kunden informeras om att för eventuella ordrar beställda från Bolaget, agerar Bolaget som en medelman och inte som huvudaktör för Kundens räkning. Den enda handelsplatsen (enligt definitionen i gällande lag och förordning) för genomförandet av Kundens order är Bolaget. Däremot samtycker Kunden till att Bolaget kan minska riskerna associerade med de transaktioner bedrivna med Kunden och få täckning för sådana transaktioner från ett företag i den grupp av företag som Bolaget är medlem av.

2.4. Bolagets driftstimmar är: från söndag kl 22.00.01 GMT (Greenwich MeanTime) till fredag 23.00.00 GMT (Greenwich MeanTime). Icke arbetande perioder: från fredag 23.00.01 GMT (Greenwich MeanTime) till söndag 22.00.00 GMT (Greenwich MeanTime), med undantag av helgdagar som kommer att tillkännages via den Huvudsakliga Webbplatsen.

2.5. Genom att acceptera dessa villkor accepterar Kunden att han har läst, förstått och accepterat all information som finns i Bolagets “ORDERUTFÖRANDEPOLICY“. Orderutförandepolicyn finns på Bolagets Huvudsakliga Webbplats och är allmänt tillgänglig för alla Kunder.

2.6. Erkännande av Risker

 1. a.    Contracts for Differences på spot forex, spot ädelmetaller, terminer, aktier eller andra råvaror som finns för handel är hävstångsprodukter och involverar en hög nivå eller risk. Det är möjligt för kunden att förlora hela sitt investerade kapital. Därför kan dessa produkter vara olämpliga för vissa personer och Kunden bör se till att han förstår de risker som föreligger.
 2. b.    Kunden erkänner utan förbehåll och accepterar att oavsett all information som kan erbjudas av Bolaget, kan värdet av någon investering i finansiella instrument öka eller minska och det är även troligt att investeringen kan bli värdelös.
 3. c.    Kunden erkänner utan förbehåll och godtar att han löper en stor risk att drabbas av förluster och skador till följd av köp och/eller försäljning av alla finansiella instrument och Kunden godkänner och förklarar genom att acceptera detta avtal att han är beredd att genomföra en sådan risk.
 4. d.    I förekommande fall, skall några generella synpunkter som framförts till Kunden (vare sig muntligt eller skriftligt) om det ekonomiska klimatet, marknader, placeringsstrategier eller investeringar, handelsförslag, forskning eller annan sådan information inte ses som placeringsrådgivning eller Företagsrekommendationer och kommer inte ge upphov till någon rådgivande relation. Varje beslut av kunden för att gå in i en CFD eller någon annan handelsprodukt som erbjuds av Bolaget är ett självständigt beslut av Kunden. Bolaget agerar inte som rådgivare åt, eller fungerar som förvaltare av Kunden, och Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla sådana plikter.
 5. e.    När kunden gör ett beslut om att handla i några Finansiella Instrument, bör Kunden överväga riskerna med ett sådant finansiellt instrument och i eventuella strategier relaterade därtill. Kundens riskbedömning bör innehålla en bedömning av olika risker såsom (ej uttömmande) kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, valutarisk, affärs-, operativ- och insolvensrisken, risken för “over the counter” handel.
 6. f.     Den föregående paragrafen utgör inte investeringsrådgivning utifrån Kundens personliga förhållanden, inte heller är det en rekommendation att gå in i någon av tjänsterna eller investera i något finansiellt instrument. Om Kunden inte är säker angående innebörden av ovanstående beskrivningar och varningar, rekommenderas Kunden att söka oberoende juridisk rådgivning.
 7. g.    Kunden  erkänner och godtar genom att samtycka till detta avtal att det kan finnas andra risker än de som anges i denna punkt 2.6. Kunden erkänner också att han har läst och accepterat “Riskvarningar”, som givits till honom under registreringsprocessen och som finns uppladdade på Bolagets Huvudsakliga Webbplats.

3. KUNDKLASSIFICERING

3.1. Bolaget skall, i sina mellanhavanden med Kunden, tillämpa de regler för yrkesmässigt uppförande som styr Bolagets relation med privatkunder. Om emellertid en professionell Kund önskar, han kan också behandlas som en icke-professionell och därmed njuta av en högre skyddsnivå. Det åligger kunden, som anses vara en professionell kund, att skriftligen be om en högre skyddsnivå om han anser sig ur stånd att bedöma eller hantera riskerna. Det slutliga beslutet om ändring av Kundens klassificering kommer att avgöras av Bolaget.

3.2. Kunden är bunden av den metod för kategorisering som förklaras ingående i bolagets “KUND KATEGORISERINGS POLICY“, som återfinns på Bolagets Huvudsakliga Webbplats, under rubriken “Kund Kategoriserings Policy”. Genom att acceptera dessa villkor, godkänner Kunden tillämpandet av den kundkategoriseringsmetod som återfinns i “Kund Kategoriserings Policy”.

4. FÖRSÄKRINGAR, GARANTIER OCH TÄCKNING

4.1. Kunden fastställer, bekräftar och garanterar att:

a)    Alla pengar som överlämnas till Bolaget av Kunden, uteslutande tillhör Kunden, är fria från panträtt, avgift, pant och annan belastning. Vidare, alla pengar som överlämnas till Bolaget av Kunden är inte på något sätt direkt eller indirekt vinning av olaglig handling eller underlåtenhet eller produkt av någon brottslig verksamhet.

b)    Han agerar för sig själv och inte som ombud eller en förvaltare av en tredje person, om han inte har producerat, till belåtenhet för Bolaget, ett dokument och/eller fullmakt som gör det möjligt för honom att agera som ombud och/eller förvaltare av den tredje personen.

4.2. Kunden samtycker till och förstår att Bolaget förbehåller sig rätten att återbetala/skicka tillbaka till uppdragsgivaren (eller faktisk betalningsmottagare) eventuella belopp som erhållits enligt avsnitten (a) och (b) punkt 4.1. ovan, enligt sådana bevis som det anser lämpligt efter eget gottfinnande att dessa belopp är direkt eller indirekt vinning av någon olaglig handling och/eller försummelse och/eller produkt av någon brottslig verksamhet och/eller tillhör tredje part. Kunden medgiver ytterligare och är medveten om att Bolaget kan vända några eller alla typer av tidigare transaktioner som utförs av Kunden på dennes handelskonto och att Bolaget kan säga upp avtalet i enlighet med punkt 13.4 i denna artikel. Bolaget förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot kunden för att täcka och hålla sig skadeslös vid en sådan händelse och kan göra anspråk på eventuella skador som orsakas till Bolaget genom Kunden till följd av en sådan händelse.

4.3. Kunden förstår och accepterar att alla transaktioner i samband med handel med något av de finansiella instrument som anges i punkt 2.1 ovan, kommer att endast genomföras genom Handelsplattformen som tillhandahålls av Bolaget och de Finansiella Instrumenten kan inte överlåtas till någon annan Handelsplattform alls.

4.4. Kunden garanterar äktheten och giltigheten hos alla handlingar överlämnade av Kunden till Bolaget.

 

5. ELEKTRONISK HANDEL

5.1. Genom att acceptera detta avtal har Kunden rätt att ansöka om Tillgångskoder inom Bolagets elektroniska system och/eller Handelsplattform, för att kunna ge order om köp eller försäljning av Finansiella Instrument och för att kunna i allmänhet handla på Handelsplattformen med och genom Bolaget, genom en kompatibel dator, smartphone, set-top-box, eller någon annan liknande anordning från Kunden som är ansluten till Internet eller andra nätverkskommunikationsprotokoll (t.ex. WAP). Kunden är medveten om och förstår att Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, avsluta Kundens tillgång till Bolagets Handelsplattform, eller en del av den, i syfte att säkerställa en effektiv drift av dess system och för att skydda sina egna intressen och dess Kunders intressen. I sådana fall kan bolaget stänga någon eller alla Handelskonton som tillhör Kunden enligt punkt 13.3.

5.2. Kunden samtycker till och uppger att han kommer att hålla Tillgångskoderna på ett säkert ställe, och inte får avslöja dem till någon annan person. Han kommer inte att agera och undvika att agera på ett förfarande som förmodligen skulle kunna göra det möjligt för oregelbunden eller obehörig åtkomst eller användning av Handelsplattformen.

5.3. Kunden förbinder sig att inte använda Handelsplattformen på ett otillbörligt sätt genom lagghandel och/eller användning av server latens, prismanipulation, tidsmanipulation eller andra metoder som är olagliga och/eller utnyttjas för att ge kunden en orättvis fördel eller som Bolaget anser efter eget gottfinnande som olämpligt och utanför ramen för detta avtal. I ett sådant fall kan Bolaget efter eget gottfinnande, vända alla Kundens relaterade trades och/eller stänga alla Kundens öppna positioner och/eller stänga någon eller alla av Kundens Handelskonton och/eller säga upp avtalet omedelbart enligt punkt 13.4 . (d).

5.4. Kunden kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla sina Koder hemliga och kända endast för honom. Dessutom kommer Kunden vara ansvarig för alla beställningar som ges genom och under hans Tillgångskoder och sådana Order mottagna av Bolaget kommer att betraktas som mottagna från Kunden. I de fall där en tredje person tillsätts som en representant att agera på uppdrag av Kunden, kommer Kunden att vara ansvarig för alla beställningar som ges genom och under ombudets Tillgångskoder.

5.5. Kunden förbinder sig att omedelbart meddela Bolaget om det kommer till hans kännedom att hans Koder används av en obehörig tredje part.

5.6. Kunden är medveten om att Bolaget kan välja att inte agera på Order som överförts till Bolaget med hjälp av andra elektroniska medel än de Order som överförts till Bolaget med hjälp av förutbestämda elektroniska medel, såsom Plattformen, och Bolaget skall inte ha något ansvar gentemot Kunden för att det inte agerar på sådana beställningar.

5.7. Kunden förbinder sig att använda program som utvecklats av tredje part, inklusive men inte begränsat till allmänheten av vilka nämns ovan, webbläsare som stöder datasäkerhetsprotokoll kompatibel med protokoll som används av Bolaget. Dessutom förbinder sig Kunden att följa Bolagets åtkomstförfarande (Inloggning) som stöder sådana protokoll.

5.8. Kunden är medveten om att Bolaget inte bär något ansvar om obehörig tredje man har tillgång till information, inklusive elektroniska adresser, elektronisk kommunikation och personuppgifter, när ovanstående överförs mellan Kunden och Bolaget eller någon annan part, med hjälp av Plattformen.

5.9. Bolaget är inte en Internet Tjänsteleverantör och är inte heller ansvarig för eventuella elavbrott eller fel som förhindrar användningen av systemet och/eller plattformen och kan inte vara ansvariga för att inte uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av nätverksanslutning eller el fel. I fall där sådana el/Kommunikations/Internet misslyckanden infinner sig och Kunden vill utföra en position, då måste han ringa våra operatörer på telefonnumret + 35722767800 och ge en muntlig instruktion. Bolaget förbehåller sig rätten att avböja muntlig instruktion i de fall där dess telefon inspelningssystem inte fungerar eller i de fall där Bolaget inte är tillfredsställt angående identiteten hos den som ringer/Kunden eller i de fall där transaktionen är komplicerad eller i de fall där kvaliteten på linjen är dålig. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att be Kunden att ge instruktioner för Kundens transaktioner på annat sätt som den finner lämpliga.

6. ORDERS – INSTRUKTIONER

6.1. Med förbehåll förparagraf 6.20. nedan får Bolaget, under vissa omständigheter, ta emot instruktioner, per telefonellerpersonligen, förutsatt attBolagetärtillfredsställd,vid sin fullabedömningavuppringarens/Kundensidentitet, ochbolagetvidareocksåärtillfredsställd med instruktionernastydlighet. Nären order mottagsav Bolaget inågon annan formängenom Handelsplattformen, kommerBolagetatt sända ordern till Handelsplattformen och behandla densom omdenmottogsvia Handelsplattformen.

6.2. Bolagetförbehåller sigrätten att efter egetgottfinnande, på vilket som helst sätt bekräftainstruktionenoch/eller ordernoch/ellermeddelandenskickade viatelefon.Kundenaccepterarfulltrisken förfeltolkningaroch/ellerfeli anvisningaroch/ellerbeställningarsom skickas viatelefon, oavsetthur de harorsakats, inklusive,utan begränsning,tekniskafel.

6.3. Kundenhar rätt atttillåtaen tredje partatt ge instruktioneroch/ellerbeställningartill Bolageteller att hanteraandrafrågor som rördetta avtal, under förutsättning attKundenhar underrättatBolaget skriftligenatten sådan rättskall utövas aventredjepartochatt denna personhar godkäntsav Bolagetochuppfyller samtligaav Bolagetsförutsättningarför att möjliggöradetta. OmBolaget inte erhållerett skriftligt meddelandefrånKunden som säger upppersonenstillstånd, kommerBolagetatt fortsättata emotinstruktioneroch/ellerbeställningarsom ges avdenna personpå uppdrag avKunden och Kundenkommer att erkännasådanabeställningarsom giltigaoch bindande förKunden. Bolagetkrävertvå(2) arbetsdagarsskriftliganmälan omuppsägning avtillståndettill en tredje part.

6.4. NärKundensinstruktioner eller orderges tillBolaget, kandeinteåterkallas, utom medBolagetsskriftliga samtyckesom ges vidBolagetsgottfinnande.

6.5. Transaktionen(öppna eller stänga enposition)utförsvid”BID”/”ASK” priser som erbjuds tillKunden. Kundenväljerden position hanvill taochgör enbegäran om attfå en bekräftelse för transaktionav bolaget. Transaktionengenomförstill de priser somKundenkansepå skärmen. På grund avden höga volatilitetenpå marknaderna kanpriset förändras underbekräftelseprocessen,och Bolagethar rättatterbjuda Kundenett nytt pris. Idet fallBolageterbjuderKundenett nytt pris, kan Kundenantingen accepteradet nya prisetochgenomföratransaktionen, eller vägradet nya priset och avbrytagenomförandetav transaktionen.

6.6. Kunden kan, genom Handelsplattformen endast ge följande Order av handelskaraktär:

(a) OPEN-för att öppnaen position;

(b) CLOSE-för att stängaen öppen position;

(c) Lägga till, ta bort, redigeraOrder för Stop Loss, Take Profit, Köp Limit, KöpStop, SäljLimit, SäljStop (som beskrivs närmare iparagraf 6.15nedan).

Alla andra Order är otillgängligaoch avvisas automatiskt. Bekräftade Open och Closed Positioner kaninte återkallas av Kunden.

Order kan endastgöras, utföras, ändras eller tas bortinom arbets-(handels) tid ochskall förblieffektivgenom nästabörshandel session. Kundens orderskall vara giltigoch i enlighet medden typoch tid förden givna ordern, som specificerat.Omgiltighetstidenav Orderninteanges skalldengällapå obestämd tid.

6.7. Bolagetkan inte hållasansvarignär det gällerförseningar eller andrafel orsakadeundervidarebefordran av orderoch/eller meddelandenviaInternet eller andrakommunikationsnät, liksomförskadorsomkan orsakas avicke -giltighetenav värdepapper, ellerett misstagpå Kundens bankkontosaldo. Bolaget skallintehållas ansvarig förinformation som erhållitsviaInternet eller andrakommunikationsnät eller förnågon förlustsomKundenkanådra sigominformationenär felaktig.

6.8. Kundenär medveten omochsamtycker till attBolagetharrätt att stängaen transaktion, efter eget gottfinnande, utan att geförvarningtill Kunden, omden underliggande tillgångeneller kontrakt som ligger till grund för transaktionenlägger sig påettutgångsdatumsom fastställtsav den berördaFinansmarknaden, enrimlig tidföre sådantUtgångsdatum(sådan tid kallad “Stängningstid“och den relevanta utgående transaktionenkallasen”Utgående transaktion“). Bolagetskallange Stängningstiden förvarjetillgång ide berördaKontraktsspecifikationerna. Bolaget kommerintevara skyldigt attrulla överen Öppen Position i en Utgående Transaktion.

 

6.9. Priset på den UtgåendeTransaktionenkommer att vara:(a) den sistabetalkursvid ellerföreStängningsdags; pluseller minus(i förekommande fall) (b) något spread som Bolagetkan applicera när en sådanUtgåendeTransaktionär avslutad. Kundenär medveten om attdetärKundens ansvaratt göra sigmedveten omStängningstidoch eventuell spreadellerprovisionsomBolagetkan tillägganär det stängerett UtgåendeTransaktion.

6.10. Bolagetförbehåller sig rätten attändraöppning/stängningspris (rate) och/ellerstorlek och/ellerantal av transaktionen i fråga(och/eller nivånochstorleken på eventuellaSäljLimit,KöpLimit, SäljStop, KöpStoporder)om några Finansiella Instrumentblir föremål föreventuell justeringtill följd avnågon händelsesom angesipunkt6.12. nedan(nedan “Corporate Event“). Denna operationanvänds uteslutande förvärdepapperoch har för avsiktatt bevara denekonomiskamotsvarigheten tillde rättigheterochskyldigheter för parternaenligttransaktionenomedelbart före CorporateEvent.Alla åtgärderi Bolagettill följd avsådanajusteringaräravgörandeochbindande förKunden. Bolagetskall så snartsomär praktiskt möjligt informera kunden omeventuella ändringar.

6.11. Medan enKundhar Öppna Positioner påutdelningsdagenför några Finansiella Instrument, förbehållersig Bolaget rättenatt stängasådana positionerpåsenaste betalkursenföregående handelsdagoch öppnamotsvarandevolymav det Finansiella Instrumentetvid förstamöjliga prispåutdelningsdagen. Idet här fallet måste Bolagetinformera Kundenvia internpostinomhandelsterminalenom möjligheten avsådana åtgärder innan stängningen avhandelssessionenföreutdelningsdagen.

6.12. “Corporate Events” är deklarationerna frånemittentenav det egna kapitaletsomdet Finansiella Instrumentetbygger på, inklusive utan begränsning när det gällervillkoren förnågot av följande:

a)    en uppdelning, konsolidering elleromklassificering avaktier, aktieåterköpeller annullering, ellerengratisutdelning av aktiertill befintliga aktieägaregenom enbonus, kapitaliseringellerliknande fråga;

b)    enutdelning tillexisterandeinnehavare avde underliggande aktiernaiytterligare aktier, andraaktiekapitaleller värdepappersom ger rätttillutbetalning avutdelningoch/ellererhållen likvidemittentensproportionelltmedsådana betalningartill innehavare avde underliggande aktierna, eller värdepapper, rättigheterellerteckningsoptionersom ger rätttillenutdelning av aktiereller att köpa, teckna ellererhålla aktier, i varje fallmot betalning(kontant eller på annat sätt) påmindreängällande börskursperaktie som bestämt avBolaget;

c)    någon annan händelsei fråga omdeaktiersom är analoga mednågon av ovanståendehändelser ellerpå annat sättharenutspädandeellerkoncentrerandeeffektpå marknadsvärdetav aktierna.

6.13. Omhandel på enrelevantFinansmarknad när som helsthar stängts skaBolagetberäkna värdetavden underliggande tillgångenav det Finansiella Instrumentetmedhänvisningtill den sistabetalkursenföre tidpunkten försuspensionen, som rimligtvisfastställs av Bolaget,omingen handeli den underliggande tillgångenskerunder affärsdagendåen suspensioninträffar. I händelse av attdennämndasuspensionenfortsätter underfem(5) bankdagar, fårBolaget, efter eget gottfinnande, avgöra enStängningstidoch ettpris påden underliggande tillgången.Underlöptiden fören transaktionvars marknadär upphängd, skall Bolagetäga rättattstänga positionenefter eget gottfinnandeoch/ellerattändra ellervarieramarginalkravenochmarginalpriserna.

6.14. OmenFinansmarknadtillkännageri enlighet medbestämmelserna i sådanFinansmarknad attden underliggandetillgångenav någon anledningharupphört(eller kommer attupphöra) att vara noterad, handladellerbörsnoteradochinte omedelbartåterlistas,återhandlaselleråternoteras påden aktuellaFinansmarknadenellernoteringssystemsom liggerisamma landsomFinansmarknaden(eller när Finansmarknadenär inomEuropeiskaunionen, ivilken som helstmedlemsstat iEuropeiska unionen), ellerredan utfärdad, noterad ellerhandladdagendå sådanhändelse inträffar, eller(om tidigare) meddelas, skallvaraUtgångsdatumoch Stängningstidenskavara en rimligtidföre dennasista giltighetsdag. Stängningskursenkommer att vara sådantpris somanmälts avBolagettill kunden.

6.15. Orders: Stop Loss, Take Profit, Köp Limit, KöpStop, SäljLimit, SäljStop påFinansiella Instrumentutförspådet pris som uppgesav Kundenpådet förstaaktuella priset som rörts.Bolagetförbehåller sigrätten att inteverkställabeslutet, ellerattändraöppnings- (eller stängnings- som i förekommande fallkanvara) priset på transaktionenihändelse avett tekniskt feli Handelsplattformen, citatfeederneller andratekniska fel.

6.16. Under vissahandelsvillkorkan det vara omöjligtatt utföra order(Stop Loss, Take Profit, Köp Limit, KöpStop, SäljLimit, SäljStop) på något Finansiellt Instrumenttill det angivnapriset. Idetta fallhar Bolaget rättatt verkställa Ordern eller ändraöppnings (stängnings-) priset påtransaktionentill förstamöjliga pris. Detta kan inträffa, exempelvisi tider avsnabbaprisrörelserom prisetstigerellerfaller ien handelssession i en sådan utsträckningattenligt reglerna iden relevanta börsen, handelavbrytseller begränsas. Detta kan även inträffaunder handelssessionens start moment. Till följd kommer därfören placering på enstop loss-orderinte nödvändigtvisatt begränsaKundensförluster till de avseddamängderna, eftersommarknadsförhållandenakan göra detomöjligt attutföraen sådan Ordertillfastställt pris.

6.17. Kundenkan skicka till Bolaget, skriftligenvia e-post ellerpersonligen leverera, dennes invändning motverkställningenellericke -verkställningeneller sätt av verkställning aven transaktion och/ellerOrder utförd för dennes räkninginomtvå(2) arbetsdagarfråntransaktionens slut. Annars kommertransaktionenatt betraktas somgiltig ochbindande förKunden.

6.18. PåMarginalnivå”Zero” kommer Bolaget automatiskt attstänga allapositionerpådet erbjudna priset som vid tillfället erbjuds av Bolaget.

6.19. Kundensamtycker tillochinser attallasamtal/kommunikation mellanKundenoch Bolagetkan spelas inpå magnetiska-, elektroniska-eller andra sätt. Kundensamtycker vidareatt Bolaget harrätt att användadessa registersom bevis ihändelse av att entvist uppstårmellanBolagetochKunden.

6.20. Bolagethar rättatt vägraatt verkställatransaktionerpå uppdrag avKundenbeställda viatelefon omKundens åtgärder inte är klaraoch inteomfattarföljande åtgärder: öppningsläge, stängningsläge, ändring eller borttagning avorder.

6.21. Ifall av forcemajeure, hackerattackerochandraolagliga handlingarmot Handelsplattformen eller något av Bolagets system, elleri händelse aven suspension avhandelpå de finansiella marknadernasom är relevanta fördeFinansiella Instrumenteni Bolaget, kan Bolaget upphäva, frysaellerstängaKundenspositioner ochbegära en översyn avdegenomfördatransaktionerna.

6.22. Allaprisnivåerpå Handelsplattformen bestäms genom Bolagetsbedömning. Eventuellahänvisningar från Kunden ompriser påandra handels-ellerinformationssystemskall bortses från.

6.23. Kundenfår inte användanågon programvaraförautomatisk handelpå sitt konto. Dessutom skakunden inteanvända ellertillåta användningav någon anordningmedvilkenKundenutförtransaktioner sompå något sättanses hindraoch/ellerstöradet reguljäraochvanligagenomförandet avsådana transaktioneravBolaget (dvs. Ta hjälp av expert rådgivningsprogramvara,auto clickerochliknandeprogram).

6.24. Bolagetharrättefter eget gottfinnande att öka eller minskaspreads påFinansiella Instrumentberoende påmarknadsförhållandena.

6.25. Bolagetharrättatt inte godkännahandel medvaluta par, som skall fastställasefteregetgottfinnande, två(2) minuterföre och efterettkritisktpressmeddelande(t.ex.brytande nyhetshändelser och ekonomiskaindikatormeddelanden).

7. VÄGRAN ATT UTFÖRA ORDER

7.1. Kundenär medveten om attBolaget skallha rätt attnär som helst ochav valfri anledning ochutan att ge någonförvarningoch/eller förklaring, attvägra, efter eget gottfinnandeatt utföra någon Order,inklusive, utan begränsning,i följande fall:

a)         NärBolaget bedömeratt verkställighetenav en Ordersyftar tilleller inriktar sigpå att manipuleramarknaden av ettFinansiellt Instrument; utgörettmissbruk avprivilegieradekonfidentiella uppgifter(insiderhandel); bidrar tilllegaliseringav vinningfrånolagligahandlingar eller verksamhet(penningtvätt); och/ellerpåverkar ellerpå något sättkan påverkatillförlitligheteneller den smidiga funktionen på den elektroniska Handelsplattformen;

b)         När Ordern gällerköpet av något Finansiellt Instrument, men det inte finns några tillgängliga medelsom deponerats hosBolagetoch/ellerpå Bankkontot(enligt punkt 9nedan) för attbetalaköpeskillingen fördet aktuellaFinansiella Instrumentetochallakostnader relaterade till nämnda Handelsplattform. Vid beräkningen avnämndatillgängliga medel, inkluderas allamedel som krävsför att mötanågon avKundensförpliktelser,menutan begränsning, skyldigheter somkanuppståfrånmöjligautförande avandratidigareregistreradeinköps order, somkommer att dras fråndetillgängliga medelsom deponerats hosBolagetoch/ellerpå Bankkontot.

Bolagetärinte skyldigt attmotiveraellermeddelaom skälen till att avbryta, avböja elleravslutaKundensorder eller instruktioner. Dessutom, i händelse av attBolagetbeslutaratt avbryta eller återkallaen instruktion, kommer en sådanuppsägninginte attpåverka någon förpliktelse somKundenkan hagentemot Bolageteller någon rättighetsomBolagetkan hamotKundeneller hanstillgångar.

7.2. Kunden deklarerar atthaninte medvetetskage någonorder eller instruktiontill Bolagetsom kaninledaBolaget attvidta åtgärderi förhållande tillpunkt7.1. ovan.

8. AVVECKLING AV TRANSAKTIONER

8.1. Bolagetska gå vidare tillenavveckling avalla transaktionervidgenomförandet avsådana transaktioner.

8.2. Ett kontoutdragkommer att tillhandahållasav BolagetviaHandelsplattformentill Kundenpå månadsbasis, inomfem(5) arbetsdagarfrånslutet av föregåendemånad. Ominga transaktioneravslutadesunder den senaste månaden, ansesKundenhaförlorat sinrätt att bli informerad. Varjebekräftelse ellerbevisför någonhandling ellerkontoutdragellerintyg utfärdat avBolaget iförhållande till någontransaktion ellerannat materialskavaraslutgiltigt och bindande förKunden, såvida inteKunden harnågra invändningarnär det gällersådantkontoutdragellercertifiering ochnämndainvändninglämnasskriftligen ochBolaget tillhandainomtvå(2) arbetsdagarfrånmottagandeteller den ansedda dagen för mottagandet avallakontoutdrageller certifiering.

8.3. Idet fall där Kunden kanha ett nät utdrag för sitt kontopå en kontinuerligbasis, anses Bolagethafullgjort sinaskyldigheter enligtpunkt 8.2 och eventuellainvändningaravKundenskall vara giltigaendastom de tas emotavBolagetskriftligen inomtvå(2) arbetsdagarfråntransaktionen enligtinvändningar.

9. KUNDKONTON

9.1. Alla beloppsom överlämnats avKundentillBolaget ellersom BolagetinneharförKundens räkning, för tillhandahållande avinvesteringstjänstersomipunkt2 ovan, skall hållasi Kundens och/ellerBolagets namn förKundens räkningpå ett kontomednågon bankellerannan institution använd för attta emot medelsomBolagetskallangefråntid till annan(“Bankkonto“).

9.2. Genom att undertecknaavtalet, bemyndigarKundenBolagetatt göra någrainsättningar ochuttagfrån Bankkontotför hans räkninginklusive, utanatt det påverkarallmängiltighetenav ovanstående, uttag för avvecklingav alla transaktionersom genomförsinom ramen för Avtaletochalla beloppsomärbetalbara avellerpå uppdrag avKundentill Bolagetellernågon annan person.

9.3. Om inteParternakommer överens om annatskriftligen skavarjebelopp som betalasav Bolagettill Kunden, betalas ut direkttill kunden.

9.4. Bolagetbehåller enrätt tillkvittning ochfår, efter egetgottfinnande,fråntid till annan ochutanKundensgodkännande, kvitteraeventuella beloppsom hållspå uppdragoch/ellertill godo för Kunden gentemotKundensskyldighet till Bolagetoch/eller slå ihopnågra konton Kunden har med Bolaget. Om inte annat skriftligenöverenskommitsav Bolagetoch Kundenskall detta avtalintegeupphov till några rättigheter andraände som angeshäreller till någrakreditfaciliteter.

9.5. Kundenhar rätt attta utde medel sominte användsför marginalbeläggning, fri frånalla förpliktelserfrån dennes kontoutan att stänganämndakonto.

9.6. Överföring av pengar(uttag från Handelskonto) uppnåsinomtre(3) bankdagarefter att ha fåttenuttagsbegäransinstruktion från Kunden. Därefter minskar detöverfördabeloppetåterstoden avKundenskontoden dag dåuttagsbegäranbearbetas. Bolagetförbehåller sig rätten attavböjaenbegäran om uttagom begäraninte överensstämmermedpunkt9.9. nedan, ellerfördröjabehandlingen avbegäranom det inte är tillfredsställt medfullständig dokumentation från Kunden.

9.7. Kundenförbinder sig attbetala allauppkomnabanköverföringsavgifternär denne tar utpengar frånsitt kontotillsitt utvaldabankkonto. Kundenärfullt ansvarigförbetalningsinformationsomhanhar lämnattillBolaget och Bolagettar inget ansvar förKundensmedel omKundensgivnauppgifterär felaktiga. Det är ocksåunderförstått attBolaget intetar något ansvar föreventuella medel som intedeponerasdirektiBolagetsbankkonton.

9.8. Kundensamtycker till atteventuellabeloppsom skickas avbeställareneller påKundensräkningiBankkonton, sätts in påKundensHandelskontovid tidpunktsvärdet då betalningen erhållsoch med avdrag för eventuellaavgifter/kostnader tagna av bankkontoleverantörenellernågon annan mellanhandsom deltar ien sådan process. Bolaget måstevaraövertygat om attavsändarenärKundeneller enbehörig företrädare förKundeninnan någotbelopp görs tillgängligt påKundensHandelskonto, annars förbehåller sigBolaget rättenatt återbetala/skicka tillbakanettobeloppettilluppdragsgivarenmed sammametodsom det mottagits.

9.9 Uttagskagöras medsammametod som användsav Kunden för attfinansierasitthandelskontooch till sammaavsändare. Bolagetförbehåller sig rätten attavböjaett uttagmedspecifikbetalningsmetod ochattföreslå en annanbetalningsmetoddärKundenmåste slutföraennyuttagsbegäran. Bolagetförbehåller sigvidarerätten att begäraytterligare dokumentation medan det bearbetarKundernasuttagsbegäran. OmBolagetinte är nöjd mednågondokumentation som tillhandahållsav Kundenkan Bolagetvändatillbaka uttagstransaktionenochdeponerabeloppettillbaka tillKundensHandelskonto.

9.10. I händelse av atteventuella belopp som erhållitsiBankkontonreverserasavBankkontoleverantörennär som helst ochav någon anledning som helst, kommerBolagetomedelbart att vändainsättningen i fråga frånKundensHandelskontoochförbehåller sig ytterligare rättenatt ändranågon annan typavtransaktion som genomförsefterdatumet avden aktuellainsättningen.Detär underförståttattdessa åtgärderkanleda tillett negativt saldoialla eller några avKundensHandelskonto(n).

9.11. Kundensamtycker till attBolaget, i händelseav ett sådantnegativtsaldopånågot avKundens Handelskonto(n),kanöverföradenna mängdfrån något annatHandelskontoKunden innehartilldet kontotför att täckadet negativasaldot. Dessutom förstår och accepterarKundenatti det fall attdet inte finns tillräckliga medel för atttäckadet negativasaldotiHandelskontot, förbehåller sigBolageten absolut rättattsäga upp avtaletmedtjugofyra(24) timmars varselgenom Handelsplattformen ellere-post ochgöra anspråk påmängdennegativt saldoochde utgifter som detkan ha ådragit.

9.12. Kundenförbinder sig attavstå frånnågon avsina rättigheteratt ta emoteventuell räntapåpengarsom hålls på Bankkontotochsamtycker tillattBolagetkommer attgynnas av en sådanräntaför att täckaregistrering/allmänna omkostnader/avgifter och räntori samband medadministrationochunderhåll avBankkontot.

10. FÖRETAGSAVGIFTER

10.1. Bolagethar rätt attta ut avgifterfrånKundenför sinainvesteringstjänster som tillhandahållsenligt beskrivningeniAvtaletsamt ersättningför de kostnaderdetkommer att ådra sigför de skyldigheter somdet kommer attgenomföraunderutförandet avdessainvesteringstjänster.Bolagetförbehåller sig rätten attändra, fråntid till annan, storleken, beloppenochprocentsatsernaförsina avgifteroch Kundenunderrättas om sådanaändringari enlighet därmed.

10.2. KundenskallomedelbartbetalaBolagetnärsåbegärsav den senareoch Bolagethar rättatt debiteraKundens kontomednågonmervärdesskattellernågonannan skatt, bidragelleravgift somkantas uttill följdav en transaktionsom har med Kunden att göra ellernågon handlingeller åtgärdav Bolagetenligt Avtalet(med undantag förskattersom betalas avBolagetiförhållande till Bolagetsintäkterellervinst).

10.3. Bolaget skall haenpanträtt påallade belopp som sätts in på kontonasom anges ipunkt9ovanochpåutdrag av Kundens Finansiella Instrument, i den måndetåterstårbelopp somKunden är skyldig Bolaget. Innanutövandet avdenna rätt, vilketinte kräverKundenssamtycke, skaBolagetlämnaKundenmeddelandeom dess avsikt attutnyttjaen panträtt, liksomtidsfristenvid utgången avvilkenBolaget skallutövadenna rätt.

10.4. OmKundenunderlåter attbetalanågot beloppvid den tidpunktdånämndabelopp skall betalas, skallBolagetäga rätt attdebitera Kundens konto som anges ipunkt9ovanmed nämndabeloppoch/elleravvecklai Kundens namnnågon avKundens Finansiella Instrument i avsikt att täckaovan nämndabelopp.

10.5. Bolagetförbehåller sig rätten attändraefter eget gottfinnandeall sådanprovision, kostnaderoch finansieringsavgifter. Allinformation omdeovan nämndaändringarnakommer att finnas tillgängligapådenHuvudsakliga WebbplatsensomKundenmåstegranskaunderperiodenKundenhar att göra med Bolaget ochsärskiltinnan denne placerarnågraordermedBolaget. Kundenanses hasett, granskat och begrundat Bolagetsprovision, kostnaderoch finansieringsavgifterocheventuellaförändringar somBolagetkangöra till dettafråntid till annan.

10.6 Om Handelskonto är inaktiv i 90 dagar eller mer, förbehåller sig företaget rätten att ta ut en månatlig konto underhåll avgift på 10,00 €. Trots det ovanstående klargörs att underhållsavgifter får inte överstiga den totala summan av sådana icke-Active konto.

11. FÖRETAGSANSVAR

11.1. Bolagetskallgenomföra transaktioneri god troochmedföretagsbesiktning, men kan inte hållasansvarig förnågon försummelse, avsiktligförsummelseeller bedrägeriav någon person, företagellerfirma frånvilkaBolaget erhållerinstruktionerför genomförandet avKundensbeställningaroch/ellerfrånvilkatransaktionergenomförspå uppdrag avKunden, om intei den utsträckningsomdet skullevara ett resultat avvårdslöshet, avsiktligförsummelseeller bedrägeriav Bolagets del.

11.2. Bolaget skallintehållas ansvarigför förlust avmöjlighetersom ett resultat avvilken värdetavKundens Finansiella Instrumentkan öka ellernågonminskning avvärdet påKundens Finansiella Instrument, oberoende avhur en sådanminskningkan uppstå, om intetill denutsträckningen attsådan förlusteller nedsättningärdirektberoende påavsiktligförsummelseeller bedrägeriav Bolagetellerdess anställda.

11.3. Om Bolagetådrar några anspråk, skador, ansvar, kostnader eller utgifter somkan uppståisamband medgenomförandetellertill följd avgenomförandet avAvtaletoch/elleri samband medtillhandahållandeavinvesteringstjänsteroch/elleri sambandtillförfogande avKundens Finansiella Instrumentgällandeatt tillfredsställaallapåståendenav Bolageteller på grund avicke -uppfyllande avnågon avKundensuttalanden och/eller order och/eller instruktionersom finns iAvtaletär det underförståttatt Bolaget inte bär något som helst ansvaroch detärKundens ansvarattersättaBolagetför dessa.

11.4. Bolaget skallintehållas ansvarigför eventuella förlustersomären följd avbedrägeriisamband medde faktiska omständigheternaellerdärfelaktigdomellerhandlinggjort ellersomBolagetharunderlåtit attgöra, närhelstdenuppstod, om intei den utsträckning somett sådantbedrägeriellerhandlingellerunderlåtenhetdirekt berorpåavsiktligförsummelseeller bedrägeriav Bolagetellerdess anställda.

11.5. Bolaget skallinte hållas ansvarigförförlust av Kundens Finansiella Instrumentoch medel, inklusivede falldärKundenstillgångarhållsav en tredje part, såsom enbankellerannan institutionsomenbetalningsleverantör, ellerfören handlingsom genomfördespå grundval avfelaktiga uppgiftertill dess förfogandeinnaninformerade avKundenom eventuella ändringaridenna information.

11.6. Även om Bolagetvidtar allarimliga åtgärderoch görsådana allmännaförfrågningarfrånlätttillgängliga källorför att säkerställatilldessbästa förmågaattBankernaden driver sin verksamhetgenom ellerivilka insättningar av Kunderspengargörs, kanBolagetinte garantera ochtar därföringet ansvar för det finansiella tillståndet hos en bankellerannat regleratfinansinstitutdärsådana insättningargörsochtar inget ansvari händelse avlikvidation, konkurseller på annat sättett misslyckande avsådanbank ellerinstitution somledertill en förlustav hela ellernågon del avmedel som finns insatta hosdem.

11.7. Bolaget ärmedlem iErsättningsfonden för Investerare(“Fonden“) vilket ger Kundenden extrasäkerhetenatt kunna få ersättningfrån fonden, föralla anspråksom härrör frånfel avBolagetellerom Bolagetinte uppfyller sinskyldigheteroavsett omdenna skyldighetuppstår frånett brott mottillämplig lageller annan författning,Avtaletellernågot felfrån bolagets sida. Genom att accepteraAvtalet harKundenläst, förståttochaccepteratinformationenunder rubriken”ERSÄTTNINGSFOND FÖR INVESTERARE” eftersom denna informationär uppladdadpå BolagetsHuvudsakliga Webbplatsoffentligt ochtillgänglig för alla Kunder.

12. AVTALETS LÖPTID OCH ÄNDRING AV SAMMA

12.1. Detta avtalträder i kraftviddenförstafinansieringen avKundenskonto, under förutsättning att Bolagethar säntKundenskriftlig bekräftelseförhansgodkännande. Det skall gällapå obestämdtidtill dessuppsägningenligtbestämmelserna ipunkt13.

12.2. Avtalet kan ändra i följande fall:

 1. Ensidigt avBolagetom en sådanändring är nödvändigtill följd av enändringav lageneller omCySEC, CentralBank ofCyprusellernågon annantillsynsmyndighetutfärdarbeslut ellerbindandedirektiv sompåverkarAvtalet. Isådantfallskall Bolagetunderrätta Kundenom ändringenantingen skriftligen ellerpere-post ellergenomdessHuvudsakligaWebbsidaellergenom Handelsplattformen ochKundenssamtyckeska intekrävas fören sådanändring.
 2. I de fall dären ändring avavtaletintekrävsenligt punkt12.2(a) ovan, skallBolaget informera Kunden om den relevantaändringenantingen skriftligen ellergenomdessHuvudsakligaWebbsidaellergenom Handelsplattformen. Om invändningaruppstår, kanKundensäga upp avtaletinomfemton(15) dagar frånanmälangenom att skickaettrekommenderat brevochunder förutsättning attalla väntandetransaktionerpå uppdrag avKundenskall fyllas. Vid utgången avovanstående tidsfristutan attKundenhar framförtnågra invändningar, skalldet ansesatt Kundensamtycker tilloch/elleraccepterarinnehållet iändringsförslaget.

13. UPPSÄGNING

13.1. Kundenharrätt attsäga upp avtaletgenom att gebolagetminstsju(7) dagarsskriftligt meddelande, och ange datum föruppsägning iett sådant, under förutsättningattallaKundensöppnapositionervid sådanuppsägning, skallstängas vid tidpunkten föruppsägningen.

13.2. Den första dagenav meddelandetskall ansesvara den dagett sådant meddelandehartagits emot avBolaget.

13.3. Bolagetkansäga upp avtaletgenom att ge Kunden minstsju(7) dagarsskriftligt meddelande, med angivande av dagen för uppsägningendäri.

13.4. Bolagetkansäga upp avtaletomedelbartutan att gesju(7) dagars varseli följande fall:

a)      Kundens bortgång;

b)      Om någonansökangörs ellernågon orderutfärdas ellerensamman kallelseellerresolutionhar godkäntsellereventuellaåtgärderav konkurs ellerlikvidationtas avKunden;

c)      En sådanuppsägningkrävs aven behörigtillsynsmyndigheteller organ;

d)      Kundenbryter mot någonbestämmelse i Avtaletoch avtalet,iBolagets bedömning,intekan genomföras;

e)      Kundenbryter mot någonlag eller förordningsom hanärföremål för, inklusive men inte begränsattill, lagaroch andra författningar omvalutakontrollochregistreringskrav;

f)       Kundeninvolverar Bolagetdirekteller indirekti någon typ avbedrägeri.

13.5. Uppsägningen avAvtalet skallinte i något fallpåverka de rättighetersomharuppstått, redan gjorda åtaganden ellernågonavtalsbestämmelsesomvar avsedd att förbli i kraftefteruppsägningen ochifråga omuppsägning, skallKundenbetala:

a)      Allapågåendeavgiftertill Bolagetoch alla andrabelopp som ska betalastill Bolaget;

b)      Alla avgifterochextra kostnadersom uppkommiteller som förväntas uppkomma till Bolaget somenföljd av uppsägningenav avtalet;

c)      Eventuella skadorsom uppstodunderarrangemangetelleravvecklingen avpågåendeskyldigheter.

13.6. Vidöverträdelseav Kundenav punkterna13.4. (E) och13.4. (F), förbehåller sig Bolaget rättenatt vändaalla tidigaretransaktioner somplacerarBolagetsintressenoch/ellerhela eller delar av dess Kundersintresseni riskzonen,innanuppsägning av avtalet.

13.7. Vid uppsägning avavtalet, skallbolagetomedelbartlämna överKundenstillgångari dessbesittningtill Kunden, under förutsättning attBolaget skallha rättatt hålla Kundens sådana tillgångarsom krävs för attstängapositioner somredanhar inlettsoch/ellerbetalanågonväntandeskyldighet hosKunden, inklusive, utan begränsning, att betaladet belopp somKundenär skyldigtillBolagetenligt avtalet

14. RISKERKÄNNANDEN

14.1. Kundenerkännerutan förbehållochaccepteraratt oavsettall information somkan erbjudasav Bolaget, kanvärdet avalla investeringariFinansiella Instrumentfluktuerauppåt eller nedåt, och det äräventroligtatt investeringenkan minskas tillnoll.

14.2. Kundenerkännerutan förbehållochgodtaratthanlöperen stor riskatt drabbas avförlusteroch skadortill följd avköp och/eller försäljning av några Finansiella InstrumentviaBolagetoch genom Handelsplattformen ochaccepteraroch försäkrar atthanärvilligattåta sigdenna risk.

14.3. Kundenförklarar atthanhar läst, förstår ochoreserverataccepterarföljande:

 1. Informationomtidigare resultatav ett Finansiellt Instrumentgaranterar inte dessnuvarandeoch/ellerframtida resultat. Användningen avhistoriska datautgör intenågon tvingande ellersäkerprognosommotsvarandeframtida utvecklingav de Finansiella Instrumentsomdenna informationavser.
 2. Närett Finansiellt Instrumenthandlasien annan valuta änvalutan iKundenshemland, kaneventuella förändringar ivalutakurserhaennegativeffekt på dessvärde, pris och prestanda.
 3. Ett Finansiellt Instrumentpåutländska marknaderkan innebärariskersom skiljer sig frånde vanligariskerna medmarknadernaiKundenshemland. Ivissa fall kandessa riskervara större. Utsikterna tillvinst eller förlustvid transaktionerpåutländska marknaderpåverkas också avvalutakursförändringar.
 4. Kundenfår inteköpaFinansiella Instrumentom han inte ärvillig attåta sigriskerna för att helt förlora pengarsomhanhar investerat, och han kommer också att varaansvarig för eventuellaytterligareprovisioner och andrakostnader.

14.4. Kundenär införstådd med ochaccepterar attdet kan finnas andrarisker som inteingåridennapunkt14och att hanharläst och godkäntalla uppgifterunderrubrikerna “RISKVARNINGSNOTIS“. Denna informationär uppladdadpå BolagetsHuvudsakliga Webbplats, ärdetoffentligaochtillgänglig till allaKunder.

15. FÖRHÅLLANDET MELLAN BOLAGET OCH KUNDEN

15.1. Bolagetförbehåller sig rättenatt använda, anställa ellerutsetredjekvalificerade ochvederbörligenutbildad personalför attmedlaiutförande av orderoch avslut av transaktionerför Kunden.

15.2. Bolagetförsäkrarattdetvidtar alla nödvändiga åtgärder, i så stor mån som möjligt, isyfte att föregripaellerlösa eventuellaintressekonfliktermellan, å ena sidansigsjälvaochsinanärstående personeroch Kunder ochå andra sidan, dessKunder. Men Bolaget gör Kundenuppmärksampå följandemöjligheter till enintressekonflikt.

a)    Bolagetoch/ellernågotnärstående bolagoch/ellernågot företagsomär medlemi den grupp avföretag sombolagettillhör, kan:

i.       Ingåiett avtalmedKundenför att verkställahans Order

ii.      Varaen emittentavde underliggande tillgångarnaoch/ellerterminskontraktpå vilkade Finansiella Instrument somKundenönskaratt ingåen transaktionär baserad på

iii.       Agera för dess räkning och/ellerför en annan Kund som köpareoch/ellersäljare och/eller kan haettintressei de underliggande tillgångarnaoch/ellerterminskontraktpå vilka emittentensFinansiella InstrumentivilkenKundenönskaratt ingåen transaktionärbaserade;

iv.       Agera somen agent, och/ellerha någonhandel ellerannanrelationmeden emittentavde underliggande tillgångarnaoch/ellerterminskontraktsomdet Finansiella Instrumentetbygger på;

v.       Betalaen avgifttill tredjepersoner somantingenrekommenderadeKundentill Bolagetellersomförmedladepå något sättså attKundensOrdervidarebefordrades tillBolagetför exekvering.

b)    Bolagetkan utföraolikaorder(även motvarandra stridande) på uppdrag avolika kunder.

c)    Bolagetkanminska riskeni samband medKundenstransaktioner med,ochfå täckningför en sådanrisk, ett företagsomär medlemi den grupp avföretag somBolagettillhör.

15.3. Kundengaranterar atthanharläst och accepterat”INTRESSEKONFLIKTSPOLICY” som Bolagethar antagit. Denna policyäruppladdad ochnämnsi detalj påBolagetsHuvudsakliga Webbplatsoffentligt ochtillgänglig för alla Kunder.

16. KONFIDENTIELL INFORMATION

16.1. Bolagethar ingen skyldighetatt lämna ut någon informationtill Kundenellerta hänsyn till någon informationnär det görnågot besluteller närdetfortsätterattagera på uppdrag avKunden, om inte annat uttryckligenhänvisas till idetta avtal ochdärdettatas ut avrelevantaLagaroch Förordningaroch direktivikraft.

16.2. Bolagethar rätt att,utan att informera Kunden i förväg, attavslöjasådanauppgifter omKundenstransaktioner ellerannan information somdenbedömer som nödvändigaför attuppfylla alla krav från en person med rättatt krävaett sådantutlämnande genomlag ellermednågon skyldighet hos Bolaget attgå vidare tillnämndautlämnande avnågon person.

16.3. Bolaget kommer atthantera allaKundenspersonuppgifteri enlighet medtillämpliga lagar och förordningarför att skyddapersonuppgifter.

16.4. Kundenhar lästochaccepterarvillkoren i”SEKRETESSPOLICY” som Bolagethar antagitsom denna policynämnsi detalj påBolagetsHuvudsakliga Webbplatsoffentligt ochtillgänglig till alla Kunder.

17. NOTISER

17.1. Om inte motsatsenuttryckligen anges skanågot meddelande, instruktioner, tillstånd, önskemål ellerandra meddelandensom ges av Kunden till Bolagetenligt Avtaletske skriftligenochsändas tillBolagetspostadresssomvisaspå första sidanavAvtalet ellertill en annan adresssomBolaget fårfråntid till annanangetill Kunden fördetta ändamål ochskall träda i kraftendastnär det verkligen tagitsemot avBolaget, förutsatt att de intebryter motochinte strider motnågot villkori detta Avtal.

17.2. Bolagetförbehåller sig rätten attangenågot annatsätt att kommuniceramed kunden.

17.3. Avtaletär personligt för Kunden som inte harrätt attöverlåtanågon av sinarättigheteroch/ellerskyldigheter enligt detta avtal

17.4. Bolaget kannär som helst, överlåtaoch/elleröverföra sina rättigheter och/eller skyldighetertillnågonfysisk eller juridisk personnär de uppstårellertillhandahållsi Avtalet.

18. GENERELLA PROVISIONER

18.1. Kundenär medveten omatt ingaframställningar gjordestill honom avellerpå uppdrag av Bolaget sompå något sättharsporrat ellerövertalat honomatt ingåAvtalet.

18.2. Om Kundenärmeränen person, skallKundernasskyldigheter enligt Avtaletförenasoch fleraoch alla hänvisningar iAvtalettill Kundenskalltolkas, i förekommande fall, som en hänvisning tillen ellerflera av dessapersoner.Varjevarning ellerannat meddelandesom ges tillnågon av de personersomutgörKundenskallanses hagivits tillallade personer somutgör Kunden. Allaorder frånen av de personersomutgörKundenskallanses hagivits avallade personer somutgör Kunden.

 

18.3. Ifallnågon bestämmelsei Avtalet äreller blir, när som helst, olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar inågot avseende, ienlighetmedenlagoch/ellerreglering avnågon jurisdiktion, skall lagligheten, giltigheten ellerverkställbarhetenav de återståendebestämmelserna iAvtaletellerlagligheten, giltigheten ellerverkställbarheten avdenna bestämmelseienlighet med lagenoch/ellerreglering avnågon annan jurisdiktion, inte påverkas.

18.4. Alla transaktionerpå uppdrag avKundenskall omfattas avde lagar som styretablering och drift, föreskrifter, arrangemang, direktiv, cirkulärochpraxis (gemensamt nedan kallad”Lagar och Förordningar”) i CypernsSecurities and Exchange Commission(CySEC), som reglerardriften avvärdepappersföretag(enligt definitionen isådana lagar och bestämmelser), som deändras ellermodifieras fråntid till annan. Bolagetskaha rätt attvidta ellerunderlåta attvidta deåtgärder som detfinner nödvändigamed hänsyn tillöverensstämmelse med deLagar och Författningarikraftvid den tidpunkten.Sådanaåtgärdersomkanvidtasoch allaLagar och andra Författningarsom är i kraftskaverka bindandeför Kunden.

18.5. Kundenskall(inklusive, utan att det påverkar allmängiltigheten iovanstående,genomförandet avalla nödvändigadokument) vidta allaskäligennödvändigaåtgärder så attBolagetvederbörligenkanuppfylla sinaskyldigheterenligt avtalet.

18.6. Kundenförbinder sig attbetalaallastämpelutgifter i samband medAvtaletochannan dokumentationsom kan krävasför genomförandet avtransaktionernainom ramen för Avtalet.

18.7. Placeringen avdetaljerad information omgenomförandetochvillkorenförinvesteringstransaktioneriFinansiella Instrumentsom genomförs avBolaget ochannan information omverksamheteni Bolagetär tillgängligaochriktar sig tillallafysiskaoch juridiska personerpåBolagetsHuvudsakliga Webbplats genom nätetwww. 365trading.com.

 

19. TILLÄMPLIG LAG, BEHÖRIGHET

Detta avtalochallatransaktionsrelationermellan Kunden ochBolagetreglerasav lagstiftningen påCypernoch denbehöriga domstolenför att lösaeventuella tvistersomkan uppståmellandemskavaraTingsrätteni distriktetdärBolagetshuvudkontor ligger.

20. KUNDDEKLARATION

Kunden bedyrar på heder och samvete att:

a)      Hannogaharläst och förståtthelatexten i avtalet, hanharhaft möjlighet att söka professionell rådgivning omdess innehållochhan instämmerfulltoch förbehållslöstmedvillkoren i dettaavtal;

b)      Hanhar lästoch gått igenomall informationsom finns påInternetom Bolaget, detjänster som erbjuds, relevantaavgifter och kostnader, generell riskinformation, kundkategorisering, investerares kompensationsfond, sammanfattandeintressekonflikterpolicyn, orderutförandepolicy, sekretesspolicyochharhittat allrelevant information att vara av adekvat standard.

c)      Dennesamtyckerochgår med på direktreklamgenomcoldcalling, antingen per telefonellerpersonligrepresentation, fax,automatisk uppringning, e-post ellerandratelefon-, elektroniska- ellerdigitala medelfrånBolaget.

d)      Denneär över18och till det bästaav dennes kunskap ochtro, är informationen angiven i Investerarens Frågeformuläroch allannan dokumentationsom lämnas isamband medansökan, korrekt, fullständigoch intevilseledande, ochhankommer att informera Bolagetom eventuella ändringar i detaljernaochinformationen som lämnatsiInvesterarens Frågeformulär.

e)      Han accepterar att under deorderhankommer att placeramedBolaget, kommer Bolagetatt fungera somen medelmanoch intesom huvudaktör förKundensräkning. Den endaHandelsplatsenförutförandet av dennes beställningarärBolaget. Dennahandelsplatsär en icke-reglerad marknad.

f)       Hanharvaltinvesteringsbeloppet, och tagit sin totalaekonomiska situation ibeaktning,som han anservara rimlig undersådana omständigheter.

 

FIDELISCO CAPITAL MARKETS LTD


 

 

 

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".